Skip Header

Huwag Kalimutang Sumagot: Mga Nagpapaalalang Postcard ng 2020 Senso

Release Number CB20-CN.42 Tagalog / Tagalog
IBAHAGI:

Abril 27, 2020 – Ang Kawanihan ng Senso ng U.S. ay nagsisimulang magpadala ng mga postcard ng abisong nagpapaalala sa tinatayang 69 na milyong sambahayang dating pinadalhan ng mga imbitasyon, ngunit hindi pa sumasagot sa 2020 Senso. Tinatayang 53.4% ng mga sambahayan sa buong bansa ang nakasagot na mula ng mag-umpisang dumating ang mga imbitasyon sa mga mailbox noong Marso 12. Babawasan ng pagsagot ngayon sa 2020 Senso ang pangangailangan ng pagbisita ng mga tagapanayam sa mga tirahan sa huling bahagi ng taong ito.  

Ayon sa online na pagsagot na mapa ng Kawanihan ng Senso na sumusubaybay sa pakikibahagi ng bansa sa senso, mahigit 79 na milyong sambahayan ang nakasagot na online, sa pamamagitan ng telepono, o sa pamamagitan ng sulat.

Ang ilang lugar kung saan personal na iaabot sana ng mga tagapanayam ang mga palatanungan ay tatanggap na ngayon ng sulat mula sa Kawanihan ng Senso na magpapaalala sa kanilang makibahagi, kabilang ang maraming sambahayan sa Puerto Rico. Kahit na hindi tumanggap ang mga sambahayan ng sulat, maghuhulog ang Kawanihan ng Senso ng imbitasyon sa senso at papel na palatanungan sa oras na ligtas na gawin ito. Magpa-follow up din ang mga tagapanayam sa lahat ng sambahayang hindi sumagot nang mag-isa.

Kabilang sa mga estadong may pinakamataas na antas ng pagsagot (nangungunang limang estado) ang:

  • Minnesota: 64.0%
  • Iowa: 61.2%
  • Wisconsin: 60.8%
  • Nebraska: 60.7%
  • Michigan: 60.0%

Kabilang sa mga county (na may 250,000 o higit pang populasyon) na may pinakamataas na antas ng pagsagot (nangungunang limang county) ang:

  • County ng Washington, Minnesota: 73.6%
  • County ng Anoka, Minnesota: 72.9%
  • County ng Waukesha, Wisconsin: 72.5%
  • County ng Dakota, Minnesota: 71.8%
  • County ng Macomb, Michigan: 70.2%

Lubos na hinihikayat ng Kawanihan ng Senso ang publikong sumagot online sa 2020census.gov. Makakasagot ang mga sambahayan online o sa pamamagitan ng telepono sa Ingles o sa 12 iba pang wika. Ang mga sambahayang nakatanggap ng imbitasyon sa senso sa sulat at hindi pa nakakasagot ay malapit na ring tumanggap ng papel na palatanungan kung hindi pa sila nakakatanggap nito. Sinimulan na ng Kawanihan ng Senso na ipadala ang mga papel na palatanungang ito noong Abril 8 at inaasahan ang mga itong dumating sa mga mailbox sa hindi lalampas ng Abril 30.

Matatanggap ng mga sambahayan ang kanilang mga nagpapaalalang postcard sa koreo sa pagitan ng Abril 27 at Mayo 9. Iniurong ng Kawanihan ng Senso ang pagpapadala nito upang mapahintulutan ang pagdating ng pakete ng papel na palatanungan ng ilang araw bago dumating ang postcard. Ang pagdating ng palatanungan ay iniurong din upang magpahintulot ng higit pang panahon para sa paglalagay ng address sa mga paketeng ipapadala sa gitna ng pagdidistansya sa mga tao. Ang postcard ay isang paalala sa serye ng mga paalalang ipinadala ng Kawanihan ng Senso sa mga hindi sumasagot sa sambahayan mula noong kalagitnaan ng Marso na naghihikayat sa kanilang sumagot. Bibisitahin ng mga tagapanayam ang bawat address na hindi pa sumasagot nang mag-isa upang personal na kolektahin ang mga sagot sa darating na tag-init.

Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang 2020census.gov.

Walang inilabas na balitang nauugnay sa anunsyong ito. Tip Sheet lamang. 

###

Contact

Opisina ng Pampublikong Impormasyon