Skip Header

Sisimulan ng Kawanihan ng Senso ang mga Karagdagang Operasyon upang Masiguro ang Wastong Pagbilang sa 2020 Senso

Maaaring Tumanggap ng mga Tawag o mga Personal na Pagbisita ang mga Sambahayan sa Susunod na Ilang Buwan

Release Number CB20-CN.72 Tagalog / Tagalog
IBAHAGI:

Hunyo 23, 2020 – Dahil sa 4 sa 10 sambahayang hindi pa sumasagot sa 2020 Senso, inanunsyo ngayong araw ng Kawanihan ng Senso ng U.S. na nasa tamang oras ito pagdating sa pagsasagawa ng maraming aktibidad na pag-follow-up na nakatuon sa pagsisiguro ng kumpleto at wastong bilang. Isasagawa ng staff ng Kawanihan ng Senso ang mga sumusunod na operasyon sa susunod na ilang buwan:

Pagpapahusay ng Saklaw: Sinimulan ng Kawanihan ng Senso ang paggawa ng mga follow-up na tawag sa ilang sambahayang nakumpleto na ang 2020 Senso. Ang layunin ay upang masigurong ang bawat isa sa sambahayan ay nabilang, at upang kumpirmahin ang impormasyong ibinigay noong kinumpleto nila ang palatanungan ng senso. Sinimulan ng mga ahente ng call center para sa senso ang pagtawag noong Abril 22. Kung hindi sumasagot sa tawag ang sambahayan, mag-iiwan ng voicemail ang mga ahente na may 12-digit na ID bilang sangguniang numero. Ang pagsusumikap na ito ay nakatalagang magpatuloy hanggang sa katapusan ng yugto ng pagsagot sa Oktubre 31. 

Hindi Tugon na Pag-followup: Rutinang "naglulunsad ng mga operasyon sa maliit na grupo" ang Kawanihan ng Senso upang masigurong gumagana ang mga sistema, operasyon at field gaya ng nararapat. Simula sa kalagitnaan ng Hulyo, ang mga tagapanayam na mula sa anim na opisina ng lugar ng senso (area census offices) (isa kada rehiyon ng Kawanihan ng Senso) ay sisimulan ang operasyon ng pag-interbyu sa mga sambahayang hindi pa sumasagot sa 2020 Senso. Ang anim na opisina ng lugar ng senso (area census offices) ay iaanunsyo bago sumapit ang katapusan ng Hunyo. Maaaring ianunsyo ang mga karagdagang opisina ng lugar ng senso (area census offices) para sa pangalawang yugto ng paglulunsad sa maliit na grupo na mangyayari sa kalaunan sa Hulyo. Bukod sa mga opisina ng lugar ng senso (area census offices) na bahagi ng paglulunsad sa maliit na grupo, ang mga natitirang opisina ng lugar ng senso (area census offices) ay sisimulan ang Hindi Tugon na Pag-followup sa Agosto 11 at magtatapos sa hindi lalampas ng Oktubre 31. Ang lahat ng tagapanayam ay sasanayin sa mga protokol sa pagdidistansya sa ibang tao. Bibigyan sila ng personal protective equipment (PPE, personal na pumuprotektang kasuotan) at susundin ang mga patnubay para sa paggamit sa mga ito.

Muling Pag-iinterbyu na Hindi Tugon na Pag-followup: Sa ilang pagkakataon, maaaring bumisita ang pangalawang tagapanayam sa isang sambahayan upang magsagawa ng maiklling interbyu upang masiguro ang kalidad ng aming mga aktibidad ng pagkolekta ng data. Ang mga muling pag-iinterbyu na ito ay nilalayong kumpirmahin na sinunod ng bawat tagapanayam ang aming pagsasanay at ginawa ang kanilang mga trabaho nang tama. Ang muling pag-iinterbyu ay isasagawa ng ibang tagapanayam sa halip na ng orihinal na bumisita sa sambahayan. Ang operasyong Muling Pag-iinterbyu na Hindi Tugon na Pag-followup ay naka-iskedyul na idaos mula Agosto 12 hanggang Oktubre 31.

Survey Pagkatapos ng Pagbilang: Pagkatapos makumpleto ng sambahayan ang 2020 Senso, bibisita ang mga tagapanayam sa piling bilang ng mga sambahayan bilang bahagi ng Survey Pagkatapos ng Pagbilang. Isinasagawa ng Kawanihan ng Senso ang survey na ito upang masukat ang saklaw sa mga yunit ng pabahay at mga taong naninirahan sa mga yunit ng pabahay sa 2020 Senso. Sa layuning iyon, lilikumin ng mga tagapanayam ang sumusunod na impormasyon:

  • Mga kasalukuyang naninirahan ng yunit ng pabahay.
  • Mga taong naninirahan sa sambahayan na maaari naroon o maaaring wala roon noong Abril 1 (Araw ng Senso).
  • Mga taong hindi na bahagi ng sambahayan sa pagitan ng Abril 1 at panahon ng interbyu.

Kabilang sa impormasyong kinolekta para sa bawat tao ang pangalan, kasarian, edad, petsa ng kapanganakan, lahi, relasyon sa puno ng sambahayan, at Hispanikong pinagmulan. Kinokolekta rin ng tagapanayam ang impormasyhon tungkol sa mga alternatibong address upang itatag kung saan nakatira ang mga tao noong Araw ng Senso, ayon sa mga patakaran ng senso sa paninirahan. Ang mga interbyu sa Survey Pagkatapos ng Pagbilang ay nakatakdang isagawa mula Setyembre 23 hangang Disyembre 22.

Hinihikayat ng Kawanihan ng Senso ang maliit na porsyento ng mga sambahayang kinontak sa panahon ng mga operasyong Muling Pag-iinterbyu na Hindi Tugon na Pag-followup at Survey Pagkatapos ng Pagbilang na maglaan ng ilang minuto kasama ang tagapanayam upang masiguro ang kalidad ng 2020 Senso.

Ang lahat ng tagapanayam ay may dalang mga opisyal na ID badge na nagpapakita ng kanilang pangalan, litrato, watermark ng Kagawaran ng Kalakalan ng U.S., at petsa ng ekspirasyon.

Isinasagawa ng Kawanihan ng Senso ang lahat ng operasyon habang isinasaalang-alang ang dalawang pangunahing prinsipyo: (1) pagprotekta sa kalusugan at kaligtasan ng aming staff at ng publiko, at (2) pagtupad sa iniaatas sa amin ng batas na ihatid sa oras ang mga bilang ng 2020 Senso sa Pangulo. Nakikipagtulungan kami nang husto sa mga pambansa, pang-estado (state), at lokal na mga awtoridad sa kalusugan upang matiyak na kasama ang kanilang gabay sa aming mga operasyon.

Ipinag-uutos ng Konstitusyon ng U.S. ang isang senso ng populasyon kada 10 taon. Ang estadistika ng senso ay nakakatulong upang malaman ang bilang ng mga puwestong hawak ng bawat estado (state) sa Kapulungan ng mga Kinatawan ng U.S. at kung paano ilalaan ang bilyun-bilyong dolyar sa pederal na pagpopondo sa mga estado (states) at komunidad sa susunod na 10 taon.

Walang inilabas na balitang nauugnay sa anunsyong ito. Tip Sheet lamang.

Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang 2020census.gov.

###

Contact

Opisina ng Pampublikong Impormasyon