Skip Header

16.7% ng Sangbahayan ay Tumugon sa 2020 Senso

Ipinakakita ng Mapa ng Antas ng Pagsagot ang Pinakabagong Data para sa Bawat Komunidad sa Buong U.S. na Makikita na Ngayon Online

Release Number CB20-CN.33 Tagalog
IBAHAGI:

Marso 21, 2020 — Naglabas ang Kawanihan ng Senso ng U.S. ng unang antas ng pagsagot sa bawat estado, county at lungsod sa buong bansa simula nang dumating sa mailbox ang mga imbitasyon noong Marso 12.

Ipinapakita ng mapa ng antas ng pagsagot para sa 2020 Senso kung paano sumasagot sa kasalukuyan ang mga lungsod at bayan sa buong bansa. Ia-update araw-araw ang mapa para makita ng lahat ang antas ng pagsagot sa kanilang lugar at ikumpara ito sa ibang lugar sa buong bansa. Ipinapakita rin ng mapa ang maikukumparang antas ng pagsagot mula sa 2010 Senso para sa bawat heyograpiya.

Sa simula ng taong ito, naglabas ang Kawanihan ng Senso ng mada-download na toolkit upang matulungan ang mga lokal na inihalal na opisyal at mga lider ng komunidad na magplano para sa mga hamon ng antas ng pagsagot sa 2020 Senso upang ipalaganap ang kaalaman tungkol sa senso at hikayatin ang mga taong sumagot. Maaaring ikumpara ng mga user ang mga antas ng pagsagot sa 2020 Senso ng kanilang mga komunidad sa mga antas ng 2010 Senso upang tukuyin ang mga lugar kung saan maaaring kailanganin nilang ipaalala sa mga tao kung bakit napakahalagang makibahagi sa senso.

Sa katapusan ng Pebrero, ang mapang inilunsad sa mga antas ng pagsagot sa 2010 Senso bilang pagsasanggunian para sa mga estado at lungsod, kabilang ang level ng pagsubaybay ng senso (mga lugar na may tinatayang 4,000 sambahayan). Maaari na ngayong tingnan ng mga tao ang parehong antas ng pagsagot ng 2010 at 2020 Senso sa mapa.

Kabilang lamang sa mapa ang data mula sa mga sambahayang sumasagot sa senso online, sa pamamagitan ng telepono o sa pamamagitan ng sulat at hindi ang mga binibilang ng tagapanayam nang personal. Halimbawa, hindi sumasalamin ang mapa sa mga taong binibilang sa pamamagitan ng mga espesyal na operasyon, gaya ng mga taong naninirahan sa mga panggrupong tirahan, pansamantalang lokasyon, o malalayong lugar.

Iba Pang Tampok sa Mapa

  • Mga pang-araw-araw na update sa mga antas ng pagsagot para sa mga sambahayang sumagot sa 2020 Senso online, sa pamamagitan ng telepono o sa pamamagitan ng sulat.
  • Ang kakayahang hanapin ang mga antas ng pagsagot para sa mga estado, lungsod, county at mga pagsubaybay ng senso mula sa 2010 Senso at sa 2020 Senso at ikumpara ang mga ito sa mismong oras na iyon.
  • Isang heat map na kumbinasyon ng mga kulay upang ipahiwatig ang mga lokasyong mayroong mas matataas na antas ng pagsagot.
  • Impormasyon sa kasaysayan at tagubilin para sa kung paano gamitin ang mapa at data na iniharap, kabilang ang mga halimbawa ng mga hamon sa antas ng pagsagot.
  • Isang mae-embed na widget na magpapahintulot sa mga kalahok sa Hamon sa Antas ng Pagsagot upang isama ang mapa sa kanilang sariling website kung ninanais.
  • Data ng antas ng pagsagot na makukuha sa pampublikong API.

Pagkatapos, bibisita ang mga tagapanayam sa mga sambahayang  hindi pa nakakasagot upang kolektahin ang kanilang mga sagot nang personal. Ang mapa ng antas ng pagsagot ay nagbibigay ng paunang pagtingin sa mga lugar kung saan maaaring mangailangang mag-follow up ng mga tagapanayam sa higit pang mga sambahayan kung hindi sila sumagot online, sa pamamagitan ng telepono o sa pamamagitan ng koreo.

Hamon sa Antas ng Pagsagot sa 2020 Senso

Upang maparami ang pagsagot sa 2020 Senso sa buong bansa, hinahamon ng Kawanihan ng Senso ang mga komunidad sa buong bansa na kumpletuhin ang senso online, sa pamamagitan ng telepono o sa pamamagitan ng koreo. Kabilang sa online na toolkit ang mga ideya para sa mga lider ng komunidad na hikayatin ang mga taong talunin ang antas ng sariling pagsagot sa 2010 Senso.

Mas napakadali na ngayong sumagot nang mag-isa, online man, sa telepono o sa pamamagitan ng sulat—lahat ng ito ay magagawa nang hindi kailangang makipagkita sa isang tagapanayam.

Ipinag-uutos ng Konstitusyon ng U.S. ang isang senso ng populasyon kada 10 taon. Mithiin ng 2020 Senso ang bilangin ang lahat ng naninirahan sa U.S. sa Abril 1, 2020 (Araw ng Senso). Ginagamit ang estadistika ng senso upang malaman ang bilang ng mga puwestong hawak ng bawat estado sa Kapulungan ng mga Kinatawan ng U.S. at ipinapaalam kung paano ilalaan ang bilyun-bilyong dolyar sa pederal na pagpopondo ng mga pang-estado, lokal at pederal na mambabatas kada taon para sa susunod na 10 taon.

Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang 2020census.gov.

Walang inilabas na balitang nauugnay sa ulat na ito. Tip Sheet lamang.

 

Contact

Opisina ng Pampublikong Impormasyon