Skip Header

Możliwe Dodatkowe Wizyty Ankieterów Spisu Ludności 2020 w Gospodarstwach Domowych

Celem Wizyt Jest Kontrola Jakości dla Zapewnienia, że Wszyscy Będą Policzeni

Release Number CB20-CN.101 Polish / Polski
UDOSTĘPNIJ:

31 SIERPNIA 2020 r. — W związku z trwającymi obecnie wizytami ankieterów spisu ludności w domach, Urząd Spisu Ludności USA pragnie poinformować gospodarstwa domowe, że możliwe są dodatkowe wizyty dla zapewnienia, że wszyscy będą policzeni w Spisie Ludności 2020. Do tej pory, 64,9% wszystkich lokali mieszkalnych odpowiedziało online, przez telefon lub pocztą, a dodatkowe 17,5% osób zostało policzonych przez ankieterów spisu oraz w ramach innych operacji zbierania danych w terenie. Ogółem, na dzień 30 sierpnia, ponad 82,4% wszystkich lokali mieszkalnych w całym kraju zostało policzonych w Spisie Ludności 2020. Urząd Spisu Ludności dokłada starań, aby policzyć pozostałe gospodarstwa domowe - w liczbie około 1 na 5 w skali kraju.

Urząd Spisu Ludności aktualizuje codziennie listę gospodarstw domowych, które już odpowiedziały. Istnieje możliwość, że zatrudniony lokalnie ankieter spisu odwiedzi dany adres w ramach programu Urzędu Spisu Ludności zapewnienia jakości Spisu Ludności 2020 nawet, jeżeli gospodarstwo domowe już odpowiedziało. Zachęcamy opinię publiczną do współpracy z ankieterami spisu podczas dodatkowych wizyt.

Dla przykładu, ankieterzy spisu odwiedzają gospodarstwa domowe, których adresy mogły zawierać nieścisłości. Jeżeli adresy w danej społeczności niedawno uległy zmianie lub  gospodarstwo domowe odpowiedziało używając adresu, który nie zgadza się z adresem na liście adresowej Urzędu Spisu Ludności, ankieterzy spisu przyjdą z wizytą, aby taki adres zweryfikować i zebrać odpowiedzi osobiście. Prosimy udzielić odpowiedzi podczas wizyty ankietera spisu. W przypadku, gdy ankieter spisu zostawił zawiadomienie o wizycie, można odpowiedzieć online lub przez telefon, używając numeru identyfikacyjnego Spisu Ludności (Census ID) podanego w zawiadomieniu. Dany numer identyfikacyjny łączy adres z odpowiedziami respondenta i zapewnia policzenie go we właściwym miejscu. Urząd Spisu Ludności stosuje rygorystyczne metody i procesy dla usunięcia duplikatów odpowiedzi.

W niektórych przypadkach, inny ankieter spisu może odwiedzić gospodarstwo domowe, w celu przeprowadzenia krótkiego wywiadu. Taki dodatkowy wywiad jest jednym ze sposobów skontrolowania jakości pracy ankieterów spisu.

Dodatkowo inni przedstawiciele Urzędu Spisu Ludności kontynuują odwiedzanie domów w ramach bieżących ankiet prowadzonych w tym samym czasie co Spis Ludności 2020, takich jak Amerykańska Ankieta Społecznościowa (American Community Survey). Te bieżące ankiety są prowadzone tylko w niewielkiej liczbie gospodarstw domowych w całym kraju i dostarczają liderom społeczności cennych informacji, pomocnych w opracowywaniu planów dotyczących szpitali, szkół, poprawy działania służb reagowania w nagłych wypadkach oraz w podejmowaniu przemyślanych decyzji prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy.

Gospodarstwa domowe mogą nadal odpowiadać online na Spis Ludności 2020 na 2020census.gov, telefonicznie pod nr 844-330-2020 lub wypełniając i wysyłając pocztą otrzymany kwestionariusz w wersji papierowej.

Z tym ogłoszeniem nie jest związany żaden komunikat prasowy. Tylko Arkusz Informacyjny.

###

Contact

Biuro ds. Informacji Publicznej