Skip Header

Sambahayan Maaaring Makatanggap ng mga Follow-Up na Pagbisita mula sa mga Tagapanayam ng 2020 Senso

Ang mga Pagbisita ay Nagsisilbing mga Pagsisiyasat ng Kalidad upang Masigurong Nabibilang ang Lahat

Release Number CB20-CN.101 Tagalog
IBAHAGI:

AGOSTO 31, 2020 — Sa mga pagbisita sa bawat tirahan ng mga tagapanayam na isinasagawa na ngayon, ipinapaalam din ng Kawanihan ng Senso ng U.S. sa mga sambahayan na maaari rin silang makatanggap ng mga follow-up na pagbisita upang masigurong ang lahat ay nabibilang sa 2020 Senso. Hanggang sa kasalukuyan, 64.9% ng lahat ng yunit ng pabahay ay sumagot online, sa pamamagitan ng telepono, at ang isa pang 17.5% ay binilang ng mga tagapanayam at iba pang mga operasyon ng pagkolekta ng data sa field. Sa kabuuan, mahigit 82.4% ng lahat ng yunit ng pabahay sa buong bansa ay nabilang sa 2020 Senso hanggang Agosto 30. Gumagawa ang Kawanihan ng Senso upang bilangin ang mga natitirang sambahayan—tinatayang 1 sa bawat 5 sambahayan sa buong bansa.

Sa pang-araw-araw, ia-update ng Kawanihan ng Senso ang listahan ng mga sambahayang sumagot. Posibleng ang mga lokal na nakuhang tagapanayam ay bibisita pa rin sa address bilang bahagi ng programa ng pagtitiyak ng kalidad ng Kawanihan ng Senso para sa 2020 Senso kahit na sumagot na ang sambahayan. Ang publiko ay hinihikayat na makipagtulungan sa mga tagapanayam habang sila ay nagpa-follow up.

Halimbawa, bumibisita ang mga tagapanayam sa mga sambahayan kung saan maaaring magkaroon ng ilang kalituhan tungkol sa address. Kung ang mga address ng komunidad ay nagbago kamakailan o sumagot ang sambahayan sa address na hindi tumutugma sa listahan ng address ng Kawanihan ng Senso, bibisita ang mga tagapanayam upang beripikahin ang address at personal na kolektahin ang sagot. Mangyaring sumagot kapag bumisita ang tagapanayam. Kung nag-iwan ang tagapanayam ng notisya ng pagbisita, maaari kang sumagot online o sa pamamagitan ng telepono gamit ang Senso ID (Census ID) na nakalagay sa notisya. Iniuugnay ng ID na ito ang iyong address sa iyong sagot at sinisigurong ikaw ay nabibilang sa tamang lugar. Ang Kawanihan ng Senso ay may mga masinsing pamamaraan at proseso upang lutasin ang anumang mga dobleng sagot.

Sa ilang kaso, ang pangalawang tagapanayam ay maaaring bumisita sa sambahayan upang magsagawa ng maikling interbyu. Ang karagdagang interbyu na ito ay isa sa mga paraang sinisiyasat namin ang kalidad ng gawain ng tagapanayam.

Dagdag dito ang ibang mga kinatawan ng Kawanihan ng Senso ay patuloy na bibisita sa mga tirahan para sa mga nagpapatuloy na survey na isinasagawa sa parehong pagkakataon ng 2020 Senso, gaya ng Pagsisiyasat ng Komunidad ng Amerikano (American Community Survey). Ang mga nagpapatuloy na survey na ito ay nakakaapekto lamang sa maliit na bilang ng mga sambahayan sa buong bansa at nagkakaloob ng mahalagang impormasyon upang tulungan ang mga lider ng komunidad na magplano para sa mga ospital at paaralan, pagbutihin ang mga serbisyong emerhensiya, at gumawa ng mga may-kabatirang desisyon tungkol sa paglikha ng mga trabaho.

Maaari pa ring sumagot ang mga sambahayan sa 2020 Senso sa pamamagitan ng pagpunta online sa 2020census.gov, sa pamamagitan ng telepono sa 844-330-2020, o sa pamamagitan ng pagkumpleto at pagpapadala ng papel na palatanungan na kanilang natanggap.

Walang inilabas na balitang nauugnay sa anunsyong ito. Tip Sheet lamang.

###

Contact

Opisina ng Pampublikong Impormasyon