Skip Header
Menu

Thống Kê Dân Số 2020 Đã Sẵn Sàng Cho Toàn Dân Hoa Kỳ Trả

Thư Mời Trả Lời Sẽ Đến Nhà Các Hộ Gia Đình Từ Ngày 12 - 20 Tháng Ba

Release Number CB20-CN27 Vietnamese
CHIA SẺ:

Ngày 11 tháng Ba năm 2020 — Thư mời trả lời thống kê dân số đầu tiên sẽ đến nhà khoảng 140 triệu hộ gia đình trên toàn quốc từ ngày 12 - 20 tháng Ba, khởi động Cuộc Thống Kê Dân Số 2020, hiện đã sẵn sàng để toàn dân Hoa Kỳ tham gia trả lời.  Đây là lần đầu tiên mà hầu hết tất cả mọi người sẽ được mời trả lời qua điện thoại, trực tuyến hoặc qua thư.

Ông Steven Dillingham, Giám Đốc Cục Thống Kê Dân Số, phát biểu như sau: “Thư mời đang trên đường đến hộp thư của mọi nhà trên khắp cả nước, và mọi người sẽ sớm nhận được thư mời gửi qua bưu điện hoặc từ một nhân viên kiểm đếm." "Chúng tôi khuyên mọi người nên trả lời ngay khi họ nhận được thư mời trả lời Thống Kê Dân Số 2020”.

Quý vị có thể xem bản mẫu bản câu hỏi Thống Kê Dân Số 2020 trên trang 2020census.gov, cùng với nhiều thông tin khác về thời điểm mà hầu hết mọi người sẽ nhận được thư mời qua đường bưu điện. Đợt thư mời gửi qua bưu điện này sẽ đề tên người nhận là "Resident" (Cư Dân) tại địa chỉ của hộ gia đình và không đề tên cá nhân. Đối với những khu vực có nhiều khả năng trả lời trực tuyến hơn, thư mời gửi qua bưu điện sẽ kèm theo thông tin về cách trả lời trực tuyến. Các hộ gia đình thuộc những khu vực trong nước mà ít có khả năng trả lời trên internet cũng sẽ nhận một bản câu hỏi giấy và thông tin về cách trả lời trực tuyến cùng với thư mời đầu tiên. Tất cả những hộ gia đình không trả lời sẽ được gửi bản câu hỏi giấy sau hai lần gửi thư nhắc nhở qua bưu điện.

Cùng với thư mời, mọi người cũng sẽ nhận một tờ thông tin tổng quan về thống kê dân số, một bản mô tả về dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ bằng tiếng Anh và 12 ngôn ngữ ngoài tiếng Anh, và một mã ID thống kê dân số được kết nối với địa chỉ của họ. Khoảng 13 triệu hộ gia đình trên khắp quốc gia sẽ nhận thư mời và bản câu hỏi bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. 

Đối với một phần nhỏ quốc gia, ở những khu vực mà thư gửi qua bưu điện thường không được chuyển phát tới vị trí cư trú chính xác (ví dụ: những thị trấn nhỏ chỉ chuyển phát thư đến hộp thư bưu điện), nhân viên kiểm đếm dân số sẽ đến nhà các hộ gia đình để chuyển tận tay thư mời và bản câu hỏi giấy hoặc tiến hành phỏng vấn hộ gia đình để thu thập dữ liệu điều tra dân số. Ứng dụng bản đồ tương tác 2020 Type of Enumeration Area Viewer (Trình Xem Phương Thức Kiểm Đếm Từng Khu Vực 2020) cho thấy các khu vực địa lý khác nhau sẽ được mời trả lời Thống Kê Dân Số 2020 bằng cách nào và khu vực nào sẽ không nhận được thư mời. 

Tiến sĩ Dillingham nói: "Việc trả lời Thống Kê Dân Số 2020 rất dễ dàng, an toàn và quan trọng, đồng thời đóng vai trò chủ chốt trong việc định hình tương lai của cộng đồng chúng ta." "Dữ liệu thống kê dân số sẽ được sử dụng để xác định số ghế mà mỗi tiểu bang nắm giữ trong Hạ Viện Hoa Kỳ, và đồng thời hướng dẫn việc chi dùng hàng tỷ đô la tiền tài trợ trong ngân quỹ chính phủ cho các dịch vụ công cộng quan trọng như ứng phó khẩn cấp, trường học, bệnh viện và cầu đường trong 10 năm tới."

