Skip Header
Menu

Mga Postcard na Humihikayat sa mga Sambahayang Sumagot sa 2020 Senso, Ipinadala sa mga P.O. Box

Release Number CB20-CN.70 Tagalog / Tagalog
IBAHAGI:

HUNYO 24, 2020 — Nagpapadala ang Kawanihan ng Senso ng U.S. ng mga postcard ngayong linggo sa tinatayang 1.3 milyong P.O. Box sa mga komunidad kung saan mga P.O. Box lamang ang patunguan ng sulat. Inaalertuhan ng mga postcard ang mga sambahayan na malapit nang maghulog ng mga imbitasyon sa senso ang mga  tagapanayam o bumisita sa kalaunan upang interbyuhin sila. Magkakaloob din ang mga postcard ng impormasyon sa kung paano sasagot sa 2020 Senso online o sa pamamagitan ng telepono.

Hinihikayat ang mga sambahayang sumagot sa 2020 Senso sa oras na matanggap nila ang kanilang pakete ng imbitasyon. Ang mga sambahayang tumatanggap ng sulat sa mga P.O. Box ay dapat ibigay ang address ng kanilang kalye (hindi ang numero ng kanilang P.O. Box) kapag sumasagot upang masigurong ang kanilang sagot ay nauugnay sa pisikal na lokasyon kung saan sila naninirahan, hindi sa kung saan sila tumatanggap ng sulat.

Maaaring tumugon ang mga sambahayan online sa Ingles o 12 wika, sa pamamagitan ng telepono gamit ang Senso ID (Census ID) na nakasulat sa pakete o sa pamamagitan ng pagkumpleto at pagbabalik ng papel na palatanungang inihatid sa kanila.

Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang 2020census.gov.

Walang inilabas na balitang nauugnay sa anunsyong ito. Tip Sheet lamang. 

###

Contact

Opisina ng Pampublikong Impormasyon