Skip Header

Tuyên Bố Về Các Trung Tâm Liên Lạc Của Thống Kê Dân Số 2020

Release Number CB20-RTQ.12 Vietnamese / Tiếng Việt
CHIA SẺ:

NGÀY 2 THÁNG TƯ, 2020 — Công chúng có thể trả lời Thống Kê Dân Số 2020 trên mạng, qua điện thoại hoặc qua thư. Do sự điều chỉnh nhân sự thể theo khuyến cáo từ các cơ quan y tế liên bang, tiểu bang và địa phương về COVID-19, Cục Thống Kê Dân Số đang cố gắng giảm thiểu tác động đến các trung tâm liên lạc của Thống Kê Dân Số 2020. Trong một số trường hợp hạn chế, sự điều chỉnh nhân sự này đã làm tăng thời gian chờ đợi trả lời cuộc gọi, điều mà đang làm ảnh hưởng đến các đường dây điện thoại khác nhau vào các thời điểm khác nhau. Chúng tôi đang tích cực tìm cách giảm thời gian chờ đợi này trong khi vẫn tiếp tục hỗ trợ quý vị qua điện thoại bằng tiếng Anh và 12 ngôn ngữ bổ sung. Việc quý vị trả lời thống kê dân số rất quan trọng và Cục Thống Kê Dân Số đánh giá cao sự kiên nhẫn của quý vị trong lúc chúng tôi giải quyết yêu cầu của người gọi.

Chúng tôi xin nhắc quý vị rằng tất cả các hộ gia đình đều có thể trả lời trên mạng bất cứ lúc nào tại 2020census.gov bằng những ngôn ngữ sau đây: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa, tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Ả-rập, tiếng Tagalog, tiếng Ba Lan, tiếng Pháp, tiếng Haitian Creole, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Nhật. Cục Thống Kê Dân Số cũng có các trang web và các hướng dẫn về Thống Kê Dân Số 2020 bằng 59 ngôn ngữ, bao gồm Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ, bên cạnh các hướng dẫn bằng chữ nổi và chữ in lớn. Truy cập trang web Hỗ Trợ Ngôn Ngữ để tìm hiểu thêm.

###

Contact

Văn Phòng Thông Tin Công Chúng