Skip Header

Wala Pang Isang Buwan Hanggang Matanggap ng mga Sambahayan sa U.S. ang mga Imbitasyon sa 2020 Senso

Mga Imbitasyong Sagutan ang Palatanungan ng 2020 Senso na Ipapadala sa mga Sambahayan sa Buong Bansa

Release Number CB20-CN.11
IBAHAGI:

Pebrero 13, 2020 – Sa pagitan ng Marso 12 at Marso 20, magsisimula nang dumating sa mga sambahayan sa buong bansa ang mga imbitasyong makibahagi sa 2020 Senso.

“Handa na ang Kawanihan ng Senso para sa bansang sumagot sa susunod na buwan,” wika ng Direktor ng Kawanihan ng Senso na si Dr. Steven Dillingham. “Milyun-milyong Amerikano ang mag-a-apply para sa mga trabaho para sa 2020 Senso, mahigit 270,000 lokal at pambansang organisasyon ang kabahagi, at sa wala pang 30 araw, ang karamihan sa mga sambahayan ng U.S. ay tatanggap ng imbitasyong sumagot upang tumulong na masigurong mabibilang ang bawat tao sa U.S.”

“Ang 2020 Senso ay nasa misyon, iskedyul, at badyet upang itaguyod ang wastong bilang,” pagpapatuloy ni Dillingham. “Mahalaga ang pagsagot dahil ang estadistika mula sa senso ay ginagamit sa pamamahagi ng daan-daang bilyon sa pagpopondo para sa mga pananghalian sa paaralan, ospital, kalsada at marami pa. Paalalahanan ng mga imbitasyon sa mga tagasagot na isama ang lahat ng nakatira sa sambahayan, sila man ay kadugo o hindi. Kabilang dito ang maliliit na bata. Ang iyong sagot ay makakaapekto sa mga komunidad para sa susunod na dekada.”

"Matagumpay na sinubukan ng Kawanihan ng Senso ang mga sistema sa pagkolekta ng data nito, bumuo ng mga backup system upang suportahan ang mga matatag na operasyon, at handang tumanggap ng mga sagot mula sa buong bansa," dagdag ni Dillingham.

Kabilang sa imbitasyong ito ang mga tagubilin sa kung paano sasagutan ang 2020 Senso online o sa pamamagitan ng telepono. Bago sumapit ang Abril 1, karamihan sa mga sambahayan ay tatanggap ng imbitasyong inihatid sa pamamagitan ng koreo o ng isang tagapanayam. Sa mga lugar sa bansa na malamang na hindi sumagot online, isang papel na palatanungan ang isasama sa unang sulat sa mga sambahayan. Ang mga sulat na paalala ay ipapadala sa mga sambahayan na hindi sumagot, at sa ikaapat na sulat, ang bawat sambahayang hindi pa sumasagot ay tatanggap ng papel na palatanungan.

Sa oras na matanggap ng mga sambahayan ang mga imbitasyon, mangyaring sagutan ang 2020 Senso sa pamamagitan ng paggamit ng ibinigay na Senso ID (Census ID). Makakasagot pa rin ang mga tao kung hindi nila mailagay ang kanilang Senso ID (Census ID) sa pamamagitan ng pagbibigay ng address. Sumasagot man online, sa pamamagitan ng telepono o sa pamamagitan ng sulat ang mga tao, mahalagang sumagot agad.

Nasa ibaba ang timeline ng kung paano at kailan iimbitahan ng Kawanihan ng Senso ang mga sambahayan upang kumpletuhin ang palatanungan ng 2020 Senso:

  • Marso 12-20: Ang mga unang imbitasyon para sumagot online at sa pamamagitan ng telepono ay ihahatid ng U.S. Postal Service. Makakatanggap ang mga lugar na mas malamang na hindi sumagot online ng isang papel na palatanungan kasama ang imbitasyon sumagot online o sa telepono.
  • Marso 16-24: Ihahatid ang mga sulat na paalala.
  • Marso 26-Abril 3: Ihahatid ang mga postcard na paalala sa mga sambahayang hindi pa sumasagot.
  • Abril 8-16: Ihahatid ang mga sulat na paalala at papel na palatanungan sa mga natitirang sambahayang hindi sumagot.
  • Abril 20-27: Ihahatid ang mga panghuling postcard na paalala sa mga sambahayang hindi pa sumasagot bago mag-follow up nang personal ang mga tagapanayam.

Kung hindi sumagot ang sambahayan sa alinman sa mga imbitasyon, magpa-follow up ang isang tagapanayam nang personal sa pagitan ng Mayo 13 at Hulyo 31. Isang sampol ng papel na palatanungan ng 2020 Senso at preview ng online na palatanungan ang makukuha, kasama ang karagdagang impormasyon tungkol sa kung kailan matatanggap ng karamihan sa mga tao ang kanilang mga imbitasyon sa pamamagitan ng koreo.

Makukuha ang palatanungan ng 2020 Senso online o sa pamamagitan ng telepono sa Ingles at 12 karagdagang wika: Espanyol, Tsino, Vietnamese, Koreano, Russian, Arabe, Tagalog, Polish, Pranses, Haitian Creole, Portuguese, at Hapon. Sakop ng 13 wikang ito ang mga pangangailangan sa wika ng mahigit 99% ng lahat ng sambahayan ng U.S.. Upang makatulong sa pagsisiguro ng kumpletong bilang ng bawat isa, magkakaloob ang Kawanihan ng Senso ng mga gabay sa wika sa video, nakalimbag na patnubay sa wika at mga glossary ng wika sa 59 na wikang hindi Ingles, kabilang ang American Sign Language, Braille, at Malaking Limbag.

Ipinag-uutos ng Konstitusyon ng U.S. ang isang senso ng populasyon kada 10 taon. Ang estadistika ng senso ay tumutulong na malaman ang bilang ng mga puwestong hawak ng bawat estado sa Kapulungan ng mga Kinatawan ng U.S. at kung paano ilalaan ang bilyun-bilyong dolyar sa pederal na pagpopondo sa estado at mga lokal na komunidad sa susunod na 10 taon.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa 2020 Senso, bisitahin ang 2020census.gov.

Contact

Opisina ng Pampublikong Impormasyon