Skip Header

Zaktualizowane Działania Spisu Ludności 2020

Release Number CB20-CN.62 Polish / Polski
UDOSTĘPNIJ:

12 czerwca 2020 r.– Urząd Spisu Ludności USA nieprzerwanie monitoruje wpływ pandemii COVID-19 na działania Spisu Ludności 2020 oraz kieruje się wytycznymi federalnych, stanowych (state) i lokalnych organów służby zdrowia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszego personelu i ludności. Urząd Spisu Ludności jest gotów, aby ogłosić wznowienie innych działań obok trwających obecnie operacji Aktualizacja/Doręczenie i pobierania odcisków palców od nowo zatrudnionych, w celu przeprowadzenia pełnego i dokładnego Spisu Ludności 2020.

Do dnia dzisiejszego ponad 90 milionów gospodarstw domowych odpowiedziało na Spis Ludności 2020, przy czym ponad cztery z pięciu gospodarstw domowych uczyniło to online. Nadal można odpowiadać samodzielnie online, przez telefon lub pocztą - wszystko bez konieczności spotkania z ankieterem spisu.

Podajemy poniżej zaktualizowane informacje dotyczące następujących operacji spisu: Aktualizacja/Zliczanie, Działania Następcze Przy Braku Odpowiedzi, Odległe Regiony Alaski,  imprezy partnerskie, program Mobilnej Pomocy w Wypełnianiu Kwestionariusza (MQA) oraz zintegrowana kampania informacyjna i partnerska.

Urząd Spisu Ludności wznowi Aktualizację/Zliczanie w dniu 14 czerwca.

Ankieterzy spisu uaktualnią listy adresowe Urzędu Spisu Ludności w odległych rejonach północnej części stanu Maine i południowo-wschodniej Alaski oraz przeprowadzą wywiady w gospodarstwach domowych na potrzeby Spisu Ludności 2020. Ze względu na geograficzną odległość tych obszarów i specyficzne wyzwania związane z dotarciem do nich, ankieterzy spisu osobiście zbiorą odpowiedzi do spisu ludności zamiast zapraszać gospodarstwa domowe do udzielania odpowiedzi online, przez telefon lub pocztą.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, operacja ta będzie prowadzona w dniach 14 czerwca - 29 lipca. Oryginalnie była ona planowana na okres 16 marca - 30 kwietnia. Wszyscy ankieterzy spisu zostali przeszkoleni w zakresie przestrzegania procedur dystansowania społecznego oraz otrzymają sprzęt ochrony osobistej (PPE) i będą kierować się lokalnymi wytycznymi dotyczącymi korzystania z nich.

Urząd Spisu Ludności rozpocznie miękkie uruchamianie Działań Następczych Przy Braku Odpowiedzi.

Urząd Spisu Ludności rutynowo "miękko uruchamia" działania, aby upewnić się, że systemy, operacje i plany pracy terenowej działają tak, jak powinny. Od połowy lipca, sześć lokalnych biur spisu ludności (ACO) (jedno na region spisowy) rozpocznie działania prowadzenia wywiadów w gospodarstwach domowych, które jeszcze mają odpowiedzieć na Spis Ludności 2020. Do końca czerwca będzie podane do publicznej wiadomości, o które sześć biur chodzi. Pozostałe biura ACO będą ogłoszone w drugiej fazie miękkiego uruchomienia, planowanej na późniejszą część lipca.  Poza biurami ACO objętymi miękkim uruchomieniem, wszystkie pozostałe biura ACO zaczną Działania Następcze Przy Braku Odpowiedzi 11 sierpnia i zakończą je najpóźniej do 31 października.

Wszyscy ankieterzy spisu zostaną przeszkoleni w zakresie przestrzegania procedur dystansowania społecznego. Otrzymają sprzęt ochrony osobistej (PPE) i będą kierować się lokalnymi wytycznymi dotyczącymi korzystania z nich.

Urząd Spisu Ludności wydłuży operację Odległe Regiony Alaski na sierpień.

Po dalszym przeglądzie i we współpracy z odległymi wioskami na Alasce, Urząd Spisu Ludności będzie kontynuować liczenie osób mieszkających w odległych rejonach Alaski do końca sierpnia. Na dzień 11 czerwca, zakończono w 78% prace w odległych rejonach Alaski.

