Skip Header

Iniangkop ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang mga Operasyon upang Mapalaki ang Kapasidad ng Call Center para sa 2020 Senso

CB20-RTQ.15 Tagalog / Tagalog
IBAHAGI:

ABRIL 10, 2020 — Ang Kawanihan ng Senso ng U.S., sa pagsunod sa patnubay na mula sa pederal, pang-estado, at lokal na opisyal ng kalusugan, ay ipinatupad ang mga hakbang sa pagdidistansya sa mga tao at mga kaayusan sa staffing upang tumulong sa pagprotekta sa kalusugan at kaligtasan ng mga empleyado ng call center para sa 2020 Senso. Bilang resulta, maaaring makaranas ang mga tumatawag ng higit pang paghihintay.

Upang mapalaki ang kapasidad ng call center, ibinabalik ng Kawanihan ng Senso ang opsyon ng pagtawag muli at gawing available ang higit pang mga empleyado upang sumagot sa mga kahilingan. Ang opsyon ng muling pagtawag ay nagpapahintulot sa tumatawag na mag-iwan ng mensahe at matawagan ng tagapanayam sa oras upang iproseso ang kanilang pagsagot sa 2020 Senso kapag abala ang mga ahente ng call center sa pagtulong sa iba. Pansamantalang inalis ng Kawanihan ng Senso ang opsyon ng muling pagtawag dahil sa mga kaayusan sa staffing.

Mayroon na ngayong opsyon ng muling pagtawag sa pitong wika (Ingles, Cantonese, Koreano, Mandarin, Ruso, Espanyol at Vietnamese). Magkakaroon ng opsyon ng muling pagtawag para sa natitirang pitong wika (Arabe, Pranses, Haitian Creole, Hapon, Polish, Portuges at Tagalog) bago lumampas ng Martes, Abril 14, 2020.

Ang Kawanihan ng Senso ay mayroong mga handang sumagot na kinatawan ng serbisyo sa customer na sumusuporta sa mga direktang linya ng telepono sa 14 na iba't ibang wika. Mahalaga ang bawat pagsagot sa senso at nagpapasalamat ang kami sa pagtitiyaga ng mga tumatawag habang hinahangad naming sagutin ang lahat ng paparating na kahilingan.

Maaari ring sagutan ng mga sambahayan ang senso online sa anumang oras sa 2020census.gov sa mga sumusunod na wika: Ingles, Arabe, Tsino, Pranses, Haitian Creole, Hapon, Koreano, Polish, Portuges, Ruso, Espanyol, Tagalog, at Vietnamese. Naghahandog ang Kawanihan ng Senso ng mga webpage at mga patnubay sa 2020 Senso sa 59 na wika, kabilang ang American Sign Language, bukod sa mga patnubay sa Braille at malalaking print. Bisitahin ang aming page sa Suporta sa Wika para sa higit pang impormasyon.

###

Contact

Opisina ng Pampublikong Impormasyon