Skip Header

Gumagamit ng Marami pang Wika ang 2020 Senso

Mahigit 99% ng lahat ng sambahayan sa U.S. ang makakasagot sa senso sa kanilang wika

Release Number CB20-CN.25 Tagalog / Tagalog
IBAHAGI:

MARSO 9, 2020 — Dahil nagsisimula nang dumating sa mga tahanan ang mga imbitasyong sumagot sa 2020 Senso ngayong linggo, nais ipaalam sa iyo ng Kawanihan ng Senso ng U.S. na makakasagot ka na sa higit pang wika kaysa dati. Sa katunayan, mahigit 99% ng mga sambahayan sa bansa ang makakasagot sa isang-beses-sa-isang-dekada na pagbilang ng populasyon online o sa pamamagitan ng telepono sa wikang kanilang sinasalita sa tahanan.

“Sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga sambahayan ng opsyong sumagot online o sa pamamagitan ng telepono sa Ingles at 12 karagdagang wika, binibigyan namin ang mga residente ng mga kasangkapang kailangan nila upang mabilang at hinihikayat silang bigyang hugis ang kanilang mga kinabukasan, wika ni Steven Dillingham, direktor ng Kawanihan ng Senso.

Magiging kabilang sa mga imbitasyon ng senso na darating sa pagitan ng Marso 12 at Marso 20 ang isang kalakip sa 12 wikang hindi Ingles, na mag-iimbita sa mga taong sumagot online o sa pamamagitan ng telepono sa kanilang wika. Kabilang sa mga wikang ito, na nakaranggo nang ayon sa mga sambahayang nagsasalita ng limitadong Ingles ayon sa data ng Pagsisiyasat ng Komunidad ng Amerikano (American Community Survey) na kinolekta mula 2012 hanggang 2016 ang:

 • Espanyol
 • Tsino (online sa Pinasimpleng Tsino at sa pamamagitan ng telepono sa Mandarin at Cantonese)
 • Vietnamese
 • Koreano
 • Ruso
 • Arabe
 • Tagalog
 • Polish
 • Pranses
 • Haitian Creole
 • Portuges
 • Hapon

Tinatayang 13 milyong sambahayan (humigit-kumulang 9%) ang tatanggap ng mga imbitasyon sa parehong Ingles at Espanyol. Ang mga bilinggwal na imbitasyong ito ay mapupunta sa lahat ng sambayahang sa mga lugar ng senso (mga lugar na may tinatayang 4,000 sambahayan) kung saan 20% o higit pa ng mga sambahayan ay pangunahing nagsasalita ng Espanyol, ayon sa data ng Pagsisiyasat ng Komunidad ng Amerikano (American Community Survey) na kinolekta mula 2013 hanggang 2017.

Makakatanggap din ang mga sambahayan sa mga lugar na mas malamang na hindi sumagot online ng papel na palatanungan kasama ang kanilang unang imbitasyon. Simula Abril 8, ang lahat ng sambahayang hindi pa nakakasagot ay tatanggap ng papel na palatanungan. (Ang mga sambahayang tumatanggap ng mga bilinggwal na imbitasyon ay tatanggap ng mga bilingwal na papel na palatanungan sa Ingles/Espanyol)

Simula sa kalagitnaan ng Mayo, ang mga tagapanayam sa buong bansa—maraming bilinggwal—ay bibisita sa mga sambahayan na hindi pa nakakasagot upang personal na kolektahin ang mga sagot.

Suporta sa Wika

Nagbibigay ang Kawanihan ng Senso ng mga patnubay na video sa 59 na wikang hindi Ingles (kabilang ang American Sign Language) upang matulungan ang mga taong sumagot online at patnubay na naka-print na nakasulat sa 59 na wikang hindi Ingles upang matulungan ang mga taong kumpletuhin ang papel na palatanungan sa Ingles. Makukuha rin ang mga patnubay sa Braille at malalaking print sa Ingles.

