Skip Header

Mga Panghuling Paalalang Postcard para sa 2020 Senso Darating Bago ang Paglabas ng mga Tagapanayam na Bibisita sa mga Tirahan

Release Number CB20-CN.85 Tagalog / Tagalog
IBAHAGI:

HULYO 22, 2020 — Magpapadala ang Kawanihan ng Senso ng U.S. ng mga paalalang postcard ngayong linggo sa mga hindi pa sumasagot na sambahayan sa 2020 Senso. Ito ang magiging panghuling pagpapadala ng sulat bago magsimula ang mga tagapanayam sa pagbisita sa mga hindi pa sumasagot na sambahayan sa buong bansa sa kalagitnaan ng Agosto. Binabawasan ng pagsagot ngayon ang pangangailangan para sa mga tagapanayam na bumisita sa mga tirahan upang personal na mangolekta ng mga sagot.

Ayon sa online na mapa ng Kawanihan ng Senso na sumusubaybay sa pakikibahagi ng bansa sa senso, mahigit 62% ang nakasagot na online, sa pamamagitan ng telepono o sa pamamagitan ng koreo.

Naantala dahil sa pandemyang COVID-19 ang pambuong-bansang pagsisimula ng mga pagbisita ng tagapanayam mula kalagitnaan ng Mayo sa kalagitnaan ng Agosto na nagbigay sa Kawanihan ng Senso ng pagkakataong magpadala ng isa pang paalala sa mga sambahayang naghihikayat sa kanilang sumagot nang mag-isa. Ilang piling lugar ang magiging bahagi ng soft launch ng mga pagbisita ng tagapanayam sa kasing-aga ng kalagitnaan at huling bahagi ng Hulyo. Ang postcard ay isang paalala sa isang serye ng mga paalala na ipinadala ng Kawanihan ng Senso sa mga hindi pa sumasagot na sambahayan mula pa noong kalagitnaan ng Marso na naghihikayat sa kanilang sumagot.

Lubos na hinihikayat ng Kawanihan ng Senso ang publikong sumagot online sa 2020census.gov. Makakasagot ang mga sambahayan online o sa pamamagitan ng telepono sa Ingles o sa 12 iba pang wika. Makakasagot din ang mga sambahayan sa pamamagitan ng koreo gamit ang papel na palatanungan na ipinadala noong Abril sa mga address na pinaka-hindi sumasagot. Makakapagpatuloy ang mga sambahayan sa pagsagot nang mag-isa hanggang sa magtapos ang mga pagbisitang ito sa Oktubre 31.

Maaaring hindi na pansinin ng mga sambahayang sumagot na ang paalalang postcard kung matatanggap nila ito. Isang maliit na bilang ng mga sambahayang sumagot na ang tatanggap ng pagbisita mula sa tagapanayam bilang bahagi ng mga pagsisiyasat para sa kalidad ng 2020 Senso.

Walang inilabas na balitang nauugnay sa anunsyong ito. Tip Sheet lamang.  

###

Contact

Opisina ng Pampublikong Impormasyon