Cục Thống Kê Dân Số đã lập bản đồ tỷ lệ trả lời tương tác tại 2020census.gov/response-rates để cư dân Hoa Kỳ có thể theo dõi tiến trình thống kê dân số. Bắt đầu từ ngày 20 tháng Ba, bản đồ này sẽ được cập nhật hàng ngày để phản ánh tỷ lệ trả lời hiện tại từ các cộng đồng trên cả nước. Bản đồ này cũng hiển thị tỷ lệ trả lời cuối cùng từ Thống Kê Dân Số 2010 để dùng cho mục đích so sánh.

Những Ngày Quan Trọng

Cục Thống Kê Dân Số đã khởi động chiến dịch tiếp cận và giáo dục cộng đồng để thông báo cho công chúng về cách thức và thời gian trả lời thống kê. Bên dưới là dòng thời gian hiển thị những lần Cục Thống Kê Dân Số gửi thư mời các hộ gia đình trả lời trực tuyến, qua điện thoại hay qua thư.

  • Ngày 12-20 tháng Ba: Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ sẽ chuyển phát thư mời trả lời trực tuyến và qua điện thoại đầu tiên. Những khu vực ít có khả năng trả lời trực tuyến sẽ nhận một bản câu hỏi giấy cùng với thư mời trả lời trực tuyến hoặc qua điện thoại.
  • Ngày 16-24 tháng Ba: Chuyển phát các thư nhắc nhở.
  • Ngày 26 tháng Ba - 3 tháng Tư: Chuyển phát bưu thiếp nhắc nhở đến các hộ gia đình chưa trả lời.
  • Ngày 8 - 16 tháng Tư: Chuyển phát các thư nhắc nhở và bản câu hỏi giấy đến các hộ gia đình chưa trả lời còn lại.
  • Ngày 20 - 27 tháng Tư: Chuyển phát bưu thiếp nhắc nhở cuối cùng đến các hộ gia đình chưa trả lời.

Nếu một hộ gia đình không trả lời điều tra dân số, nhân viên kiểm đếm sẽ đích thân đến gặp hộ gia đình đó. Trong phần lớn các trường hợp, việc này sẽ bắt đầu vào giữa tháng Năm và kết thúc vào cuối tháng Bảy. Các hộ gia đình vẫn có thể tự mình trả lời trong thời gian này, và nếu họ làm như vậy, hộ gia đình họ sẽ được gạch bỏ khỏi danh sách chưa trả lời và cần tiếp tục theo dõi. Mọi người nên trả lời tất cả các câu hỏi trong bản câu hỏi Thống Kê Dân Số 2020 để tránh việc nhân viên kiểm đếm đến nhà gõ cửa.

Hiến Pháp Hoa Kỳ yêu cầu thực hiện thống kê dân số mỗi 10 năm một lần. Việc trả lời Thống Kê Dân Số 2020 rất dễ dàng, an toàn và quan trọng, đồng thời đóng vai trò chủ chốt trong việc định hình tương lai của cộng đồng chúng ta. Mục tiêu của Thống Kê Dân Số 2020 là kiểm đếm tất cả mọi người sống tại Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng Tư năm 2020 (Ngày Thống Kê Dân Số). Dữ liệu thống kê dân số sẽ được sử dụng để xác định số ghế mà mỗi tiểu bang nắm giữ trong Hạ Viện Hoa Kỳ, và đồng thời cung cấp thông tin cho các nhà lập pháp liên bang, tiểu bang và địa phương để quyết định việc chi dùng hàng tỷ đô la tiền tài trợ trong ngân quỹ chính phủ cho các dịch vụ công cộng như ứng phó khẩn cấp, trường học, bệnh viện và cầu đường trong 10 năm tới.

Để có thêm thông tin về Thống Kê Dân Số 2020, vui lòng vào trang 2020census.gov.

 

Contact

Văn Phòng Thông Tin Công Chúng