Skip Header

Ipinapakita ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang mga Anunsyo para sa 2020 Senso

Ang pagsusumikap sa komunikasyon ay nagpapalabas ng mga anunsyo sa maraming wika, sosyohan at mga pinagkakatiwalaang boses.

Release Number CB20-CN.04 Tagalog / Tagalog
IBAHAGI:

ENERO 14, 2020 — Sa araw na ito, ang Kawanihan ng Senso ng U.S. ay nagbahagi ng mga tampok ng $500 milyon na kampanya sa pampublikong edukasyon at pag-abot na nagpapakita ng mahigit 1,000 anunsyong idinisenyo upang maabot ang 99% ng lahat ng sambahayan at ipaalam ang kahalagahan ng pagsagot sa 2020 Senso. Nagsagawa ang Kawanihan ng Senso ng malawakang pananaliksik upang likhain ang kampanyang “Bigyang-hugis ang iyong Kinabukasan. Magsimula dito.” upang ipakita na madali, ligtas at mahalaga ang pagsagot sa senso.

“Ang 2020 Senso ay ang iyong senso, at ang tagumpay nito ay nakasalalay sa iyo. Ito'y isang minsan-sa-isang-dekadang pagkakataon upang ipaalam kung paano ang bilyun-bilyong dolyar sa pagpopondo ay inilalaan para sa mga kritikal na pampublikong serbisyo kagaya ng mga ospital at klinika sa pangangalagang pangkalusugan, paaralan at mga programang pang-edukasyon, kalsada at tulay, at pang-emerhensyang pagresponde para sa susunod sa 10 taon,” paliwanag ng Direktor ng Kawanihan ng Senso na si Steven Dillingham. “Sa pamamagitan ng pag-aanunsyo, mga pampublikong kaganapan, sosyohan at digital at tradisyonal na media, sinisimulan namin ang isang pambuong-bansang pagsusumikap upang ipaalam sa lahat ng nasa bansa ang tungkol sa paparating na 2020 Senso at hikayatin silang sumagot online, sa pamamagitan ng telepono o koreo. Lubos kaming nakatuon sa pag-abot sa mga taong ito na ayon sa kasaysayan ay hindi ganap na nabibilang. Ngayong araw, ipapakita namin kung paano ito gagawin ng kampanyang “Bigyang-hugis ang iyong Kinabukasan. Magsimula dito.”

Sa isang pulong balitaan sa Washington, D.C., nagbigay ang mga opisyal ng Kawanihan ng Senso ng isang pangkalahatang pananaw ng pagsusumikap sa komunikasyon at paunang ipinakita ang mga anunsyong bahagi ng may bayad na kampanya sa pamamagitan ng media. Sinimulan ngayong araw ang pagsasahimpapawid ng mga anunsyong umaabot sa mga tagapanood at tagapakinig na multikultural at ayon sa kasaysayan ay hindi ganap na nabibilang habang ang mga anunsyo para sa pangkalahatang tagapanood at tagapakinig ay sisimulang ilabas sa kalagitnaan ng Pebrero. Simula sa kalagitnaan ng Marso, maaaring sagutan ng mga sambahayan ang senso online, sa pamamagitan ng telepono o koreo.

Kabilang sa kampanya ng komunikasyon ang mga commercial sa telebisyon at radyo, pag-aanunsyong digital, sa social media at nakalathala at pagmemensahe sa mga billboard at hintuan ng bus. Ang napakalaking pagsusumikap sa pampublikong edukasyon ay naghihikayat ng pakikilahok sa mga multikultural at mahirap bilangin na populasyon gamit ang mga anunsyo sa Ingles at 12 iba pang wika: Arabe, Tsino, Pranses, Haitian Creole, Hapon, Koreano, Polish, Portuges, Ruso, SpanisEspanyolh, Tagalog at Vietnamese.

Sinuri ng Kawanihan ng Senso at ng VMLY&R (Team Y&R) — ang pangkat sa pag-aanunsyo at komunikasyon ng 13 ahensya na may pagkadalubhasa sa mga grupong multikultural at ayon sa kasaysayan ay hindi ganap na nabibilang — ang mga anunsyo sa maraming wika at sa magkakaibang focus group sa buong bansa. Ang Team Y&R ay kinabibilangan ng PSBWavemakerCarol H. Williams AdvertisingCulture ONE WorldG+G AdvertisingThe Kalaimoku GroupTDW+Co.VMLY&R Puerto RicoWavemaker Puerto RicoReingoldBCW (Burson Cohn & Wolfe), DCG, at Guidehouse.

Ang mga halimbawa ng pag-aanunsyo para sa 2020 Senso ay makikita sa  https://2020census.gov/en/news-events/press-kits/2020-census-integrated-communications-campaign.html.

“Noong Marso, karamihan sa mga sambahayan ay iimbitahang sumagot sa 2020 Senso. Ang pag-imbita sa bansang sumagot ay isang hamon at isang malaking pagbabago kumpara sa mga nakaraang dekada,” wika ni Maria Olmedo-Malagon, program manager para sa Kampanya ng Komunikasyon para sa 2020 Senso. “Komunikasyon ang susi sa pagbibigay ng edukasyon sa mga tao upang malaman nila kung bakit mahalaga ito at kung paano sumagot. Habang makakasagot na ngayon ang mga tao online, mahalagang tandaan na makakasagot ang mga tao online o sa pamamagitan ng telepono sa 13 wika o sa pamamagitan ng tradisyonal na papel na palatanungan.”

