Skip Header

Kay yo Ka Resevwa Vizit Suivi ak Enimeratè Resansman 2020 an yo

Vizit yo Sèvi kòm Verifikasyon Kalite pou Asire Yo Konte Tout Moun

Release Number CB20-CN.101 Haitian Creole / Kreyòl Ayisyen
PATAJE:

31 Out 2020 — Avèk vizit pòt an pòt enimeratè yo ki gentan sou pye la a, Biwo Resansman Etazini a ap fè tout fwaye kay yo konnen yo ka resevwa yon vizit suivi pou asire nou konte tout moun nan Resansman 2020 an. Jiska prezan, 64.9% nan tout inite lojman gentan reponn sou entènèt, pa telefòn oswa pa lapòs, epi enimeratè yo ak lòt operasyon koleksyon done sou teren yo gentan konte yon lòt 17.5% kay ankò. Antou, plis pase 82.4% nan tout inite lojman atravè peyi a gentan konte nan kad Resansman 2020 an depi nan jou 30 Out la. Biwo Resansman an ap travay pou l konte rès kay ki rete yo—anviwon 1 nan chak 5 kay atravè peyi a.

Chak jou, Biwo Resansman an mete ajou lis kay ki gentan reponn deja yo. Li posib pou yon enimeratè lokal toujou pase vizite adrès kay la nan kad pwogram kontwòl kalite Biwo Resansman an ap fè nan Resansman 2020 an menm si kay la gentan reponn deja. Nou ap ankouraje piblik la pou ede enimeratè yo lè yo pase fè suivi.

Pa egzanp, enimeratè yo ap vizite kay kote kapab gen yon konfizyon nan adrès kay la. Si adrès kominote a yo fèk chanje osinon moun nan kay la bay yon adrès nan repons yo a ki pa koresponn ak sa ki nan lis adrès Biwo Resansman an, enimeratè yo ap vizite pou verifye adrès la epi kolekte yon repons fas a fas. Tanpri reponn lè enimeratè a pase lakay ou. Si yon enimeratè depoze yon avi pou vizit pou ou, ou ka reponn sou entènèt oswa pa telefòn, epi sèvi ak Nimewo Idantifikasyon Resansman (Census ID) ki nan avi a. Nimewo ID sa a ap fè adrès kay ou koresponn ak repons ou bay la pou fè sèten nou konte w kote nou dwe fè sa. Biwo Resansman an gen metòd ak pwosesis ki byen solid li itilize pou l ka rezoud pwoblèm repons doub yo.

Nan kèk ka, yon dezyèm enimeratè kapab pase vizite kay la pou li fè yon ti entèvyou tou kout ak moun yo. Entèvyou siplemantè sa a se youn nan fason nou verifye kalite travay yon enimeratè remèt.

Anplis toujou, gen lòt reprezantan Biwo Resansman ki kontinye vizite kay moun nan kad sondaj kontinyèl ki ap fèt aktyèlman nan menm tan ak Resansman 2020 an, tankou Sondaj Kominote Ameriken (American Community Survey). Sondaj kontinyèl sa yo afekte sèlman yon ti kantite fwaye kay atravè peyi a epi yo founi enfòmasyon enpòtan pou ede dirijan kominote yo planifye konsènan lopital ak lekòl, amelyore sèvis dijans, epi pran desizyon ki fonde sou bon jan enfòmasyon lè y ap kreye travay.

Fwaye kay yo toujou kapab reponn Resansman 2020 an sou entènèt nan 2020census.gov, pa telefòn nan 844-330-2020, osinon lè yo ranpli epi poste kesyonè sou papye yo te resevwa a.

Pa gen okenn kominike laprès ki asosye ak rapò sa. Paj Konsèy sèlman.

###

Contact

Biwo Enfòmasyon Piblik