Skip Header

Nagpaplanong Magpadala ng Dagdag Paalala ang Kawanihan ng Senso para sa 2020 Senso Bago Bumisita ang mga Tagapanayam

Release Number CB20-CN.67 Tagalog / Tagalog
IBAHAGI:

HUNYO 24, 2020 — Inanunsyo ngayong araw ng Kawanihan ng Senso ng U.S. na magpapadala ito ng isang postcard ng dagdag na paalala sa mga sambahayang hindi pa nakakasagot sa 2020 Senso. Naka-iskedyul dumating ang postcard sa pagitan ng Hulyo 22 at Hulyo 28, ilang linggo bago nakatakdang simulan ng mga tagapanayam ang pagbisita sa mga sambahayang hindi pa nakakasagot.

Naantala dahil sa pandemyang COVID-19 ang pagsisimula ng mga pagbisita ng tagapanayam mula kalagitnaan ng Mayo hanggang kalagitnaan ng Agosto na nagbibigay ng Kawanihan ng Senso ng oportunidad na magpadala sa mga sambahayan ng isa pang paalalang humihikayat sa kanilang sumagot online, sa pamamagitan ng telepono o sa pamamagitan ng koreo. Binabawasan ng pagsagot ngayon ang pangangailangan para sa mga tagapanayam na bumisita sa mga tirahan upang personal na kolektahin ang mga sagot. Tinatayang 61.7% ng mga sambahayan sa buong bansa ang nakasagot na online, sa pamamagitan ng telepono o sa pamamagitan ng koreo simula nang mag-umpisang dumating ang mga imbitasyon sa mga mailbox noong Marso 12.

Inanunsyo rin ng Kawanihan ng Senso ang mga planong magpadala ng mga postcard sa tinatayang 1.3 milyon P.O. Box sa mga komunidad na kailangang gumamit ng mga P.O. Box para sa paghahatid ng sulat. Ang mga postcard – na ipinaplanong maipadala sa huling bahagi ng Hunyo – ay mag-aalerto sa mga sambahayan na malapit nang ihulog ng tagapanayam ang mga imbitasyon para sa senso o bibisita sa kalaunan upang interbyuhin sila.

Hindi ihuhulog ng Kawanihan ng Senso ang mga imbitasyon para sa senso sa mga P.O. Box dahil ang bawat sagot ay dapat nakaugnay sa pisikal na lokasyon kung saan naninirahan ang mga tao, hindi kung saan sila tumatanggap ng sulat. Naantala dahil sa pandemyang COVID-19 ang paghahatid ng mga pakete ng imbitasyon para sa senso sa ilang komunidad, ngunit sinimulan na ng mga tagapanayam ang paghuhulog ng mga ito sa isang nakayugtong iskedyul sa buong bansa. Hinihikayat ang mga sambahayang sumagot sa 2020 Senso sa oras na matanggap nila ang pakete ng imbityasyon. Kapag sumasagot, hinihikayat din ang mga sambahayang ito na gamitin ang Senso ID (Census ID) na nakasulat sa pakete o ang address ng kanilang kalye – hindi ang numero ng kanilang P.O. Box.

Lubos na hinihikayat ng Kawanihan ng Senso ang publiko na sumagot online sa 2020census.gov. Maaaring sumagot ang mga sambahayan online o sa pamamagitan ng telepono sa Ingles o 12 iba pang wika, o sa pamamagitan ng koreo gamit ang papel na palatanungang ipinadala sa mga address na hindi pa sumasagot o inilalagay sa pinto. Bagaman sisimulan ng mga tagapanayam ang pagbisita sa mga sambahayang hindi pa nakakasagot simula Agosto 11, maaari pa ring sumagot nang mag-isa ang mga sambahayan hanggang sa matapos ang mga pagbisitang ito sa Oktubre 31.

Para sa higit pang impormasyon, tumawag sa 844-330-2020 o bumisita sa 2020census.gov. Upang makita ang nirebisang timeline para sa senso, bumisita sa page sa mga pag-aayos ng operasyon para sa 2020 Senso.

Walang inilabas na balitang nauugnay sa anunsyong ito. Tip Sheet lamang. 

###

Contact

Opisina ng Pampublikong Impormasyon