Skip Header

Pahayag ng Kawanihan ng Senso sa Mga Bilang ng Pagbabahagi

Release Number CB21-RTQ.06 Tagalog
IBAHAGI:

ENE. 28, 2021 — Tinutukoy ng aming kasalukuyang iskedyul ang Abril 30, 2021 para sa pagkumpleto ng mga bilang ng pagbabahagi.

###

Contact

Opisina ng Pampublikong Impormasyon