Skip Header

Operasyon Espesyal Resansman 2020 an pou konte Moun ki Gen Pwoblèm Sanzabri Ap Kòmanse Semèn K Ap Vini A

Release Number CB20-CN.109 Haitian Creole / Kreyòl Ayisyen
PATAJE:

16 SEPT. 2020 — Biwo Resansman Etazini an ap kòmanse operasyon espesyal yo pou yo konte moun ki gen pwoblèm sanzabri (an Anglè) nan kominote atravè peyi a nan jou 22 Septanm nan. Enimeratè ki resevwa fòmasyon espesyal pou sa pral konte moun nan dat 22-24 Sept. nan etablisman ki bay abri pou ladesant yo, kantin popilè ak estasyon kote machin ki bay manje yo kanpe nan kad operasyon ki rele Enimerasyon Ki Baze Sou Sèvis Èd (an Anglè) (SBE, selon sig anglè a). Enimeratè yo ap konte moun ki dòmi deyò yo, nan estasyon transpò yo, ak nan lòt kote moun konn dòmi nan kad operasyon ki rele Kote Moun Dòmi Deyò ki Byen Detèmine (TNSOL, selon sig anglè a).

“Biwo Resansman an pran angajman pou l konte tout moun yon sèl fwa, sèlman yon sèl fwa, nan kote yo abite a korèkteman,” se sa Doktè Steven Dillingham, direktè Biwo Resansman an deklare. “Pou nou rive sou tout moun ki ap viv nan peyi Etazini, enimeratè nou yo ap antreprann operasyon espesyal pou yo konte moun ki gen pwoblèm sanzabri yo pou fè sèten nou fè yon kalkil an 2020 ki konplè epi egzat.”

Konte moun ki gen pwoblèm sanzabri yo, sa fè pati operasyon Lojman Gwoup (GQ, selon sig anglè a) (an Anglè), ki se yon pwosesis espesyal pou konte moun ki ap viv nan sitiyasyon eksepsyonèl yo. Operasyon GQ (selon sig anglè) a ap konte moun ki ap viv nan mezon retrèt, prizon, misyon ak dòtwa inivèsite tou. Yon Resansman 2020 ki konplè epi egzat kapab anfennkont ede òganizasyon yo bay pi bon sèvis, kapasite pou yo distribye manje, epi pi bon opsyon abri pou moun ki nan nesesite yo.

“Nou pran angajman pou n pran tout mezi nesesè pou n fè sèten nou konte tout moun,” se sa Dillingham deklare. “Menm nan ka kote ou gen yon moun ki fè ladesant lakay ou ki pa gen okenn lòt kote pou l viv, fè sèten ou mete non li lè w ap ranpli resansman an.”

Nan preparasyon pou konte moun ki gen pwoblèm sanzabri yo, Biwo Resansman an ap travay an ekip ak òganizasyon ki bay sèvis èd lokal yo epi l ap pran konsèy nan men gwoup ki plede kòz moun sa yo ak lòt patiprenant toupatou nan peyi a pou yo ka adapte travay sa a nan kad COVID-19. Biwo Resansman an ap travay tou ansanm ak dirijan òganizasyon ki bay sèvis èd yo pou yo ka idantifye ki kote moun ki gen pwoblèm sanzabri yo ap viv pou fè sèten li konte popilasyon sa a konplètman.

Otèl ki sèvi kòm abri COVID-19 yo jeneralman antre nan kad operasyon ki rele Enimerasyon nan Pozisyon Tranzisyonèl la, kidonk yo pa fè pati operasyon SBE a. Sepandan, si 100% nan otèl la ap sèvi pou bay ladesant a moun ki gen pwoblèm sanzabri, y ap konte li pandan y ap fè operasyon SBE a.

Pou yo konte moun ki deyò yo nan kote tankou kan ki plen ak tant yo, ekip enimeratè ki mete jilè refletè yo ak ki gen telefòn pòtab entelijan yo, flach ak kesyonè sou papye nan men yo ap pase vizite kote sa yo; souvan pandan lannuit.  Yo ap fè tout efò pou yo kolekte tout enfòmasyon fòmilè resansman an mande. Si sa pa posib, enimeratè yo ap fè yon fason pou yo konte popilasyon an. Enimeratè yo ap respekte dènye machasuiv otorite sante piblik lokal yo bay konsènan itilizasyon ekipman pwoteksyon pèsonèl ak distansyasyon sosyal.

Chif estatistik resansman yo enpòtan anpil pou founisè pwogram ak sèvis ki ede moun ki gen pwoblèm sanzabri yo, epi yo ede detèmine kijan lejislatè nan nivo eta (state), lokal ak federal yo ap distribye plizyè milya dola nan finansman federal bay sèvis èd lokal yo tankou abri ak kantin popilè, ak pwogram tankou Emergency Shelter Grants (Pwogram Bous Pou Abri Dijans) ak Special Milk Program (Pwogram Espesyal ki bay Lèt) pou timoun. Òganizasyon lokal ki pa travay pou pwofi yo egalman konte sou chif estatistik resansman yo pou amelyore ki kote ak kijan pou yo bay sèvis esansyèl yo.

Biwo Resansman an pran angajman pou l pwoteje enfòmasyon prive moun ki ap reponn yo, anplwaye yo ak sekirite done li kolekte yo. Kidonk, ni laprès ni okenn moun nan piblik la pa otorize pou suiv enimeratè yo lè y ap fè travay ofisyèl Biwo Resansman an. Biwo Resansman an bay foto imitasyon operasyon li ak kopi videyo (an Anglè) pou manm laprès ka itilize.

Pou plis enfòmasyon sou Resansman 2020 an ak sou fason yo konte moun ki gen pwoblèm sanzanbri yo, ale sou 2020census.gov.

Pa gen okenn kominike laprès ki asosye ak anons sa a. Paj Konsèy sèlman.

###

Contact

Biwo Enfòmasyon Piblik