Skip Header

Pa Bliye Reponn: Kat Postal Rapèl Resansman 2020 an

Release Number CB20-CN.42 Haitian Creole / Kreyòl Ayisyen
PATAJE:

27 Avril 2020 – Biwo Resansman Etazini a kòmanse voye kat postal avi rapèl bay anviwon 69 milyon kay, kote yo te voye envitasyon ba yo oparavan, men yo pako reponn a Resansman 2020 an. Apeprè 53.4% kay atravè peyi a gentan reponn depi lè envitasyon yo te kòmanse rive nan bwat a lèt kay moun nan jou 12 Mas la. Reponn koulye a a Resansman 2020 an ap redui jiska yon minimòm nesesite pou yon anketè pase vizite kay moun pi devan ane sa a.  

Selon kat repons sou entènèt Biwo Resansman an ki suiv pwogresyon patisipasyon peyi a nan resansman an, plis pase 79 milyon kay gentan reponn sou entènèt, nan telefòn oswa pa lapòs.

Kèk zòn kote anketè yo te fè premye plan pou yo livre kesyonè yo pèsonèlman alamen, zòn sa yo pral resevwa yon lèt nan bwat a lèt yo ki soti nan Biwo Resansman an pou raple yo pou yo patisipe, pami yo gen anpil kay nan Pòtoriko. Menm si gen kay ki pa resevwa lèt la pa lapòs, Biwo Resansman an ap depoze yon envitasyon pou resansman ak yon kesyonè sou papye kou sa san danje pou yo fè sa. Anketè ap fè suivi tou ak tout kay ki pa reponn pou kont yo.

Eta (state) ki gen to repons ki pi wo yo gen pami yo (senk eta (state) ki alatèt):

  • Minesota: 64.0%
  • Ayowa: 61.2%
  • Wiskonnsenn: 60.8%
  • Nebraska: 60.7%
  • Michigann: 60.0%

Konte (ki gen popilasyon 250,000 ou plis moun) ki gen to repons ki pi wo yo (senk konte ki alatèt):

  • Washington County, nan Minesota: 73.6%
  • Anoka County, nan Minesota: 72.9%
  • Waukesha County, nan Wiskonnsenn: 72.5%
  • Dakota County, nan Minesota: 71.8%
  • Macomb County, nan Michigan: 70.2%

Biwo Resansman an ap ankouraje gran piblik la anpil pou yo reponn sou entènèt nan 2020census.gov. Kay yo kapab reponn sou entènèt oswa nan telefòn an Anglè oswa nan 12 lòt lang. Kay ki te resevwa yon envitasyon pou resansman pa mwayen lapòs epi ki pako reponn toujou, yo ap resevwa yon kesyonè sou papye tou, si yo pa deja resevwa youn. Biwo Resansman an kòmanse poste kesyonè sou papye sa yo nan jou 8 Avril la epi prevwa ke yo ap rive nan bwat a lèt kay moun disi 30 Avril.

Kay yo ap resevwa kat postal rapèl yo a pa lapòs ant 27 Avril ak 9 Me. Biwo Resansman an pouse dat pou yo poste lèt sa yo pou yo te ka pèmèt koli kesyonè sou papye a rive plizyè jou avan kat postal la. Yo te pouse dat pou kesyonè a rive lakay moun tou pou yo ka pèmèt plis tan pou yo adrese koli yo pandan yo nan mitan peryòd distansyasyon sosyal. Kat postal la se yon rapèl pami yon seri rapèl ke Biwo Resansman an voye bay kay ki pa reponn yo depi nan mitan mwad Mas la pou pouse yo a reponn. Anketè ap pase vizite tout adrès ki pa reponn poukont yo pou yo ka kolekte repons yo an pèsonn pi devan nan sezon ete sa a.

Pou plis enfòmasyon, ale sou 2020census.gov.

Pa gen okenn kominike laprès ki asosye a annons sa a. Paj Konsèy senpleman. 

###

Contact

Biwo Enfòmasyon Piblik