Skip Header

Simula na ng Paghahatid ng mga Papel na Palatanungan ng 2020 Senso

Ipinadala na ang mga Papel na Palatanungan sa mga Sambahayan upang Paalalahanan Silang Sumagot

Release Number CB20-CN.39 Tagalog / Tagalog
IBAHAGI:

Abril 8, 2020 – Tinatayang 64 milyong sambahayan sa buong bansa ang tatanggap ng papel na palatanungan sa mga darating na araw sa pagpapatuloy ng Kawanihan ng Senso ng U.S. sa pagsiguro na ang pagtugon sa senso ay mas madali na kaysa dati. Sa mga sambahayan sa bansa, 46.2% ang sumagot na sa 2020 Senso. Ang mga natitirang sambahayan ay tatanggap ng papel na palatanungan simula Abril 8.

“Kung kasama ka sa halos kalahati ng lahat ng sambahayan sa bansa na sumagot na, maraming salamat!” wika ng Direktor ng Kawanihan ng Senso na si Dr. Steven Dillingham. "Mas napakadali na ngayong sumagot nang mag-isa, online man sa 2020census.gov, sa telepono, o sa pamamagitan ng sulat — lahat ng ito ay magagawa nang hindi kailangang makipagkita sa isang tagapanayam. Ito ay isang bagay na magagawa ng lahat habang isinasagawa ang pagdidistansya sa mga tao habang nasa bahay upang makagawa ng pagkakaiba ngayon, bukas at sa susunod na 10 taon.”

Habang halos kalahati ng lahat ng sambahayan ang sumagot online sa 2020 Senso, maaaring mas naisin ng iba na tumanggap ng papel na palatanungan. Tinatayang 22% sa bansa ang tumanggap ng papel na palatanungan sa simula ng senso.

Ang ilang lugar kung saan personal na iaabot sana ng mga tagapanayam ang mga palatanungan ay tatanggap na ngayon ng sulat mula sa Kawanihan ng Senso na magpapaalala sa kanilang makibahagi, kabilang ang maraming sambahayan sa Puerto Rico. Kahit na hindi tumanggap ang mga sambahayan ng sulat, maghuhulog ang Kawanihan ng Senso ng imbitasyon at papel na palatanungan sa oras na ligtas na gawin ito. Magpa-follow up din ang mga tagapanayam sa lahat ng sambahayang hindi sumagot nang mag-isa.

Ang mga sambahayang tumatanggap ng papel na palatanungan ay makakasagot pa rin online o sa pamamagitan ng telepono, o maaari nilang ibalik ito sa pamamagitan ng sulat sa kalakip na sobre. Maaari nilang piliing sumagot online sa 2020census.gov sa Ingles o sa 12 iba pang mga wika, o tumanggap ng tulong sa pamamagitan ng mga print at gabay sa wika sa video na makukuha sa 59 na wika. Kapag sumagot ka online, gamitin ang Senso ID (Census ID) mula sa sulat at ibigay ang iyong address.

“Sa oras na sumagot ka, mangyaring hikayatin ang iyong pamilya, mga kaibigan at mga mahal sa buhay na kumpletuhin din ang senso,” pahayag ni Dillingham.

Ang publiko ay dapat sumagot para sa bilang ng mga taong naninirahan sa address na iyon sa Abril 1. Babawasan ng pagsagot ngayon sa 2020 Senso ang pangangailangan ng pag-follow up at pagbisita ng isang tagapanayam sa iyong tirahan sa huling bahagi ng taong ito.

Ipinag-uutos ng Konstitusyon ng U.S. ang isang senso ng populasyon kada 10 taon. Madali, ligtas at mahalaga ang pagsagot sa 2020 Senso, at susi ito sa paghulma ng kinabukasan ng mga komunidad. Ginagamit ang estadistika ng senso upang malaman ang bilang ng mga puwestong hawak ng bawat estado sa Kapulungan ng mga Kinatawan ng U.S. at ipinapaalam kung paano ilalaan ang bilyun-bilyong dolyar sa pederal na pagpopondo ng mga pang-estado, lokal at pederal na mambabatas kada taon para sa mga serbisyong publiko at imprastraktura gaya ng mga ospital, pagtugon sa emergency, mga paaralan at mga tulay sa susunod na 10 taon.

Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang 2020census.gov.

Bukas ang 2020 Senso para sa sariling pagsagot online sa 2020census.gov, sa pamamagitan ng telepono sa pamamagitan ng pagtawag sa numerong nakasulat sa iyong imbitasyon, at sa papel sa pamamagitan ng sulat.

###

Contact

Opisina ng Pampublikong Impormasyon