Skip Header

Si Direktor Steven Dillingham ng Kawanihan ng Senso ng U.S. tungkol sa Mga Update sa Operasyon

Release Number CB20-RTQ.08 (Tagalog)
IBAHAGI:

Wala pang isang linggo ang nakakaraan, ganap na nagsimula ang 2020 Senso, at patuloy na dumarating ang mga imbitasyon sa mga mailbox sa buong bansa. Ngayong umaga, mahigit 11 milyong sambahayan (mga magkakasama sa tirahan) ang sumagot. Nag-iibayo ang pagkilos ng Amerika upang bigyang hugis ang ating kinabukasan at masigurong nabibilang ang mga pamilya at komunidad.

Simula ngayong araw, bilang pagsuporta sa patnubay sa kung ano ang magagawa nating lahat upang makatulong sa pagpapabagal ng pagkalat ng coronavirus, sususpindihin ang mga operasyon sa field ng 2020 Senso ng dalawang linggo hanggang Abril 1, 2020. Isinasagawa ng Kawanihan ng Senso ang hakbang na ito upang tumulong na maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng publiko sa Amerika, mga empleyado ng Kawanihan ng Senso, at lahat ng dumadaan sa proseso ng pagkakatanggap sa mga pansamantalang posisyon ng tagapanayam.

Sa panahon ng panandaliang paghintong ito ng mga operasyon sa field, patuloy na susuriin ng Kawanihan ng Senso ang lahat ng operasyon ng 2020 Senso. Kung kailangang magsagawa ng anumang karagdagang pagsasaayos, malawakan at agad na ipapaalam ng Kawanihan ng Senso ang mga pagbabagong ito.

Sa huling bahagi ng Mayo, sisimulan ng mga tagapanayam sa buong bansa ang pagbisita sa mga sambahayang hindi pa sumasagot sa 2020 Senso upang makatulong sa pagkumpleto ng bilang. Sa pagpapatuloy namin sa pagsubaybay sa nagbabagong pagkalat ng COVID-19, aayusin namin ang mga operasyon ng tagapanayam at survey kung kailangan upang sumunod sa tagubilin ng mga pederal, pang-estado at lokal na awtoridad sa kalusugan.

Lubos na hinihikayat ang publiko na sagutan ang 2020 Senso online gamit ang desktop computer, laptop, smartphone, o tablet, at maaari ring sumagot sa pamamagitan ng telepono o koreo. Dapat sagutan ng lahat ang 2020 Senso sa oras na matanggap nila ang kanilang imbitasyon — at kapag natapos na sila, maaari nilang siguraduhing alam ng kanilang mga kaibigan, pamilya at network sa lipunan ang kahalagahan ng pagsagot.

Madali na ngayon ang pagsagot sa senso, at mabibilang ng 2020 Senso ang bawat isa nang wasto. Kinikilala naming maraming tao ang nagpaplanong i-access ang 2020 Senso sa pamamagitan ng ibang paraan ng pagsagot, gaya ng sa telepono o papel, kung kaya ang 2020 Senso ay sadyang may mahusay na disenyo.

Noong Marso 15, 2020, ang Kawanihan ng Senso ay nag-anunsyo ng ilang pag-aangkop sa ating mga operasyon sa mga grupong tirahan upang mapahintulutan ang mga pagbabago sa iskedyul kamakailan sa mga kampus ng kolehiyo habang kumikilos ang pamunuan sa pagpapanatiling ligtas ng mga estudyante at pakultad.

Para sa lahat ng ibang sambahayan at mga survey sa ekonomiya na hiwalay sa 2020 Kadekadang Senso, sisimulan ng mga tauhan ng Kawanihan ang pagtawag sa halip na pagbisita nang personal. Sa limitadong bilang ng mga pagkakataon kung saan kailangan ang pagbisita nang personal, nakikipagtulungan kami nang mabuti sa mga awtoridad ng pampublikong kalusugan upang masigurong ang bawat pagbisita ay naisasagawa nang ligtas.

Muli, hinihikayat namin ang lahat na sumagot online ngayong araw sa 2020Census.gov. Sa kakahayang makibagay at suporta ng mga mamamayang Amerikano, matatamo natin ang kumpleto at wastong bilang na tutulong patnubayan ang mga pagpapasya sa pagpopondo para sa mga bagay na kagaya ng mga ospital, kalsada at serbisyong emerhensiya. Maaari ring tumugon ang mga tagasagot sa pamamagitan ng pagtawag sa numerong nakalagay sa kanilang imbitasyon o sa pamamagitan ng koreo sa oras na matanggap nila ang papel na form.

Contact

Opisina ng Pampublikong Impormasyon