Skip Header

Pahayag ng Kawanihan ng Senso Ukol sa Coronavirus at sa 2020 Senso

Masinsinang sinusubaybayan ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang sitwasyon ukol sa coronavirus (COVID-19) at susundin nito ang gabay ng pederal, pang-estado at lokal na awtoridad sa kalusugan.

Release Number CB20-RTQ.05 Tagalog
IBAHAGI:

MARSO 11, 2020 — Nagtatag na rin kami ng COVID-19 Internal Task Force ng Kawanihan ng Senso upang patuloy na subaybayan ang sitwasyon at i-update ang aming Pandemic Addendum (Karagdagan ukol sa Pandemya) sa Continuity of Operations (COOP) Plan (Plano sa Pagpapatuloy ng Mga Operasyon) ng Kawanihan ng Senso. 

Ang aming paghahanda at pagpaplano para sa anumang maaaring mangyari ay nakasentro sa dalawang pinakamahalagang prinsipyo: ang kalusugan at kaligtasan ng aming mga tauhan at ng publiko ang aming pinaka-isinasaalang-alang at pinakapinapahalagahan. Dapat naming tuparin ang aming obligasyong iniatas ng saligang batas na ipadala ang mga bilang ng 2020 Senso sa Pangulo ng Estados Unidos sa tamang oras, at dapat kaming sumunod sa aming pangunahing tungkulin na bilangin ang lahat ng tao nang isang beses lamang at sa tamang lugar.

Ang pangunahing mensahe ngayon para sa sinumang may katanungan tungkol sa kung paano maaapektuhan ng COVID-19 ang 2020 Senso:  napakadali na ngayon tumugon nang mag-isa, online man, sa pamamagitan ng telepono, o sa pamamagitan ng sulat—lahat ng ito ay magagawa nang hindi kailangan makipagkita sa isang tagapanayam.

Mula Marso 12-20, makakatanggap ang mga sambahayan (mga magkakasama sa tirahan) ng una sa ilang mga imbitasyon upang makilahok sa 2020 Senso.

Hinihikayat namin ang lahat na tumugon agad online pagkatapos ninyong matanggap ang inyong imbitasyon na may mga tagubilin na sumagot online. Kasama sa mga tagubilin ang web address para sa online na palatanungan sa wikang Ingles pati na rin kung saan maaaring tumugon online sa 12 karagdagang wika – tinitiyak nito na higit sa 99% ng mga sambahayan sa U.S. ang makakatugon online sa kanilang pinipiling wika.

Kasama rin sa imbitasyon ang mga numero ng telepono para sa Ingles at 12 karagdagang wika –tinitiyak nito na higit sa 99% ng mga sambahayan sa U.S. ang makakatugon sa pamamagitan ng telepono gamit ang kanilang pinipiling wika. Mayroong tulong sa telepono buong linggo mula 7 a.m. hanggang 2 a.m. EDT para sa mga nais tumugon sa pamamagitan ng telepono.

Ang ilang mga sambahayan—sa mga lugar na mas malamang na hindi sasagot online—ay makakatanggap ng papel na palatanungan sa unang pagpapadala; lahat ng mga sambahayan na hindi pa nakakatugon online o sa pamamagitan ng telepono ay makakatanggap ng papel na palatungan sa pagitan ng Abril 8 at Abril 16. Kasama sa papel na palatanungan ang isang postage envelope na bayad na upang maipadala muli ito sa pamamagitan ng koreo.

Plano ng mga tagapanayam na isagawa ang Nonresponse Followup (Hindi tugon na pag-followup) na operasyon sa ilang mga komunidad nang kasing-aga ng Abril 9, at sa buong bansa sa Mayo 13. Makakatugon pa rin nang mag-isa ang mga sambahayan sa panahong ito (maaari pa ring tumugon online at sa pamamagitan ng telepono hanggang Hulyo 31).

Susundin nang mabuti ng Kawanihan ng Senso ang gabay mula sa mga awtoridad ng pampublikong kalusugan habang ginagawa ang operasyong ito, tulad ng palagi naming ginagawa kapag nagsasagawa ng mga operasyon sa labas. 

Kung kailangan naming ipagpaliban o itigil ang mga follow-up na pagbisita dahil sa hindi pagtugon sa isang partikular na komunidad, babaguhin namin ang aming operasyon upang matiyak na makakakuha kami ng kompleto at tiyak na bilang. 

Sa kasalukuyan, matagumpay kaming nagsasagawa ng fieldwork para sa ilan sa aming mga hindi decennial na survey sa pamamagitan ng telepono sa mga lugar kung saan mayroong paglaganap ng sakit.

Sa parehong paraan, nagtatrabaho ang mga espesyalista sa sosyohan kasama ang mga lokal na kasosyo at nagsasagawa ng mga pagpupulong sa pamamagitan ng telepono at teleconference sa halip na magkaroon ng personal na pagpupulong. 

Idinisenyo namin ang aming mga operasyon sa 2020 para sa mismong dahilan na makapag-alok ng maraming paraan upang sumagot. Sa paggawa nito, makakagawa kami ng mga kinakailangang pagbabago sa lokal na antas na para rin sa mga espesyal na operasyon. Halimbawa, ang mga “grupong tirahan,” ang operasyon na bumibilang sa mga taong nasa mga tirahan na may taga-alaga (nursing homes), dormitoryo sa kolehiyo, kulungan, at iba pang pang-institusyon na pasilidad ng tirahan, ay mayroong napakaraming paraan upang tumugon, tulad ng eResponse, papel na listahan o sariling pagbilang ng pasilidad. Ganito rin ang sitwasyon para sa “pagbilang sa mga tao base sa ikinauukulan ng serbisyo” na bumibilang sa mga taong nakakaranas ng kawalan ng tahanan sa lugar kung saan sila nakakatanggap ng mga serbisyo. Ang mga tagapangasiwa sa lugar ay may iba't ibang opsyon para sa pagsagot.

Sa madaling salita, kung ang komunidad, pasilidad o organisasyon ng serbisyo ay magsasagawa ng pagbabago na makakaapekto sa anumang operasyon sa field, kami rin ay makikibagay para matiyak na mabibilang namin ang parehong populasyon sa ibang paraan.

Magtatrabaho kami upang magbahagi ng impormasyon tungkol sa anumang pagbabago sa mga operasyon sa mga lokal na awtoridad, mga kasosyo sa komunidad, at media. Makikipagtulungan din kami sa mga kasosyo sa komunidad upang mahikayat ang pagsagot nang mag-isa hanggang sa dulo ng panahon para sa pag-follow up sa mga hindi pa tumutugon.

Mayroon din kaming malaking badyet para sa anumang hindi inaasahang pangyayari upang matugunan ang gastos para sa mga pagbabago sa operasyon. Kung kinakailangan, kukuha kami ng mga karagdagang tauhan, magsasagawa ng mga operasyon sa iba't ibang mga tanggapan o magpapadala ng karagdagang paalala o palatanungan sa mga lugar na apektado ng paglaganap ng sakit.

Patuloy naming susubaybayan ang sitwasyon at magsasagawa kami ng mga naaangkop na hakbang pagkatapos ng pagkonsulta sa mga awtoridad sa pampublikong kalusugan.

 

Contact

Opisina ng Pampublikong Impormasyon