Skip Header

Pahayag ng Kawanihan ng Senso ukol sa Pagbabago sa mga Operasyon ng 2020 Senso upang Masigurong Mabibilang ang mga Estudyante sa Kolehiyo

Ipinaalam din ng Kawanihan ng Senso ang mga update sa mga espesyal na operasyon, programa ng pagtulong at maagang hindi tugon na pag-followup.

Release Number CB20-RTQ.06 Tagalog
IBAHAGI:

Marso 15, 2020 — Ang Kawanihan ng Senso ng U.S. ay patuloy sa maingat na pagsubaybay sa sitwasyon ukol sa coronavirus (COVID-19) at sumusunod sa patnubay ng mga pederal pang-estado at lokal na awtoridad sa sa kalusugan. Inaayos namin ang ilang operasyong nakasulat sa ibaba habang isinasaalang-alang ang dalawang pangunahing prinsipyo: pagprotekta sa kalusugan at kaligtasan ng aming mga tauhan at ng publiko at pagtupad sa iniaatas sa amin ng batas na ihatid sa oras ang mga bilang ng 2020 Senso sa Pangulo. 

Sa ngayon, mahigit 5 miyon na ang sumagot online sa 2020 Senso. Sa kasalukuyan, ang naiplanong petsa ng pagkumpleto para sa pagkolekta ng data para sa 2020 Senso ay Hulyo 31, 2020, ngunit ang petsang iyon ay maaaring baguhin o babaguhin kung kailangan gaya ng iniaatas ng sitwasyon upang matamo ang kumpleto at wastong bilang. 

Napakadali na ngayong tumugon nang mag-isa, online man, sa pamamagitan ng telepono, o sa pamamagitan ng sulat—lahat ng ito ay magagawa nang hindi kailangang makipagkita sa isang tagapanayam.

Inaayos namin ang mga operasyon upang masigurong mabibilang ang mga estudyante sa kolehiyo.

 • Ang mga estudyante sa kolehiyong naninirahan sa loob ng pabahay ng kampus ay binibilang sa pamamagitan ng kanilang unibersidad bilang bahagi ng aming operasyon sa mga Grupong Tirahan, na binibilang ang lahat ng estudyanteng naninirahan sa pabahay na pag-aari ng unibersidad. Bilang karagdagan sa mga dormitoryo ng kolehiyo, kabilang din sa mga operasyon sa mga Grupong Tirahan ang mga lugar na kagaya ng mga tirahan na may taga-alaga (nursing home), group home, halfway house at kulungan.
 • Sa panahon ng aming operasyong Paunang Pakikipag-ugnayan sa mga Grupong Tirahan para sa 2020 Senso (2020 Census Group Quarters Advance Contact) kamakailan, nakipag-ugnay kami sa mga administrador ng pabahay ng estudyante sa kolehiyo/unibersidad upang makuha ang kanilang saloobin sa mga pamamaraan ng pakikipanayam na magpapahintulot sa mga estudyanteng makibahagi sa 2020 Senso.
 • Ang karamihan, tinatayang 47 porsyento, ay pinili ang pamamaraang e-Response at tinatayang pitong porsyento ay pinili ang mga papel na listahan, pareho sa mga ito ay nagbibigay ng impormasyon ng direktoryo ng Kawanihan ng Senso (sa paraang elektroniko o sa pamaamagitan ng mga rekord na papel) tungkol sa bawat estudyante. Ngunit, tinatayang 35 porsyento ay pinili ang paghulog/pagkuha (drop-off/pick-up), na nagpapahintulot sa mga estudyanteng sumagot nang mag-isa gamit ang Indibidwal na Palatanungan ng Senso (o ICQ, Individual Census Questionnaire). Makikipag-ugnay kami sa mga paaralang iyon upang itanong kung nais nilang baguhin ang preperensyang iyon dahil sa kasalukuyang sitwasyon.
 • Sa pangkalahatan, ang mga estudyante sa mga kolehiyo at unibersidad na pansamantalang nagsara dahil sa COVID-19 ay bibilangin pa rin bilang bahagi ng prosesong ito. Kahit na nasa tirahan sila sa araw ng senso, Abril 1, dapat silang mabilang alinsunod sa mga pamantayan sa paninirahan na nagsasaad na dapat silang mabilang kung saan sila nakatira at pinakamadalas na natutulog. Hinihiling namin sa mga paaralang makipag-ugnay sa kanilang mga estudyante at paalalahanan silang sumagot.
 • Ayon sa mga pamantayan sa paninirahan ng Kawanihan ng Senso, ang estudyanteng naninirahan sa paaralan na malayo sa kanilang tirahan ay dapat bilangin sa paaralan sa karamihan sa mga kaso, kahit na pansamantala silang nasa ibang lugar dahil sa pandaigdigang epidemyang COVID-19.

