Skip Header

Đừng Quên Trả Lời: Bưu Thiếp Nhắc Nhở Thống Kê Dân Số 2020

Release Number CB20-CN.42 Vietnamese / Tiếng Việt
CHIA SẺ:

Ngày 27 tháng Tư năm 2020 – Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ đang bắt đầu gửi bưu thiếp nhắc nhở đến khoảng 69 triệu hộ gia đình mà trước đây Cục đã gửi thư mời nhưng chưa trả lời Thống Kê Dân Số 2020. Khoảng 53.4% hộ gia đình trên cả nước đã trả lời kể từ khi thư mời bắt đầu đến hộp thư các hộ gia đình vào ngày 12 tháng Ba. Nếu quý vị trả lời Thống Kê Dân Số 2020 ngay bây giờ thì nhân viên kiểm đếm sẽ không phải đến nhà quý vị trong năm nay.  

Theo bản đồ trả lời trên mạng của Cục Thống Kê Dân Số theo dõi sự tham gia của quốc gia vào cuộc thống kê dân số, hơn 79 triệu hộ gia đình đã trả lời trên mạng, qua điện thoại hoặc qua thư.

Đối với một số khu vực mà theo kế hoạch ban đầu nhân viên kiểm đếm sẽ trực tiếp trao bản câu hỏi, bây giờ Cục Thống Kê Dân Số sẽ gửi thư qua bưu điện cho họ để nhắc nhở họ tham gia, bao gồm nhiều hộ gia đình ở Puerto Rico. Ngay cả khi hộ gia đình không nhận được thư gửi qua bưu điện, Cục Thống Kê Dân Số sẽ để lại thư mời trả lời thống kê dân số và

bản câu hỏi trên giấy tại nhà cho họ ngay sau khi tình hình trở nên an toàn trở lại. Nhân viên kiểm đếm cũng sẽ theo dõi tất cả các hộ gia đình mà chưa tự trả lời.

Các tiểu bang có tỷ lệ trả lời cao nhất bao gồm (năm tiểu bang hàng đầu):

  • Minnesota: 64.0%
  • Iowa: 61.2%
  • Wisconsin: 60.8%
  • Nebraska: 60.7%
  • Michigan: 60.0%

Các quận (với dân số 250,000 trở lên) có tỷ lệ trả lời cao nhất bao gồm (năm quận hàng đầu):

  • Quận Washington, Minnesota: 73.6%
  • Quận Anoka, Minnesota: 72.9%
  • Quận Waukesha, Wisconsin: 72.5%
  • Quận Dakota, Minnesota: 71.8%
  • Quận Macomb, Michigan: 70.2%

Cục Thống Kê Dân Số mạnh mẽ khuyên công chúng trả lời trên mạng tại2020census.gov. Các hộ gia đình có thể trả lời trên mạng hoặc qua điện thoại bằng Tiếng Anh hoặc 12 ngôn ngữ khác. Các hộ gia đình mà đã nhận được thư mời trả lời thống kê dân số qua thư nhưng chưa trả lời cũng sẽ sớm nhận một bản câu hỏi giấy nếu họ chưa nhận được bản câu hỏi giấy. Cục Thống Kê Dân Số đã bắt đầu gửi các bản câu hỏi giấy này vào ngày 8 tháng Tư và dự kiến chúng sẽ đến hộp thư của các hộ gia đình trước ngày 30 tháng Tư.

Các hộ gia đình sẽ nhận bưu thiếp nhắc nhở trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng Tư đến ngày 9 tháng Năm. Cục Thống Kê Dân Số đã hoãn lại việc gửi thư này để các phong bì bản câu hỏi giấy đến trước bưu thiếp một vài ngày. Việc gửi bản câu hỏi cũng bị hoãn lại để dành nhiều thời gian hơn để giải quyết các gói thư trong bối cảnh cách ly xã hội. Bưu thiếp này là một lời nhắc nhở trong một loạt các lời nhắc nhở rằng Cục Thống Kê Dân Số đã gửi thư cho các hộ gia đình chưa trả lời kể từ giữa tháng Ba để kêu gọi họ trả lời. Nhân viên kiểm đếm sẽ đến thăm địa chỉ của tất cả các hộ gia đình mà chưa tự trả lời để thu thập câu trả lời trực tiếp vào mùa hè này.

Để có thêm thông tin, hãy truy cập 2020census.gov.

Thông báo này không đi đôi với thông cáo báo chí. Chỉ Tờ Mẹo. 

###

Contact

Văn Phòng Thông Tin Công Chúng