Skip Header

Ang mga Espesyal na Operasyon ng 2020 Senso upang Bilangin ang mga Taong Nakakaranas na Mawalan ng Tirahan ay Magsisimula sa Susunod na Linggo

Release Number CB20-CN.109 Tagalog
IBAHAGI:

SETYEMBRE 16, 2020 — Sisimulan ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang mga espesyal na operasyon upang bilangin mga taong nakakaranas na mawalan ng tirahan (sa Ingles lamang) sa mga komunidad sa buong bansa sa Setyembre 22. Ang mga may espesyal na kasanayang tagapanayam ay bibilangin ang mga tao sa Setyembre 22-24 sa mga masisilungan, soup kitchen at mga hintuan ng van na tagapaglaan ng pagkain sa mga taong walang tirahan (Mobile Food Van) sa operasyong tinatawag na Pagbilang sa mga Tao Base sa Ikinauukulan ng Serbisyo (sa Ingles lamang) (SBE, ayon sa akronimang Ingles). Bibilangin ng mga tagapanayam ang mga taong nakatira sa labas, sa mga istasyon ng transit, at sa ibang mga lokasyon kung saan alam na natutulog ang mga tao sa isang operasyong tinatawag na Mga Lokasyong Nakatuon sa Labasang Hindi Masisilungan (TNSOL, ayon sa akronimang Ingles).

“Nakatuon ang Kawanihan ng Senso sa pagbibilang sa bawat isa nang minsan, at minsan lamang, at sa tamang lugar," wika ni Dr. Steven Dillingham, direktor ng Kawanihan ng Senso. “Upang makipag-ugnay sa bawat isang nakatira sa Estados Unidos, magsasagawa ang aming mga tagapanayam ng mga espesyal na operasyon upang bilangin ang mga taong nakakaranas na mawalan ng tirahan upang masigurong mayroon tayong isang kumpleto at wastong bilang sa 2020.”

Ang pagbilang sa mga taong nakakaranas na mawalan ng tirahan ay bahagi ng operasyong Grupong Tirahan (GQ, ayon sa akronimang Ingles) (sa Ingles lamang), isang espesyal na proseso upang bilangin ang mga taong nasa mga katangi-tanging sitwasyon ng paninirahan. Binibilang din ng operasyong GQ ang mga taong nakatira sa mga tirahan na may taga-alaga (nursing home), kulungan, misyon at dormitoryo. Sa huli ay makakatulong ang kumpleto at wastong 2020 Senso sa mga organisasyong magkaloob ng mas mabubuting serbisyo, kakahayan sa pamamahagi ng pagkain, at mga pinabuting opsyon para sa masisilungan ng mga nangangailangan.

“Nakatuon kami sa paggawa ng bawat hakbang na kinakailangan upang masigurong nabibilang namin ang bawat isa,” wika ni Dillingham. “Kahit na mayroong isang taong naninirahan kasama mo na walang ibang lugar na matitirhan, siguraduhing isama sila kapag sumagot ka.”

Sa paghahanda para sa pagbibilang sa mga taong nakakaranas na mawalan ng tirahan, nakikipag-ugnay ang Kawanihan ng Senso sa mga lokal na tagapagkaloob ng serbisyo at sumangguni sa mga pangkat ng pagtataguyod at iba pang mga stakeholder sa buong bansa upang ayusin ang gawaing ito bilang pagtugon sa COVID-19. Nakikipagtulungan din ang Kawanihan ng Senso sa mga administrador ng tagapagkaloob ng serbisyo upang tukuyin ang mga lokasyon kung saan ang mga taong nakakaranas na mawalan ng tirahan ay nakatira upang masiguro ang kumpletong bilang ng populasyong ito.

Sa pangkalahatan, ang mga hotel na ginagamit bilang masisilungan para sa COVID-19 ay napapailalim sa operasyon ng Pagbilang sa mga Pansamantalang Lokasyon at hindi bahagi ng SBE. Ngunit, kung 100% ng hotel ay binibigyan ng masisilungan ang mga taong nakakaranas na mawalan ng tirahan, bibilangin ito kung gayon sa panahon ng SBE.

Upang bilangin ang mga tao sa labasan sa mga lugar na gaya ng mga kampo ng mga tent, ang mga pangkat ng mga tagapanayam na nakasuot ng mga reflective vest at may dalang mga smartphone, flashlight at papel na palatanungan ay bibisita sa mga lokasyong iyon; kadalasan sa gabi, Gagawin ang bawat pagsusumikap upang kolektahin ang lahat ng impormasyon sa form ng senso. Kung hindi iyon posible, magsasagawa ang mga tagapanayam ng isang pagbilang sa populasyon. Susundin ng mga tagapanayam ang pinakabagong patnubay sa pampublikong kalusugan tungkol sa paggamit ng personal na pumuprotektang kasuotan at pakikipagdistansya sa iba.

Ang estadistika ng senso ay napakahalaga sa mga programa at tagapagkaloob ng serbisyong sumusuporta sa mga taong nakakaranas na mawalan ng tirahan at ipinapaalam kung paano ilalaan ng mga pang-estado (state), lokal at pederal na mambabatas ang bilyun-bilyong dolyar sa pederal na pagpopondo para sa mga lokal na serbisyo gaya ng mga masisilungan at soup kitchen, at mga programang gaya ng mga Gawad na Programa ng Masisilungan sa Panahon ng Emerhensya at Espesyal na Programa para sa Gatas para sa mga bata. Dumedepende rin ang mga lokal na organisasyong nonprofit sa estadistika ng senso upang mapabuti ang lugar at paraan ng pagkakaloob nila ng mga kritikal na serbisyo.

Nakatuon ang Kawanihan ng Senso sa pagprotekta sa pagkapribado ng mga tagasagot, empleyado, at sa seguridad ng data na kinokolekta nito. Samakatuwid, ang media o sinumang mga miyembro ng publiko ay hindi awtorisadong sumunod sa mga tagapanayam habang isinasagawa ng mga ito ang opisyal na gawain ng Kawanihan ng Senso. Nagkaloob ang Kawanihan ng Senso ng naka-simulate na litrato at b-roll ng operasyon (sa Ingles lamang) para gamitin ng media.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa 2020 Senso at pagbibilang sa mga taong nakakaranas na mawalan ng tirahan, bisitahin ang 2020census.gov (sa Ingles lamang).

Walang inilabas na balitang nauugnay sa anunsyong ito. Tip Sheet lamang.

###

Contact

Opisina ng Pampublikong Impormasyon