Nakikipagtulungan kami sa mga administrador ng mga grupong tirahan upang masigurong binibilang namin ang kanilang mga residente.

 • Ang 2020 Senso ay idinisenyo upang maghandog ng maraming paraan ng pagsagot. Hinihikayat namin ang mga administrador ng grupong pabahay na pumili ng paraan ng pagbilang sa kanilang mga residente na hindi nangangailangan ng pakikipag-ugnayan nang personal.
 • Para sa operasyon sa mga Grupong Tirahan, na bumibilang sa mga taong nasa mga tirahan na may taga-alaga (nursing home), dormitoryo sa kolehiyo, kulungan, at iba pang pang-institusyon na pasilidad ng tirahan, naghahandog kami ng napakaraming paraan upang sumagot, tulad ng sa pamamagitan ng eResponse, papel na listahan o sariling pagbilang ng pasilidad.
 • Nakikipag-ugnay kami sa lahat ng admistrador ng mga grupong tirahan na humiling ng personal na pagbisita at hinihiling sa kanilang isaalang-alang ang eResponse o naghahandog ng paghulog (drop off) at pagkatapos ay pagkuha (pick up) ng mga papel na form upang mabawasan ang pakikipag-ugnayan nang personal sa aming mga tauhan ng senso.  

Nakikipagtulungan kami sa mga tagapagkaloob ng serbisyo na alamin ang pinakamahusay na paraan.

 • Nakikipagtulungan kami sa mga tagapagkaloob ng serbisyo sa mga pang-emergency at pansamantalang silungan, mga soup kitchen at regular na naka-iskedyul na van na tagapaglaan ng pagkain sa mga taong walang tirahan (mobile food van) na mag-angkop ng mga plano sa pagbilang ng mga populasyong kanilang pinaglilingkuran.
 • Ang naging plano ay kapanayamin ang bawat taong pinagsisilbihan ng pagkain o nananatili sa pasilidad sa petsa at oras na pipiliin ng mga tagapagkaloob ng serbisyo sa pagitan ng Marso 30 at Abril 1. 
 • Nakikipag-ugnay na kami ngayon sa mga tagapagkaloob ng serbisyo upang malaman kung sila ay magbubukas sa pagitan ng Marso 30 at Abril 1 at kung makakapagbigay sila ng papel na listahan ng data ng pagsagot sa senso para sa bawat taong pinagsilbihan o sa halip ay nanatili sa pasilidad. 

Pinaaantala namin ang simula ng aming programang Tulong sa Pagpapadala ng Tauhan ng Kawanihan ng Senso sa Komunidad (Mobile Questionnaire Assistance).

Pinaaantala namin ang aming operasyong Maagang Hindi tugon na Followup.

 • Sa operasyong ito, magsisimula ang mga tagapanayan na mag-follow up sa mga sambahayan na hindi pa nakakasagot sa ilang kolehiyo at unibersidad. Sa pamamagitan ng pagsisimula nang maaga, mabibilang namin ang mga sambahayan sa mga lugar na may pabahay sa labas ng kampus bago ang katapusan ng spring semester sa panahong maaaring umalis ang mga estudyante para manatili sa iba pang tirahan. Pinaaantala namin ang simula ng pagsusumikap na ito mula Abril 9 hanggang Abril 23.

Gumagawa rin ng mga pagbabago ang Kawanihan ng Senso sa may bayad na kampanya nito sa media, mga pagsusumikap sa nakamit na medya at mga pagsusumikap sa sosyohan sa pag-abot upang iangkop sa mga nagbabagong kondisyon habang patuloy na itinataguyod ang sariling pagsagot. Ang pangunahing mensahe ngayon para sa sinumang may mga katanungan tungkol sa kung paano maaapektuhan ng COVID-19 ang 2020 Senso: Napakadali na ngayon tumugon nang mag-isa, online man, sa pamamagitan ng telepono o sa pamamagitan ng sulatl—lahat ng ito ay magagawa nang hindi kailangang makipagkita sa isang tagapanayam.

Patuloy naming susubaybayan ang sitwasyon, magsasagawa ng mga naaangkop na hakbang sa pakikipagkonsulta sa mga awtoridad sa pampublikong kalusugan at patuloy na magbibigay ng mga update.

 

Contact

Opisina ng Pampublikong Impormasyon