Skip Header

Cục Thống Kê Dân Số Tạm Ngừng Phỏng Vấn Trực Tiếp Cho Việc Khảo Sát

Release Number CB20-RTQ.13 Vietnamese / Tiếng Việt
CHIA SẺ:

NGÀY 27 THÁNG BA, 2020 – Có hiệu lực từ ngày 20 tháng Ba, tuân thủ hướng dẫn về những gì tất cả chúng ta có thể thực hiện nhằm  giảm thiểu sự lây lan của virus corona, Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ đã tạm thời đình hoạt động phỏng vấn trực tiếp cho các cuộc khảo sát liên tục. Cục Thống Kê Dân Số đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của công chúng và nhân viên của chúng tôi.

Tuân thủ hướng dẫn về cách ly xã hội từ các cơ quan y tế công cộng liên bang, tiểu bang và địa phương, Cục Thống Kê Dân Số đã sửa đổi tất cả các giao thức thu thập dữ liệu của mình để loại bỏ các chuyến thăm nhà cá nhân. Nếu khả thi, nhân viên thống kê dân số hiện trường sẽ gọi người tham gia khảo sát và tìm cách thu thập thông tin cần thiết qua điện thoại.

Nhiều cuộc khảo sát đã được tiến hành mà không bị gián đoạn trong 50 năm hoặc lâu hơn, và đã hình thành nền tảng của hệ thống dữ liệu thống kê quốc gia cùng với thống kê dân số mười năm một lần. Chúng tôi khuyến khích mọi người tham gia trả lời khảo sát nếu họ được liên lạc - việc trả lời là đặc biệt quan trọng trong lúc này, vì những cuộc khảo sát này sẽ giúp đo lường chính xác tác động của virus corona.

Để biết thêm thông tin về các cuộc khảo sát mà chúng tôi đang thực hiện, vui lòng tham khảo trang mạng, "Quý vị đang tham gia khảo sát?. Hiện cũng có thông tin về cách nhận dạng cuộc gọi từ Cục Thống Kê Dân Số.

###

Contact

Văn Phòng Thông Tin Công Chúng