Skip Header

Update ng Kawanihan ng Senso sa mga Operasyon sa Field ng 2020 Senso

Release Number CB20-RTQ.14 Tagalog / Tagalog
IBAHAGI:

MARSO 28, 2020 — Batay sa mga patuloy na pagsusuri sa gabay ng mga pederal, pang-estado at lokal na awtoridad sa kalusugan, sususpindihin ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang mga operasyon sa field para sa 2020 Senso ng dalawa pang linggo hanggang Abril 15, 2020. Isinasagawa ng Kawanihan ng Senso ang hakbang na ito upang tumulong na maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng publiko sa Amerika, mga empleyado ng Kawanihan ng Senso, at lahat ng dadaan sa proseso ng pagkakatanggap sa mga pansamantalang posisyon ng tagapanayam.

Patuloy na susuriin ng Kawanihan ng Senso ang lahat ng operasyon sa field para sa 2020 Senso, at ipapaalam ang anumang karagdagang update sa lalong madaling panahon.

Bukas ang 2020 Senso para sa sariling pagsagot online sa 2020Census.gov, sa pamamagitan ng telepono sa pamamagitan ng pagtawag sa numerong nakasulat sa iyong imbitasyon, at sa papel sa pamamagitan ng sulat.

###

Contact

Opisina ng Pampublikong Impormasyon