Skip Header

Handa na ang 2020 Senso para sa Pagtugon ng Amerika

Darating ang mga Imbitasyon sa Pagtugon sa mga Sambahayan sa Marso 12-20

Release Number CB20-CN27 Tagalog
IBAHAGI:

Marso 11, 2020 — Nagsisimula na ang 2020 Senso at handa na ito para sa pagtugon ng Amerika sa pagsimula ng pagdating ng mga unang imbitasyon sa tinatayang 140 milyong sambahayan (mga magkakasama sa tirahan) ng bansa sa Marso 12-20.  Sa unang pagkakataon, halos lahat ay maiimbitahan na tumugon online, sa pamamagitan ng telepono o sa pamamagitan ng koreo.

Darating ang mga imbitasyon sa mga mailbox sa buong bansa, at makakatanggap ang lahat ng imbitasyon upang tumugon sa pamamagitan ng koreo o sa isang kawani ng senso sa nalalapit na hinaharap,” sabi ng Direktor ng Kawanihan ng Senso na si Steven Dillingham. “Hinihikayat namin ang lahat na tumugon kapag natanggap na nila ang kanilang imbitasyon para sa 2020 Senso.”

Available ang sample ng palatanungan ng 2020 Senso sa 2020census.gov kasama ang karagdagang impormasyon tungkol sa kung kailan matatanggap ng karamihan ang kanilang mga imbitasyon sa pamamagitan ng koreo. Ang mga ipinadalang imbitasyon ay nakapangalan sa “Naninirahan” at ipinadala sa address ng sambahayan at hindi ito naglalaman ng pangalan ng indibidwal. Sa mga lugar na mas malamang na tumugon online, ang mga ipinadala ay mayroong impormasyon kung paano tumugon online. Ang mga sambahayan sa mga lugar ng bansa na hindi malamang na tumugon sa pamamagitan ng internet ay makakatanggap din ng isang papel na palatanungan sa unang ipinadala, kabilang ang impormasyon kung paano tumugon online. Makakatanggap ang lahat ng mga hindi tumugon na mga sambahayan ng papel na palatanungan pagkatapos ng dalawa pang ipinadalang paalala.

Kasama ang mga imbitasyon, maaaring asahan ng mga tao na makahanap ng pangkalahatang-ideya ng senso, isang paglalarawan ng tulong sa wika sa Ingles kasama ang 12 wika na hindi Ingles at isang numero ng ID ng senso na nakaugnay sa kanilang address. Tinatayang 13 milyong sambahayan sa buong bansa ang makakatanggap ng mga bilingual na imbitasyon at palatanungan sa Ingles/Espanyol. 

Para sa maliit na bahagi ng bansa, sa mga lugar na hindi karaniwang ipinapadala ang mga sulat sa isang pisikal na lokasyon ng mga tahanan (hal., maliliit na bayan na mayroong ipinapadala lamang sa P.O. box), bibisita ang mga tagapanayam ng senso sa mga sambayahan upang magbigay ng mga imbitasyon at mga papel na palatanungan o magsagawa ng mga panayam sa mga sambahayan upang kolektahin ang kanilang data ng senso. Ipinapakita ng 2020 Type of Enumeration Area Viewer (Viewer ng Uri ng Lugar ng Pagbilang), isang application ng interactive na mapa, kung paano iimbitahang tumugon sa 2020 Senso ang iba’t-ibang mga heograpikong lugar at kung aling mga lugar ang hindi makakatanggap ng imbitasyon. 

“Madali, ligtas at mahalaga ang pagtugon sa 2020 Senso, at ito ang susi sa paghulma ng kinabukasan ng iyong komunidad,” sabi ni Dr. Dillingham. “Tutukuyin ng 2020 Senso ang mga numero ng posisyon sa Kapulungan ng mga Kinatawan ng U.S. sa bawat estado, at iniimpluwensiyahan nito ang paglalaan ng bilyon-bilyong dolyar sa mga pampublikong pondo para sa mga kritikal na serbisyong publiko tulad ng pagtugon sa emergency, mga paaaralan, mga ospital, mga daan at mga tulay sa loob ng susunod na 10 taon.”

Gumawa ang Kawanihan ng Senso ng isang interactive na mapa para sa rate ng pagtugon sa 2020census.gov/response-rates upang masubaybayan ito ng Amerika. Simula Marso 20, araw-araw na ia-update ang mapa upang ipakita ang mga kasalukuyang rate ng pagtugon mula sa mga komunidad sa buong bansa. Para sa paghahambing, ipinapakita rin ng mapa ang pangwakas na rate ng pagtugon mula sa 2010 Senso. 

Mahahalagang Petsa

Maglulunsad ang Kawanihan ng Senso ng isang pampublikong edukasyon at kampanya sa pakikipag-ugnayan upang ipagbigay-alam sa publiko kung paano at kailan tumugon. Ang nasa ibaba ay isang timeline ng pagpapadala ng mga imbitasyon sa mga sambahayan ng Kawanihan ng Senso para sa pagtugon online, sa pamamagitan ng telepono o koreo.

  • Marso 12-20: Ihahatid ng U.S. Postal Service ng mga unang imbitasyon para sa pagtugon online at sa pamamagitan ng telepono. Makakatanggap ang mga lugar na mas malamang na hindi sumagot online ng isang papel na palatanungan kasama ang imbitasyon na sumagot online o sa telepono.
  • Marso 16-24: Ihahatid ang mga sulat na paalala.
  • Marso 26-Abril 3: Ihahatid ang mga postcard na paalala sa mga sambahayang hindi pa sumasagot.
  • Abril 8-16: Ihahatid ang mga sulat na paalala at papel na palatanungan sa mga natitirang sambahayang hindi pa sumasagot.
  • Abril 20-27: Ihahatid ang mga huling postcard na paalala sa mga sambahayang hindi pa tumutugon.

Kung hindi tumugon ang isang sambahayan sa senso, pupunta nang personal ang isang tagapanayam para mag-follow up. Sa karamihan ng mga kaso, magsisimula ito sa kalagitnaan ng Mayo at magtatapos sa huling bahagi ng Hulyo. Maaari pa ring tumugon ang mga sambahayan nang mag-isa sa panahong ito, at kung gagawin ito, matatanggal sila mula sa pag-follow-up sa mga hindi sumagot. Hinihikayat ang mga tao na sagutin ang lahat ng mga tanong sa 2020 Senso upang maiwasan ang pagkatok ng isang tagapanayam sa iyong pintuan.

Ipinag-uutos ng Konstitusyon ng U.S. ang isang senso ng populasyon kada 10 taon. Madali, ligtas at mahalaga ang pagtugon sa 2020 Senso, at susi ito sa paghulma ng kinabukasan ng mga komunidad. Ang layunin ng 2020 Senso ay bilangin ang lahat ng naninirahan sa Estados Unidos pagsapit ng Abril 1, 2020 (Araw ng Senso). Ginagamit ang estadistika ng Senso upang tukuyin ang mga bilang ng posisyon sa bawat estado sa Kapulungan ng mga Kinatawan ng U.S. at ipinagbibigay-alam kung paano inilalaan ng estado, lokal at pederal na mambabatas ang bilyon-bilyong dolyar sa mga pampublikong pondo para sa mga pampublikong serbisyo tulad ng pagtugon sa emergency, mga paaralan, mga ospital at mga tulay sa loob ng susunod na 10 taon.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa 2020 Senso, bisitahin ang 2020census.gov.

 

Contact

Opisina ng Pampublikong Impormasyon