Skip Header

Cục Thống Kê Dân Số Cập Nhật Thông Tin Về Hoạt Động Thống Kê Dân Số 2020 Trong Cộng Đồng

Release Number CB20-RTQ.14 Vietnamese / Tiếng Việt
CHIA SẺ:

NGÀY 28 THÁNG BA, 2020 — Dựa trên sự xem xét liên tục các hướng dẫn từ cơ quan y tế liên bang, tiểu bang và địa phương, Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ đang tạm ngừng hoạt động Thống Kê Dân Số 2020 trong cộng đồng thêm hai tuần đến ngày 15 tháng Tư năm 2020. Cục Thống Kê Dân Số đưa ra quyết định này nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người dân Hoa Kỳ, nhân viên Cục Thống Kê Dân Số, và tất cả những người mà sẽ trải qua quá trình tuyển dụng cho các vị trí nhân viên kiểm đếm tạm thời.

Cục Thống Kê Dân Số tiếp tục xem xét tất cả các hoạt động cộng đồng cho Thống Kê Dân Số 2020 và sẽ thông báo thêm bất kỳ cập nhật nào sớm nhất có thể.

Mọi người có thể tự trả lời Thống Kê Dân Số 2020 trên mạng tại 2020Census.gov, qua điện thoại bằng cách gọi số điện thoại ghi trong thư mời, hoặc bằng bản câu hỏi giấy qua thư.

###

Contact

Văn Phòng Thông Tin Công Chúng