Skip Header

Sisimulan ng mga Tagapanayam ang Pag-follow-up sa mga Hindi Tumutugong Sambahayan sa mga Limitadong Lugar sa Hulyo

Release Number CB20-CN.74 Tagalog / Tagalog
IBAHAGI:

HULYO 1, 2020 — Ngayong araw, inanunsyo ng Kawanihan ng Senso ng U.S. na sisimulan nito ang pag-follow-up sa mga sambahayang hindi pa sumasagot sa 2020 Senso sa maliit na bilang ng mga lokasyon sa Hulyo. Batay sa kasalukuyang antas ng sariling pagsagot na 61.8%, tinatantiya ng Kawanihan ng Senso na kakailanganin nitong bumisita sa tinatayang 56 milyong address upang personal na kolektahin ang mga sagot. Dahil sa laking ng operasyong ito, sisimulan ng Kawanihan ng Senso ang gawain sa ilang lugar bago lubos na simulan ang mga operasyon sa buong bansa.

Simula Hulyo 16, sisimulan ng mga tagapanayam ang pag-iinterbyu sa mga sambahayang hindi pa sumasagot sa 2020 Senso sa mga lugar na pinangangasiwaan ng mga sumusunod na opisina ng lugar ng senso (area census offices):

  • Beckley, West Virginia
  • Boise, Idaho
  • Gardiner, Maine
  • Kansas City, Missouri.
  • New Orleans, Louisiana
  • County ng Oklahoma, Oklahoma

Sa pagitan ng Hulyo 1 at 2, ang ilang Supervisor ng Field ng Senso ay makikipag-ugnayan sa tinatayang 80 sambahayan sa isang limitadong heograpiya — sa loob ng Boise ACO at Nashville ACO — upang masiguro ang pagiging handa ng mga sistema at proseso para sa soft launch na naka-iskedyul sa Hulyo 16.

Sa mga susunod na linggo, iaanunsyo ng Kawanihan ng Senso ang mga karagdagang opisina ng senso habang naghahanda itong simulan ang mga aktibidad ng pagbibilang sa buong bansa. Ang karamihan sa mga opisina ng senso sa buong bansa ay sisimulan ang gawain ng pag-follow-up sa Agosto 11. Tatapusin ng lahat ng opisina ang gawain sa hindi lalampas ng Oktubre 31.

Maaari pa ring tumugon ngayon ang mga sambahayan sa pamamagitan ng pagkumpleto at pagbabalik ng papel na palatanungang natanggap nila, sa pamamagitan ng pagsagot online sa 2020census.gov, o sa pamamagitan ng telepono sa 844-330-2020. Maaaring tumugon ang mga sambahayan online o sa pamamagitan ng telepono gamit ang isa sa 13 wika at makahanap ng tulong sa mas marami pang wika. Ang mga sumasagot ay hindi na kakailanganing bisitahin upang makuha ang kanilang sagot sa senso.

Ang Maaaring Asahan ng mga Sambahayan

Susundin ng mga tagapanayam ang mga lokal na patnubay sa pampublikong kalusugan kapag bumisita sila. Kung iniaatas ang mga mask sa lugar, magsusuot nito ang mga tagapanayam. Dapat kumpletuhin ng mga tagapanayam ang virtual na pagsasanay sa COVID-19 pagdating sa mga protokol sa pagdidistansya sa ibang tao at iba pang gabay sa kalusugan at kaligtasan bago simulan ang kanilang gawain sa mga kapitbahayan.

Kinukuha ang mga tagapanayam mula sa mga lokal na komunidad. Ang lahat ng tagapanayam ay nakakapagsalita ng Ingles, at marami ang bilinggwal. Kung ang tagapanayam ay hindi nakakapagsalita ng wika ng puno ng sambahayan, maaaring humiling ang sambahayan ng muling pagbisita mula sa tagapanayam na nakakapagsalita nito. Magdadala rin ang mga tagapanayam ng mga materyales na makakatulong sa pagtukoy ng wika ng sambahayan.

Kung walang tao sa tirahan kapag bumisita ang tagapanayam, mag-iiwan ang tagapanayam ng notisya ng pagbisita na may impormasyon tungkol sa kung paano tumugon online, sa pamamagitan ng telepono o sa pamamagitan ng koreo. Hinihikayat ang mga taong makipagtulungan sa mga tagapanayam at masigurong ang lahat ng naninirahan sa kanilang sambahayan noong Abril 1, 2020, ay mabibilang.

Paano Makilala ang mga Tagapanayam

Madaling makikilala ang mga tagapanayam sa pamamagitan ng balidong ID badge sa gobyerno na may litrato nila, watermark ng Kagawaran ng Kalakalan ng U.S., at petsa ng ekspirasyon sa badge. Upang makumpirma ang pagkakakilanlan ng tagapanayam, maaaring makipag-ugnay ang publiko sa kanilang sentro ng senso sa rehiyon upang makipag-usap sa kinatawan ng Kawanihan ng Senso.

Paano Pinipili ang mga Opisinang ito para sa Maagang Pagsisimula ng Pagpapadala ng mga Tagapanayam?

Ang pamunuan sa pangkarerang operasyon ng Kawanihan ng Senso ang gumagawa ng desisyon sa kung kailan at saan magsisimula ang mga opisina ng lugar ng senso (area census offices) sa pag-follow-up sa mga sambahayan na hindi pa sumasagot sa 2020 Senso. Bilang bahagi ng pamantayan sa pagpili, sinisiguro namin na ang mga opisinang ito ay naghahandog ng iba't ibang sitwasyon upang makatulong sa pagsisimula ng mga sistema. Sinunod din namin ang masusing pag-aaral sa katayuan ng operasyon ng estado (state), lokalidad o lugar ng tribo; ang pangunahing data na sumusuporta sa katayuan ng operasyon gaya ng tinukoy ng pederal, pang-estado (state) at lokal na gabay; at ang kakayahan ng staff ng Kawanihan ng Senso na ligtas na simulan ang mga operasyon, kabilang ang pagkuha ng personal na pumuprotektang kasuotan.

Tungkol sa 2020 Senso

Ipinag-utos ng Konstitusyon ng U.S. ang isang senso ng populasyon kada 10 taon. Mithiin ng 2020 Senso ang bilangin ang lahat ng naninirahan sa Estados Unidos sa Abril 1, 2020 (Araw ng Senso). Ginagamit ang estadistika ng senso upang malaman ang bilang ng mga puwestong hawak ng bawat estado (state) sa Kapulungan ng mga Kinatawan ng U.S. at ipinapaalam kung paano ilalaan ang bilyun-bilyong dolyar sa pederal na pagpopondo ng mga pang-estado (state), lokal at pederal na mambabatas kada taon para sa susunod na 10 taon.

Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang 2020census.gov.

Tip Sheet lamang. Walang inilabas na balitang nauugnay sa ulat na ito.

###

Contact

Opisina ng Pampublikong Impormasyon