Skip Header

Pahayag ng Kawanihan ng Senso ng U.S. sa mga Call Center ng 2020 Senso

Release Number CB20-RTQ.12 Tagalog / Tagalog
IBAHAGI:

ABRIL 2, 2020 — Maaaring sagutan ng publiko ang 2020 Senso online, sa pamamagitan ng telepono o sa pamamagitan ng sulat. Dahil sa pag-aayos sa staffing na hatid ng patnubay mula sa pederal, pang-estado at lokal na awtoridad sa kalusugan tungkol sa COVID-19, gumagawa ang Kawanihan ng Senso upang mapahupa ang epekto sa mga call center ng 2020 Senso. Sa mga limitadong pagkakataon, ang mga pag-aayos na ito sa staffing ay nauwi sa pagdami ng mga oras ng paghihintay sa pagtawag, na nakakaapekto sa iba't ibang linya ng telepono sa iba't ibang oras. Aktibo kaming gumagawa upang mabawasan ang mga oras ng paghihintay na ito habang patuloy kaming nagkakaloob ng suporta sa telepono sa Ingles at 12 karagdagang wika. Mahalaga ang bawat pagsagot sa senso at nagpapasalamat ang Kawanihan ng Senso sa iyong pagtitiyaga habang sinasagot namin ang mga paparating na kahilingan.

Pinaaalalahanan ang lahat ng sambahayan na maaari nilang sagutan ang senso online sa anumang oras sa 2020census.gov sa mga sumusunod na wika: Ingles, Espanyol, Tsino, Vietnamese, Koreano, Ruso, Arabe, Tagalog, Polish, Pranses, Haitian Creole, Portuguese at Hapon. Naghahandog din ang Kawanihan ng Senso ng mga webpage at mga patnubay sa 2020 Senso sa 59 na wika, kabilang ang American Sign Language, bukod sa mga patnubay sa Braille at malalaking print. Bisitahin ang aming webpage sa Suporta sa Wika para sa higit pang impormasyon.

###

Contact

Opisina ng Pampublikong Impormasyon