Skip Header
Menu

Update sa Antas ng Pagsagot sa 2020 Senso: 99.98% nang Kumpleto sa Buong Bansa

Lahat ng Estado (State) ay Nasa 99%, Sariling Pagsagot Nahigitan ang 2010

Release Number CB20-CN.120 Tagalog
IBAHAGI:

OKTUBRE 19, 2020 — Ayon sa mga ini-update na bilang na inilabas ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ngayong araw, 99.98% ng lahat ng yunit ng pabahay at address sa buong bansa ay nabilang na sa 2020 Senso sa katapusan ng mga operasyon ng sariling pagsagot at pagkolekta ng data sa field noong Oktubre 15, 2020. Sa lahat ng estado (state), sa District of Columbia at Commonwealth ng Puerto Rico, mahigit 99% ng lahat ng address ang nabilang na, ay sa lahat maliban sa isang estado (state) ang nasa 99.9%.

“Ang 2020 Senso ay naharap sa mga hamon na hindi katulad ng mga naaalala pang kadekadang senso," wika ng Kalihim ng Komersyo na si Wilbur L. Ross, Jr. “Ang pagtamasa sa mga sukat na ito sa harap ng masasamang panahon at pandaigdigang pandemya isang patunay sa determinasyon at kahusayan ng daan-daan libong dedikadong kababaihan at kalalakihan na nagtrabaho sa 2020 Senso."

Kumpara sa panghuling antas ng pagsagot na 66.5% parea sa 2010 Senso), 67% ang nabilang para sa sariling pagsagot hanggang sa kasalukuyan, kasama ang natitirang nabilang sa pamamagitan ng ating operasyong Hindi tugon na pag-followup (NRFU, ayon sa akronimang Ingles).

“Mas hinusayan ng Amerika at sinagot ang tawag: bigyang-hugis ang iyong kinabukasan sa pamamagitan ng pagsagot sa 2020 Senso,” wika ni Dr. Steven Dillingham, Direktor ng Kawanihan ng Senso. “Sa pangkalahatan, ang mas mabuting data ay nagmumula sa sariling pagsagot, ngunit pagkatapos ng isang dekada ng pagbaba ng senso at pakikibahagi sa survey sa buong mundo kabilang ang mga hamon na iniharap sa mga komunidad ng COVID-10, hindi natin inasahang mahihigitan nito ang antas ng sariling pagsagot noong 2010. Na nagawa natin ito ay isang patunay sa mga mamamayang Amerikano, ang ating halos 400,000 kasosyo sa bansa at komunidad, at higit sa lahat, ang ating staff.”

“Nagawang matugunan at malampasan ng Kawanihan ng Senso ang maraming hamon dahil sa ating inobatibong disenyo at paggamit ng bagong teknolohiya, ngunit hindi ito magagawa kung wala ang hindi matitinag na determinasyon ng ating staff,” pagpapatuloy ni Dillingham. “Nagpapasalamat kami sa bawat isa sa pangkat para sa kanilang mga kontribusyon, mula sa mga tagapanayam at tauhan sa field na nagtrabaho nang higit pa sa inaasahan upang maabot ang mga pinakamahirap bilangin, hanggang sa mga dedikadong pamunuan ng operasyon sa punong-tanggapan at sa buong bansa na lubos na nagsusumikap upang mapanatili at maprotektahan ang ating mga sistema, maproseso ang data, mapangasiwaan ang operasyon, at ipalaganap ang impormasyon tungkol sa kahalagahan ng 2020 Senso.”

“Partikular naming ipinagmamalaki ang naging pagsusumikap na paabutin sa mahigit 99% na kumpleto ang estado (state) ng Louisiana sa kabila ng mga mapangwasak na epekto ng mga bagyong Laura at Delta, at sa sosyohan ng mga pantribong gobyerno ng Amerikanong Indian o Katutubong Alaskan upang matapos ang 99.77% ng gawain ng NRFU sa kanilang mga lupain sa kanila ng mga pagsasarang hatid ng pandemya.”

“Daan-daang milyong taop ang nabilang na sa 2020 Senso at abala na ngayon ang mga estadistiko at dalubhasa sa kalidad ng data sa pagtitiyak na nabilang ang bawat isa nang minsan, minsan lamang at sa tamang lugar,” pagpapatuloy ni Dillingham. “Ang Kawanihan ng Senso ay gagamitin ang mga pinakamahusay na pamamaraang mayroon upang malutas ang nakaliit na bilang ng mga hindi nalutas na address at upang masiguro na ang aming mga produkto ng data ay wasto.”

Sa bawat senso, ang Kawanihan ng Senso ay lumilikha ng mga tantiya sa sakop at nagsasagawa ng mga malawakang pagtatasa na ibinabahagi namin sa publiko. Ang mga antas ng natapos na ay mga maagang pagpapahiwatig lamang. Para sa higit pang impormasyon hinggil sa 2020 Senso, kabilang ang paggamit ng proxy at mga administratibong talaan, mangyaring tingnan ang aming updated FAQs.

Lubos na nagsusumikap ang Kawanihan ng Senso upang iproseso ang data upang maihatid ang kumpleto at wastong bilang ng populasyon ng estado (state) na hangga't maaari ay pinakamalapit sa Disyembre 31, 2020, ang itinakdang huling araw ayon sa batas.

Ang pagkolekta ng data para sa 2020 Senso ay nagtapos ng 11:59 p.m. Hawaii Standard Time noong Oktubre 15, 2020 (5:59 a.m. EDT). Ang mga sagot sa papel ay dumarating pa rin at ipoproseso kung minarkahan ng koreo nang hindi lalampas ng Oktubre 15, at natanggap sa mga sentro ng pagproseso nang hindi lalampas ng Oktubre 22.

Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang2020census.gov.

###

Contact

Opisina ng Pampublikong Impormasyon