Skip Header

Narito Na Ang Araw ng Senso – Pagbilangin Ito!

Ipinapakita ng Mapa ng Pagsagot kung Anong mga Lugar ang Pinakamabilis na Sumasagot

Release Number CB20-CN.36 Tagalog / Tagalog
IBAHAGI:

Abril 1, 2020 - Ngayong araw ang Araw ng Senso, ang araw na magpapasya kung sino ang mabibilang sa 2020 Senso at kung saan sila mabibilang.

Ipinag-uutos ng Konstitusyon ng U.S. ang isang senso ng populasyon kada 10 taon. Madali, ligtas at mahalaga ang pagsagot sa 2020 Senso, at susi ito sa paghulma ng kinabukasan ng mga komunidad. Ginagamit ang mga estadistika ng senso upang mapagpasyahan ang bilang ng mga puwestong hahawakan ng bawat estado sa Kapulungan ng mga Kinatawan ng U.S. at ipinapaalam ang mga panlehislatibong hangganan ng distrito. Ipinapaalam din nito kung paano mailalaan ang daan-daang bilyong dolyar sa pampublikong pagpopondo ng mga pang-estado, lokall at pederal na mambabatas sa mga komunidad para sa mga pampublikong serbisyo at imprastruktura gaya ng mga ospital, serbisyong emerhensiya, paaralan at tulay kada taon sa susunod na 10 taon.

36.2 na porsyento ng mga sambahayan sa buong bansa ang sumagot sa 2020 Senso simula nang mag-umpisang dumating ang mga imbitasyon sa mga mailbox noong Marso 12-20. Ang mga antas ng pagsagot ay inia-update sa mapa araw-araw ng pitong araw sa isang linggo nang sa gayon ay makikita ng publiko kung gaano kahusay na tumutugon ang kanilang komunidad kumpara sa bansa at sa ibang mga lugar.

Lubos na hinihikayat ng Kawanihan ng Senso ang publiko na sagutan ang 2020 Senso online gamit ang desktop computer, laptop, smartphone, o tablet. Makakasagot kayo online o sa pamamagitan ng telepono sa Ingles o 12 iba pang wika. Mayroon ding mga patnubay at video sa 59 na wikang hindi Ingles (at Americal Sign Language) na makukuha sa 2020census.gov na nagsisigurong mahigit sa 99% ng mga sambahayan ng U.S. ang makakasagot online sa mas ninanais nilang wika. Mas napakadali na ngayong sumagot nang mag-isa — lahat ng ito ay magagawa nang hindi kailangang makipagkita sa isang tagapanayam. Talagang napakahalaga nito sa kasalukuyang mga patnubay sa kalusugan at kaligtasan na ipinagkakaloob ng mga pambansa, pang-estado at lokal na awtoridad sa kalusugan.

Sa iyong pagsagot:

  • Sumagot para sa kung saan ka nakatira sa Abril 1 (Araw ng Senso).
  • Isama ang lahat na karaniwang nakatira at natutulog sa iyong tirahan sa Abril 1, kahit na sila ay pansamantalang nananatili sa ibang lugar. Kabilang dito ang mga kamag-anak, kaibigan, kakuwarto at sinumang iba pang nakatira at natutulog sa iyong tirahan nang pinakamadalas — kahit na ang mga batang mas bata sa edad na limang taon at mga sanggol na ipinanganak sa o bago ang Abril 1, kahit na nasa ospital pa sila.
  • Bilangin ang mga estudyante sa kolehiyo kung saan sila naninirahan habang pumapasok sa paaralan. Kung nakatira sila sa kampus sa pabahay ng unibersidad/kolehiyo gaya ng mga dormitoryo o tirahan ng fraternity/sorority, bibilangin sila ng mga opisyal ng paaralan at hindi na kailangang sumagot. Ngunit, kung nakatira sila sa labas ng kampus sa pribadong pabahay o apartment, dapat nilang sagutan ang senso nang mag-isa gamit agn kanilang address sa labas ng campus kahit na kasalukuyan silang nananatili sa ibang lugar.
  • Hanapin ang mga karagdagang sagot tungkol sa "Sino ang Bibilangin" sa 2020census.gov.

Maaari mong gamitin ang Senso ID (Census ID) mula sa iyong imbitasyon o ibigay ang iyong address kapag sumagot ka. Pagkatapos, mangyaring siguraduhing alam ng iyong mga kaibigan, pamilya at social network ang tungkol sa kahalagahan ng pagsagot at hikayatin silang kumpletuhin ang kanilang senso. Babawasan ng pagsagot ngayon ang pangangailangan ng pag-follow up at pagbisita ng isang tagapanayam sa iyong tirahan sa huling bahagi ng taong ito.

Nakatanggap na rin ang ilang sambahayan — sa mga lugar na mas malamang na hindi sumagot online — ng papel na palatanungan kasama ang kanilang unang imbitasyon. Ang mga sambahayang hindi pa nakakasagot online o sa pamamagitan ng telepono ay tatanggap ng papel na palatanungan sa Abril 8-16.

Para sa higit pang impormasyon, bumisita sa 2020census.gov.

Mangyaring tandaan: Batay sa mga patuloy na pagsusuri sa patnubay ng mga pederal, pang-estado at lokal na awtoridad sa kalusugan, sususpindihin ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang mga operasyon sa field para sa 2020 Senso ng dalawa pang linggo hanggang Abril 15, 2020. Isinasagawa ng Kawanihan ng Senso ang hakbang na ito upang tumulong na maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng publiko sa Amerika, mga empleyado ng Kawanihan ng Senso, at lahat ng dadaan sa proseso ng pagkakatanggap sa mga pansamantalang posisyon ng tagapanayam. Patuloy na susuriin ng Kawanihan ng Senso ang lahat ng operasyon sa field para sa 2020 Senso, at ipapaalam ang anumang karagdagang update sa lalong madaling panahon.

Bukas ang 2020 Senso para sa sariling pagsagot online sa 2020Census.gov, sa pamamagitan ng telepono sa pamamagitan ng pagtawag sa numerong nakasulat sa iyong imbitasyon, at sa papel sa pamamagitan ng sulat.

Tip Sheet lamang. Walang inilabas na balitang nauugnay sa anunsyong ito.

###

Contact

Opisina ng Pampublikong Impormasyon