Dagdag dito, simula Marso 12, maghahandog ang Kawanihan ng Senso ng live na tulong na hindi sa wikang Ingles sa pamamagitan ng telepono sa pagitan ng 7 a.m. – 2 a.m. ET.

Nasa ibaba ang mga numero ng telepono para sa tulong sa mga tinukoy na wika:

 • Ingles: 844-330-2020
 • Espanyol: 844-468-2020
 • Wikang Mandarin: 844-391-2020
 • Wikang Cantonese: 844-398-2020
 • Vietnamese: 844-461-2020
 • Koreano: 844-392-2020
 • Ruso: 844-417-2020
 • Arabe: 844-416-2020
 • Tagalog: 844-478-2020
 • Polish: 844-479-2020
 • Pranses: 844-494-2020
 • Haitian Creole: 844-477-2020
 • Portuges: 844-474-2020
 • Hapon: 844-460-2020
 • Ingles (mga residente ng Puerto Rico): 844-418-2020
 • Espanyol (mga residente ng Puerto Rico): 844-426-2020

Mayroon ding Telephone Display Device (TDD) 844-467-2020 para sa mga taong may kahinaan sa pandinig.

Pag-abot

Ang Kawanihan ng Senso ay mag-aanunsiyo at magbubuo rin ng mga materyales sa pag-abot sa Ingles at sa 12 wika at magbibigay ng mga glosaryo sa 59 wikang hindi Ingles na may mga pagsasalin sa mga pangunahing salita na may kaugnayan sa senso upang tulungan ang mga komunidad at mga kasosyo ng 2020 Senso sa kanilang mga aktibidad sa pag-abot.

Makukuha online ang mga mapagkukunan ng suporta at mga materyales para sa 2020 Senso sa Ingles at sa 59 na wikang ito:

American Sign Language Hindi Ruso
Albanian Hmong Serbian
Amharic Hungarian Sinhala
Arabe Igbo Espanyol
Armenian Ilokano Slovak
Bengali Indonesian Somali
Bosnian Italyano Swahili
Bulgarian Hapon Tagalog
Burmese Cambodian Tamil
Tsino Koreano Telugu
Croatian Laotian Thai
Czech Lithuanian Tigrinya
Olandes Malayalam Turkish
Farsi Marathi Twi
Pranses Navajo Ukrainian
Aleman Nepali Urdu
Greek Polish Vietnamese
Gujarati Portuges Yiddish
Haitian Creole Punjabi Yoruba
Hebrew Romanian  

Kumuha ang Kawanihan ng Senso ng mga tauhan sa lokal na sosyohan na nakakapagsalita ng halos 50 wikang hindi Ingles sa kabuuan. Ang mga tauhang ito ay nakikisosyo sa mga organisasyoing pangkomunidad upang ipaliwanag kung gaano kadali, kaligtas at kahalaga ang pagsagot sa senso.

Mga Press Kit

Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang 2020census.gov/languages o i-access ang aming press kit sa 2020 Census Non-English Language Support. Tingnan din ang mga elektronikong press kit na hindi Ingles sa ibaba:

Ipinag-uutos ng Konstitusyon ng U.S. ang isang senso ng populasyon kada 10 taon. Madali, ligtas at mahalaga ang pagtugon sa 2020 Senso, at susi ito sa paghulma ng kinabukasan ng mga komunidad. Ang layunin ng 2020 Senso ay upang bilangin ang lahat ng naninirahan sa Estados Unidos pagsapit ng Abril 1, 2020 (Araw ng Senso). Ginagamit ang estadistika ng Senso upang tukuyin ang mga bilang ng posisyon sa bawat estado sa Kapulungan ng mga Kinatawan ng U.S. at ipinagbibigay-alam kung paano inilalaan ng estado, lokal at pederal na mambabatas ang bilyun-bilyong dolyar sa mga pampublikong pagpopondo para sa mga pampublikong serbisyo tulad ng pagtugon sa emergency, mga paaralan, mga ospital at mga tulay sa loob ng susunod na 10 taon.

###

Contact

Opisina ng Pampublikong Impormasyon