Skip Header

Mahigit 60 Porsyento ng mga Sambahayan sa U.S. ang Sumagot sa 2020 Senso

Ang Opsyong Pagsagot sa Internet ang Mas Gusto ng Karamihan sa mga Sambahayan

Release Number CB20-CN.55 Tagalog / Tagalog
IBAHAGI:

Mayo 27, 2020 —Ang mga pagsagot sa 2020 Senso ay nasa oras dahil mahigit 60% ng mga sambahayan sa U.S. ang sumagot sa 2020 Senso, na may tinatayang apat sa bawat limang sambahayang sumagot sa sarili nilang paraan habang pinipiling gawin ito online sa 2020census.gov. Ang mga kasalukuyang antas ng sariling tugon sa internet ay 9.2 na puntong porsyentong mataas sa mga inaasahan ng Kawanihan ng Senso, dahil patuloy na pinapaburan ng mga sambahayan ang online kaysa sa telepono o koreo pagdating sa pagsagot sa senso.

Sa isang mensahe sa video, pinasalamatan ng Direktor ng Kawanihan ng Senso na si Dr. Steven Dillingham ang mga tao sa pagsagot kung saan naabot ang yugtong ito at hinikayat ang mga hindi pa sumasagot na tumulong sa pagbibigay ng hugis sa kanilang kinabukasan para sa susunod sa 10 taon.

Noong kalagitnaan ng Marso, karamihan sa mga sambahayan ang nakatanggap ng isang imbitasyon sa koreo upang sumagot sa 2020 Senso, kasunod ng maraming paalala at isang papel na palatanungan. Naka-iskedyul ang mga tagapanayam na bumisita sa mga sambahayang hindi pa nakakasagot sa 2020 Senso na magsisimula sa Agosto.

Simula sa linggo ng Mayo 4, sa pakikipagtulungan sa mga pederal, pang-estado at lokal na opisyal ng kalusugan, ang Kawanihan ng Senso ay sinimulan ang yugtu-yugtong muling pagsisimula ng ilang field operasyon ng 2020 Senso sa piling lugar na nasasakupan. Bilang bahagi ng yugtu-yugtong muling pagsisimulang ito, muling sinimulan ng Kawanihan ng Senso ang paghuhulog ng mga pakete ng imbitasyon para sa 2020 Senso sa mga harapan ng pinto sa mga lugar kung saan karamihan sa mga sambahayan ay hindi nakakatanggap ng sulat sa kanilang tirahan. Tinatayang 5% ng mga sambahayan ang binibilang sa panahon ng operasyon, na kilala bilang Pag-update Pag-iwan, kung saan kinukumpirma o ina-update ng mga manggagawa ng senso ang address ng pisikal na lokasyon ng sambahayan at pagkatapos ay iniiwan ang pakete ng palatanungan ng senso.

Napakahalaga ng kalusugan at kaligtasan ng staff ng Kawanihan ng Senso at ng publiko. Ang lahat ng bumabalik sa staff ay tatanggap ng pagsasanay sa kalusugan pagdating sa mga protokol sa pagdidistansya sa mga tao at bibigyan ng personal protective equipment (pamprotektang personal na kasuotan) bago muling simulan ang mga operasyon.

Ipinapakita ng mapa ng mga antas ng online na pagsagot ng Kawanihan ng Senso ang mga antas ng pagsagot ayon sa estado, lungsod, county at lugar ng senso. Hanggang Mayo 25, 2020:

  • Ang Madison, Wis., ay ang lungsod na may pinakamataas na antas ng sariling tugon sa internet.
  • Ang Minnesota at Utah ang may pinakamataas na mga antas ng pagsagot sa internet sa mga estado.

Ang 10 estadong may pinakamataas na antas ng sariling tugon ay:

1.  Minnesota      70.0%

2.  Wisconsin         67.4%

3.  Iowa                  66.9%

4.  Michigan           66.7%

5.  Nebraska          66.5%

6.  Washington     65.4%

7.  Ohio                   65.3%

8.  Illinois                65.2%

8.  Virginia              65.2%

9.  Indiana              64.9%

Ang 10 lungsod/munisipalidad na may populasyong 250,000 o higit pa na may pinakamataas na antas ng sariling tugon ay:

1.  Lincoln, Neb.                               72.8%

2.  Louisville/Jefferson County Metro, Ky.            71.6%

3.  Madison, Wis.                             70.6%

4.  Seattle, Wash.                             69.8%

5.  Henderson, Nev.                        69.3%

6.  St. Paul, Minn.                             69.2%

7.  San Jose, Calif.                             68.5%

8.  Portland, Ore.                             67.8%

9.  Virginia Beach, Va.                     67.6%

9.  Minneapolis, Minn.                   67.6%

9.  Colorado Springs, Colo.            67.6%

Hamon sa Antas ng Pagsagot sa 2020 Senso

Upang maparami ang pagsagot sa 2020 Senso sa buong bansa, hinahamon ng Kawanihan ng Senso ang mga komunidad sa buong bansa na kumpletuhin ang senso online, sa pamamagitan ng telepono o sa pamamagitan ng koreo. Kabilang sa online na toolkit ang mga ideya para sa mga lider ng komunidad na hikayatin ang mga taong talunin ang antas ng sariling pagsagot sa 2010 Senso.

Mas napakadali na ngayong sumagot nang mag-isa, online man, sa telepono o sa pamamagitan ng sulat—lahat ng ito ay magagawa nang hindi kailangang makipagkita sa isang tagapanayam.

Lubos na hinihikayat ng Kawanihan ng Senso ang publikong sumagot online sa 2020census.gov. Makakasagot ang mga sambahayan online o sa pamamagitan ng telepono sa Ingles o 12 iba pang wika. Makakasagot din ang mga sambahayan sa pamamagitan ng sulat gamit ang papel na palatanungan na ipinapadala sa mga address ng hindi pa nakakasagot. Para sa higit pang impormasyon, tumawag sa 844-330-2020 o bisitahin ang 2020census.gov. Upang makita ang nirebisang timeline para sa senso, bisitahin ang page sa mga kaayusan sa operasyon ng 2020 Senso.

Ipinag-uutos ng Konstitusyon ng U.S. ang isang senso ng populasyon kada 10 taon. Mithiin ng 2020 Senso ang bilangin ang lahat ng naninirahan sa Estados Unidos sa Abril 1, 2020 (Araw ng Senso). Ginagamit ang estadistika ng senso upang malaman ang bilang ng mga puwestong hawak ng bawat estado sa Kapulungan ng mga Kinatawan ng U.S. at ipinapaalam kung paano ilalaan ang daan-daang bilyong dolyar sa pederal na pagpopondo ng mga pang-estado, lokal at pederal na mambabatas kada taon para sa susunod na 10 taon.

Walang inilabas na balitang nauugnay sa anunsyong ito. Tip Sheet lamang. 

###

Contact

Opisina ng Pampublikong Impormasyon