Skip Header

Pahayag ng U.S. Census sa Pagsuspinde ng Personal na Panayam sa Survey

Release Number CB20-RTQ.13 Tagalog / Tagalog
IBAHAGI:

MARSO 27, 2020 — Epektibo sa Marso 20, bilang pagsuporta sa patnubay sa kung ano ang magagawa nating lahat upang mapabagal ang pagkalat ng coronavirus, pansamantalang sinuspinde ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang mga personal na panayam para sa mga nagpapatuloy na survey nito. Matamang sinusubaybayan ng Kawanihan ng Senso ang sitwasyong ito at patuloy na gagawin ang lahat ng aming makakaya upang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng publiko at ng aming mga empleyado.

Sa pagsunod sa patnubay sa pagdidistansya ng sarili sa tao (social distancing) na mula sa mga pederal, pang-estado at lokal na awtoridad ng pampublikong kalusugan, binago ng Kawanihan ng Senso ang lahat ng protokol nito sa pagkolekta ng data upang maalis ang mga personal na pagbisita. Kung saan posible, ang mga trabahador sa field ng senso ay tatawag sa mga kalahok ng survey at hihiling na mangolekta ng kinakailangang impormasyon sa telepono.

Marami sa mga survey na ito ay naisagawa nang walang pagkagambala ng 50 taon o higit pa, at bumubuo sa pundasyon ng sistema ng estadistika sa bansa, kasama ang kadekadang senso. Hinihikayat namin ang lahat na makilahok sa mga survey na ito kung may makipag-ugnay sa kanila — ang pagsagot ay partikular na mahalaga ngayon, dahil ang mga survey na ito ay tutulong sa wastong pagsukat ng epekto ng coronavirus.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga survey na aming isinasagawa, mangyaring bisitahin ang page na “Nasa survey ka ba?” Mayroon ding impormasyon tungkol sa kung paano makikilala ang isang tawag mula sa Kawanihan ng Senso.

###

Contact

Opisina ng Pampublikong Impormasyon