Skip Header

Nouvèl Biwo Resansman an sou Operasyon sou Teren Resansman 2020 an

Release Number CB20-RTQ.14 Haitian Creole / Kreyòl Ayisyen
PATAJE:

28 Mas 2020 — Daprè evalyasyon kontinyèl nou fè sou konsèy nou resevwa nan men otorite sante federal, eta (state) ak lokal yo, Biwo Resansman Etazini a ap sispann operasyon sou teren Resansman 2020 an yo pou de semenn ankò jiska 15 Avril 2020. Biwo Resansman an ap pran mezi sa a pou l ede pwoteje sante ak sekirite gran piblik Ameriken an, anplwaye Biwo Resansman an yo, ak tout moun ki nan pwosesis pou vin travay nan pòs tanporè kòm anketè.

Biwo Resansman an kontinye evalye tout operasyon sou teren Resansman 2020 an yo, epi l ap kominike lòt nouvèl sou sa kou l kapab.

Resansman 2020 an ouvri pou resevwa oto-repons sou entènèt nan 2020Census.gov, nan telefòn lè ou rele nan nimewo ki nan envitasyon w lan, epi sou papye pa mwayen lapòs.

###

Contact

Biwo Enfòmasyon Piblik