Urząd Spisu Ludności policzy we wrześniu osoby mieszkające w przejściowych miejscach zamieszkania.

Pomiędzy 3 września a 28 września, ankieterzy spisu policzą osoby przebywające na kempingach, parkingach pojazdów rekreacyjnych (RV), przystaniach i hotelach, jeżeli nie mieszkają zwykle gdzie indziej. Ta operacja pod nazwą Zliczanie Przejściowych Miejsc Zamieszkania była uprzednio zaplanowana na okres od 9 kwietnia do 4 maja.

Program Partnerstwa i Zaangażowania Społeczności (CPEP) Urzędu Spisu Ludności wznowił imprezy przy udziale ludności.

Przy zachowaniu lokalnych wskazówek, specjaliści ds. partnerstwa wznowili wysiłki w ramach kontaktu osobistego na początku czerwca, współpracując z ponad 370 000 organizacjami partnerskimi i biorąc osobisty udział w imprezach na terenie całego kraju w miejscach, gdzie jest to bezpieczne. W ciągu ostatnich kilku miesięcy, działania informacyjne CPEP polegały głównie na wirtualnych spotkaniach w ramach wspierania nakazów pozostania w domu i dystansowania społecznego.

Program Urzędu Spisu Ludności Mobilnej Pomocy przy Wypełnianiu Kwestionariusza (MQA) jest modyfikowany, w celu odzwierciedlenia aktualnej sytuacji.

Przewidujemy, że personel MQA będzie w stanie wznowić oferowanie pomocy osobistej przy wypełnianiu kwestionariusza w wybranych rejonach na podstawie aktualnych warunków zdrowotnych. Program ten poszerzy także swój zakres o bezpośrednie działania informacyjne w okolicach z najniższym odsetkiem udzielonych odpowiedzi w skali kraju.  Wszyscy pracownicy Urzędu Spisu Ludności zaangażowani w MQA będą stosować lokalne wytyczne w odniesieniu do sprzętu ochronnego PPE i dystansowania społecznego.

Urząd Spisu Ludności będzie kontynuował kampanię informacyjną do końca października 2020 r., czyli do zakończenia działań Spisu Ludności 2020 związanych ze zbieraniem danych.

Urząd Spisu Ludności zaadaptował kampanię informacyjną i uruchomił serię nowych reklam, mających na celu zwiększenie odpowiedzi online na Spis Ludności 2020, w czasie, gdy duża część respondentów w kraju pozostaje w domu zachowując dystans społeczny. Dodatkowe reklamy w płatnych mediach planowane są na lipiec, sierpień i wrzesień.

Rozszerzona kampania reklamowa dociera do nowych odbiorców w 33 językach, podnosząc w ten sposób do 45 liczbę języków innych niż angielski, wspieranych w pewnym zakresie przez płatne media. Przekaz w rozszerzonej liczbie języków obejmie pewien zakres płatnego wyszukiwania, reklam drukowanych lub cyfrowych.

Dodatkowo Urząd Spisu Ludności rozszerzył listę dostawców mediów dla wzrostu zasięgu działań Urzędu Spisu Ludności wśród populacji historycznie niewystarczająco policzonych za pomocą płatnych reklam na platformach cyfrowych, drukowanych, telewizyjnych i radiowych.

Wszystkie wyżej wymienione zaktualizowane działania biorą pod uwagę federalne, stanowe (state) i lokalne wytyczne dotyczące sprzętu ochronnego PPE oraz przepisy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników i ludności, Urząd Spisu Ludności zamówił osobisty sprzęt ochronny PPE dla całego personelu terenowego, w tym pracowników biur terenowych.  Zamówione materiały będą przekazywane personelowi w trakcie rozpoczęcia działań. Personel Urzędu Spisu Ludności będzie przestrzegać wskazówek lokalnych organów służby zdrowia podczas noszenia sprzętu PPE.

W dniu dzisiejszym, Urząd Spisu Ludności ogłosił zaktualizowane plany policzenia osób doświadczających bezdomności. Urząd Spisu Ludności będzie kontynuować informowanie opinii publicznej o działaniach Spisu Ludności 2020. Odwiedź harmonogram operacyjny Spisu Ludności 2020 po więcej szczegółów.

###

Contact

Biuro ds. Informacji Publicznej