Skip Header

Tuyên Bố Của Cục Thống Kê Dân Số Về Thống Kê Cho Mục Đích Phân Phối

Release Number CB21-RTQ.06 Vietnamese / Tiếng Việt
CHIA SẺ:

Ngày 28 tháng 01 năm 2021 — Theo lịch trình hiện tại của chúng tôi, ngày dự kiến hoàn thành các thông kê cho chức năng phân phối là ngày 30 tháng 04 năm 2021.

###

Contact

Văn Phòng Thông Tin Công Chúng