Skip Header

Bưu Thiếp Khuyến Khích Các Hộ Gia Đình Trả Lời cuộc Thống Kê Dân Số 2020 Đang Được Gửi Đến Hộp Thư Bưu Điện

Release Number CB20-CN.70 Vietnamese / Tiếng Việt
CHIA SẺ:

NGÀY 24 THÁNG SÁU, 2020 — Trong tuần này, Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ sẽ gửi bưu thiếp đến khoảng 1.3 triệu hộp thư bưu điện ở các cộng đồng nơi người dân chỉ có thể dùng hộp thư bưu điện làm địa chỉ gửi thư.Bưu thiếp này sẽ cho các hộ gia đình biết rằng nhân viên kiểm đếm sẽ sớm đến nhà họ và để lại thư mời trả lời thống kê dân số hoặc sẽ sớm quay lại để phỏng vấn họ. Bưu thiếp này cũng cung cấp thông tin về cách trả lời Thống Kê Dân Số 2020 trên mạng hoặc qua điện thoại.

Các hộ gia đình nên trả lời Thống Kê Dân Số 2020 ngay khi nhận được gói thư mời. Các hộ gia đình sử dụng hộp thư bưu điện phải cung cấp địa chỉ nhà của họ (không phải số hộp thư bưu điện) khi trả lời thống kê dân số để đảm bảo việc trả lời của họ được liên kết với địa điểm thực tế nơi họ đang sống chứ không phải nơi họ nhận thư.

Các hộ gia đình có thể trả lời trên mạng bằng tiếng Anh hoặc 12 ngôn ngữ khác, qua điện thoại bằng cách sử dụng Mã ID Thống Kê Dân Số (Census ID) đi kèm trong gói thư, hoặc bằng cách hoàn thành và gửi lại bản câu hỏi giấy được gửi cho họ.

Để có thêm thông tin, hãy truy cập 2020census.gov.

Thông báo này không đi đôi với thông cáo báo chí. Chỉ Tờ Mẹo. 

###

Contact

Văn Phòng Thông Tin Công Chúng