Skip Header

Naglabas ang Kawanihan ng Senso ng U.S. ng mga Update sa Toolkit ng Hamon sa Antas ng Pagsagot sa 2020 Senso

Kabilang sa mga update ang mga bagong mapagkukunang makakatulong sa paghimok sa mga sasagot na virtual na makibahagi at hikayatin ang sariling pagsagot

Release Number CB20-CN.81 Tagalog / Tagalog
IBAHAGI:

Hulyo 14, 2020 — Naglabas ang Kawanihan ng Senso ng U.S. ng isang bagong Maikling Gabay sa Hamon sa Antas ng Pagsagot ng 2020 Senso  na nakatuon sa pagtulong sa mga lokal na inihalal na opisyal at lider na bigyan ng motibasyon ang kanilang mga komunidad na sumagot sa 2020 Senso. Kabilang sa maikling gabay ang isang pangkalahatang pananaw sa kung paano maaaring hamunin ng mga lider ng komunidad ang kanilang mga komunidad na higitan ang kanilang mga antas ng pagsagot noong 2010 Senso at nagkakaloob ng mga ideya at inspirasyon para sa mga virtual na hamon habang ipinapatupad pa rin ng bansa ang pagdidistansya sa ibang tao. Ang Maikling Gabay ay nagsisilbi bilang isang dagdag sa Toolkit ng Hamon sa Antas ng Pagsagot na inilabas sa simula ng taong ito.

Maaaring tingnan ng mga lider ng komunidad, kasosyo at inihalal na opisyal ang kanilang kasalukuyang lokal na antas ng sariling pagsagot at makita kung paano nila maihahambing ang sarili sa ibang mga lungsod (cities), county, estado (states), at bansa, sa pamamagitan ng interactive na mapa sa <2020census.gov/response-rates>. Makikita ang mapa upang mai-share at mai-embed sa ibang mga website at ipinapakita nito ang mga antas ng sariling pagsagot noong 2010 Senso. Dagdag dito, isang dashboard tool para sa mga ranking ang sumusubaybay sa mga antas ng pagsagot sa buong estado (states), lungsod (cities), at county.

Kabilang sa mga pangunahing tampok ng ini-update na toolkit at Maikling Gabay ang:

  • Mga ideya, halimbawa at mapagkukunan para sa paglikha ng mga hamon sa loob ng komunidad o laban sa iba pa, isang ini-update na timeline ng 2020 Senso, at pangkalahatang impormasyon tungkol sa 2020 Senso.
  • Impormasyon sa kung paano magagamit ng mga komunidad ang interactive na Mapa ng mga Antas ng Pagsagot sa <2020census.gov> upang hanapin ang kanilang mga antas ng pagsagot noong 2010 Senso, magtakda ng mithiin para sa kanilang hamon, at subaybayan ang kanilang pag-unlad.
  • Mga rekomendasyon para sa pakikipagtulungan sa mga lokal na negosyo, kasosyo at media upang itaguyod ang hamon.

Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang <2020census.gov>.

Walang inilabas na balitang nauugnay sa anunsyong ito. Tip Sheet lamang.

###

Contact

Opisina ng Pampublikong Impormasyon