Ang mga natutunan mula sa mga nakaraang dekada kasama ang malawakang pananaliksik sa mabilis na nagbabagong landscape ng media ay magpapahintulot sa Kawanihan ng Senso na abutin ang higit pang mga tao kaysa dati. Sa mga panahon ng pagsagot sa 2020 Senso, patuloy na susubaybayan ng Kawanihan ng Senso ang mga antas ng pagsagot at gagawa ng mga napapanahong pagpapasya upang muling ipokus ang mga pagsusumikap sa komunikasyon kung saan kailangan.

“Ang gawain, pananaliksik at dedikasyong inilaan sa kampanyang ito ay hindi maitutumbas sa anumang mga nakaraang senso,” wika ni Kendall Johnson, ehekutibong direktor ng kontrata sa komunikasyon, Kawanihan ng Senso ng U.S. “Ang aming pag-abot ay may iba't ibang aspeto na may malaking pagpokus sa pagdadagdag ng pagsagot mula sa mga grupong ayon sa kasaysayan ay hindi ganap na nabibilang. At batay ito sa pinakamalawakang pananaliksik na isinagawa upang maunawaan kung ano ang nagbibigay ng motibasyon sa mga tao upang sumagot sa senso at kung ano ang hadlang sa kanilang pagsagot.”

Ito ang ikatlong kadekadang sensong magsasama ng nakalaang pag-aanunsyo at operasyon ng komunikasyon na idinisensyon upang hikayatin ang publikong sila mismo ang sumagot. Pinapataas ng mas mataas na antas ng sariling pagsagot ang katumpakan ng estadistika ng senso at nakakatipid ng salapi mula sa buwis sa pamamagitan ng lubos na pagpapababa sa mga ginagastos sa pag-follow-up na pagpapadala ng mga tagapanayam para sa mga sambahayang hindi sumagot.

Ang May-Bayad na Kampanya ng 2020 Senso sa pamamagitan ng Media ay mangyayari sa tatlong yugto:

  1. Yugto ng Kaalaman/Edukasyon (Enero 14 – Marso 12): Agad na nagbibigay ng kaalaman at nagkakaloob ng impormasyong pang-edukasyon tungkol sa 2020 Senso.
  2. Yugto ng Motibasyon/Pakikibahagi (Marso 13 – Mayo 20): Nagbibigay ng inspirasyon at motibasyon sa publiko upang kumpletuhin ang palatanungan ng 2020 Senso online, sa pamamagitan ng telepono o koreo.
  3. Paalala/Follow Up sa Hindi Pagsagot (Mayo 13 – Hunyo 28): Patuloy na pagpapaalala sa mga taong sagutan ang 2020 Senso at suportahan ang mga tagapanayam habang sila at pumupunta sa bawat pinto upang bilangin ang mga sambahayan na hindi pa sumasagot.

Ang 2020 Senso ay opisyal na magsisimula sa Enero 21, sa Toksook Bay, Alaska, isang malayong nayon ng pangisdaang matatagpuan sa Dagat Bering. Paparoon si Direktor Dillingham upang bilangin ang unang tao. Kilala rin bilang "unang pagbibilang," ang mga lokal na tagapanayam ay maagang magsisimula sa rural na bahagi ng Alaska kung saan nagyeyelo ang lupa, na magpapahintulot ng mas madaling pag-access sa malalayong nayon. Ang pag-aanunsyo sa malayong bahagi ng Alaska ay nagsimula noong kalagitnaan ng Disyembre upang ipaalam na malapiy nang bumisita ang mga tagapanayam sa mga nayon upang bilangin ang mga taong naninirahan doon.

Tinatampok din ng kaganapan ang malawakan at pambuong-bansang pagsusumikap na mangalap ng mga part-time na tagapanayam para sa 2020 Senso.

Upang mabilang ang bawat tao sa Estados Unidos, kailangan nating bumuo ng pangkat na tutulong sa pagbibilang. Ito ay isang pambansang senso at kailangan natin ng mga tao sa bawat estado at komunidad upang gawin itong matagumpay,” wika ni Dillingham. “Hindi lamang ito malaking gawain, ngunit ito ay isang pagkakataon para maging bahagi ang mga tao ng kasaysayan ng ating bansa.”

Para sa impormasyon tungkol sa mga oportunidad sa trabaho, bisitahin ang 2020Census.gov/jobs.

Ipinag-uutos ng Konstitusyon ng U.S. ang senso ng populasyon kada 10 taon. Bibilangin ng 2020 Senso ang lahat ng naninirahan sa U.S. sa Abril 1, 2020 (Araw ng Senso). Ginagamit ang estadistika ng senso upang malaman ang bilang ng mga puwestong hawak ng bawat estado sa Kapulungan ng mga Kinatawan ng U.S. at upang ipaalam kung paano ilalaan ang bilyun-bilyong dolyar sa pederal na pagpopondo ng mga pang-estado, lokal, at pederal na mambabatas kada taon para sa susunod na 10 taon. Simula sa kalagitnaan ng Marso, maaaring sumagot ang mga sambahayan online, sa pamamagitan ng telepono o koreo.

Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang website ng Kawanihan ng Senso.

Contact

Opisina ng Pampublikong Impormasyon