Skip Header

Thông báo của Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ về phán quyết tòa án vào ngày 1 tháng 10

Release Number CB20-RTQ.36 Vietnamese / Tiếng Việt
CHIA SẺ:

NGÀY 2 THÁNG 10 NĂM 2020 — Vào ngày 2 tháng 10 năm 2020, thông điệp dưới đây đã được gửi tới các nhân viên kiểm đếm làm việc trong cuộc Thống Kê Dân Số 2020:

"Do kết quả từ các lệnh tòa án, ngày mục tiêu là ngày 5 tháng 10 năm 2020 không còn hiệu lực và các hoạt động thu thập dữ liệu sẽ tiếp tục đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020.Các nhân viên nên tiếp tục làm việc chăm chỉ và kiểm đếm càng nhiều người dân càng tốt. Hãy liên lạc với người giám sát của quý vị nếu có bất kỳ câu hỏi nào."

Liên kết đến các lệnh từ ngày 24 tháng 9 (chỉ có bằng tiếng Anh) đến ngày 1 tháng 10 (chỉ có bằng tiếng Anh) cũng được cung cấp cho các nhân viên.

Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ hiện đang cập nhật trang 2020Census.gov và Census.gov cũng như tất cả các hướng dẫn bên ngoài và nội bộ để đảm bảo việc tuân thủ các lệnh.

###

Contact

Văn Phòng Thông Tin Công Chúng