Skip Header

Yo Voye Kat Postal nan Bwat Postal pou Ankouraje Kay yo Reponn a Resansman 2020 an

Release Number CB20-CN.70 Haitian Creole / Kreyòl Ayisyen
PATAJE:

24 Jen 2020 — Biwo Resansman an ap voye kat postal semèn sa a bay anviwon 1,3 milyon bwat postal ki nan kominote kote B.P. se sèl adrès pou resevwa lèt yo genyen. Kat postal yo avèti kay yo ke yon anketè pa p pran lontan pou vin depoze envitasyon resansman oubyen vizite yo pi devan pou fè entèvyou avèk yo. Epi tou kat postal yo ap bay enfòmasyon sou kijan pou yo reponn a Resansman 2020 an sou entènèt oswa pa telefòn.

Yo ap ankouraje kay yo pou reponn a Resansman 2020 an kou yo resevwa koli envitasyon pa yo a. Kay ki resevwa lèt nan bwat postal B.P. sipoze sèvi ak adrès kay la (piga itilize nimewo bwat B.P. a) lè yo ap reponn pou asire ke repons yo a koresponn a pozisyon jewografik kote yo abite a, e pa kote yo resevwa lèt.

Tout kay kapab reponn sou entènèt an anglè oswa 12 lòt lang, pa telefòn avèk Nimewo Idantifikasyon Resansman (Census ID) ki nan koli a oswa yo ka ranpli epi poste kesyonè sou papye ke yo te voye ba yo a.

Pou plis enfòmasyon, ale sou 2020census.gov.

Pa gen okenn kominike laprès ki asosye a rapò sa. Paj Konsèy senpleman. 

###

Contact

Biwo Enfòmasyon Piblik