Skip Header
Shape your future.
START HERE.

Shape your future.
START HERE.

Nov yog qib, txhais tsab ntawv 2020cesus.gov. Nyem rau qhov nod, txhawm rau rov mus saib cov ntaub ntawv tag nrog ua Lus As Kiv thiab Lus Xab Pees.

2020 Kev Suav Pej Xeem | Teb Chaws Mes Kas Koom Haum Suav Pej Xeem

#008556
FAIB:

Kev Suav Pej Xeem Yog Dab Tsi?

2020 kev suav pej xeem yuav suav txhua tus neeg laus, me nyuam ab, thiab txhua tus me nyuam yaus uas nyob rau Teb Chaws Asmeskas. Qhov kev suav no yuav ua rau txhua kaum lub xyoo twg los ntawm Teb Chaws Asmeskas Koom Haum Suav Pej Xeem, uas yog ib lub chaw lis hauj lwm ntawm nom tswv.

An overhead look at a suburban community.
#9B2743

Txoj Hauv Kev Teb Lus Rau 2020 Kev Suav Pej Xeem

Ib tus neeg ntawm txhua lub tsev nyob yuav tsum ua kom tiav daim ntawv nug kev suav pej xeem saum huab cua, los ntawm xov tooj los sis los ntawm pais sab nis. Suav txhua tus uas nyob rau ntawm qhov chaw nyob—suav nrog rau cov me nyuam yug tshiab, me nyuam yaus, thiab txhua tus phooj ywg los sis tsev neeg uas feem ntau yeej nyob thiab pw hauv yim neej ntawd.

Yog tus neeg uas nws tsis muaj chaw nyob ruaj ntseg rau ntawm nod uas pib thaum hnub Lub Plaub Hlis Tim 1  2020 los, yuav tsum tau suav tus neeg ntawd thiab.

Koj Puas Xav Tau Kev Pab?

Yog koj muaj lus nug txog txoj hauv kev yuav muab lus teb rau 2020Kev Suav Pej Xeem tau li cas, peb muaj kev pab cuam. Saib qhov vis dis aus muab lus coj qhia hauv qab nod txhawm rau ua kom tiav 2020 Kev Suav Pej Xeem saum huab cua los sis siv daim ntawv luam tawm uas muab lus coj qhia los mus sau cov lus nug hauv ntawv kom tiav hlo. 

Koj Li Lus Coj Qhia txog 2020 Kev Suav Pej Xeem

Twm cov lus qhia txog ntawm txoj hauv kev sau cov lus nug hauv ntawv kom tiav hlo.

Download PDF

#007E8F

Vim Lis Cas Thiaj Tseem Ceeb

Kev suav pej xeem tuaj yeem muab tau cov ntaub ntawv tseem ceeb uas tuaj yeem teev tau txhua txoj hauv kev ntawm koj lub neej. Cov kws tsim kev cai lij choj, cov tub lag luam, cov xib fwb qhia ntawv, thiab ntau lwm tus neeg lawv yuav siv cov ntaub ntawv no txhua hnub txhawm rau muab cov kev pab cuam, cov khoom lag luam, thiab kev txhawb nqa rau hauv koj lub zej zog.

Component ID: #ti1948869639

Nyob rau txhua xyoo, saib raws li teev tseg nyob rau hauv cov ntaub ntawv kev suav pej xeem mas muaj ntau txhiab lab nyiaj daus las hauv tsoom fwv teb chaws tau raug siv los mus rau cov tsev kho mob, cov chaw tua hluav taws, tsev kawm ntawv, kev tsheb, thiab lwm cov peev txheej.

Component ID: #ti1900873353

Qhov ua tau los ntawm kev suav pej xeem yog siv los txiav txim kev teev cov rooj zaum ntawm txhua lub xeev (state) uas muaj rau Fab Nom Tswv Congress, thiab raug siv los kos cov ciaj ciam ntawm kev xaiv tsa ntawm cov cheeb tsam nroog.

Component ID: #ti1901681518

Tsis tas li ntawd, kev suav pej xeem kuj tseem yog ib tes hauj lwm uas yuav tsum tau ua mus raws li Teb Chaws Asmeskas Txoj Cai Li Choj: Zaj Lus 1, Tshooj 2, kee tias Teb Chaws Asmeskas yuav tsum tau ua kev suav nws cov zej tsoom txhua 10 lub xyoo. Kev suav zej tsoom zaum thib ib yog tshwm sim rau xyoo 1790.

#205493

Kev Ceev Ntiag Tug Thiab Kev Nyab Xeeb

Cov lus teb uas koj muab ntawd tsuas yog raug siv los ua cov zauv teeb tshawb nkaus xwb.

Woman smiling and using her phone while holding her baby.

Raws li feem xyuam, lub Koom Haum Suav Pej Xeem yuav tsum ua raws li txoj cai lij choj txhawm rau tiv thaiv koj cov lus teb thiab khaws cia ceev tsis pub leej twg paub kiag li. Qhov tseeb lawm, cov neeg ua hauj lwm txhua tus cog lus tias yuav tiv thaiv cov ncauj lus ntiag tug ntawm koj mus kom tag lub neej txoj sia.

Nyob rau ntawm Nqe 13 Teb Chaws Asmeskas Tsab Cai, Koom Haum Suav Pej Xeem tsis tuaj yeem tso tawm txhua cov ntaub ntawv hais txog koj tus kheej, koj lub tsev, koj qhov lag luam txawm tias yog cov hauj lwm kev saib xyuas rau fab kev cai li choj los yuav tsis tau. Txoj cai ua kom ntseeg tau tias nom tswv lub chaw lis hauj lwm los sis lub tsev txiav txim plaub ntug tsis tuaj yeem muab koj cov ntaub ntawv ceev ntiag tug uas tau txais kev tiv  thaiv thiab koj cov lus teb coj los siv tawm tsam koj.

#008556

Tus Neeg Suav Pej Xeem nyob rau hauv Koj Cov Neeg Zej Zog

Nyob rau lwm xyoo, koj yuav pom tus neeg suav pej xeem nyob rau hauv koj cov neeg zej zog.

Close-up of a census taker's hand holding a mobile phone.
Component ID: #ti1108966775

Qhov no yog ib feem raws li ib txwm ua ntawm 2020 Kev Suav Pej Xeem. Tej zaum koj yuav pom cov neeg tuaj ua hauj lwm suav pej xeem nyob rau cheeb tsam ntawm koj vim yog muaj ob peb yam laj thawj sib txawv:

  • Lawv yuav tuaj ntsuam xyuas cov chaw nyob txhawm rau kev suav pej xeem.
  • Lawv yuav tuaj saib lub zej zog txhawm rau kev suav pej zeem los sis txhawm rau Koom Haum Suav Pej Xeem ua lwm qhov kev tshawb fawb.
  • Lawv yuav tuaj mus nthuav qhia cov ntaub ntawv suav pej xeem.
  • Lawv yuav tuaj ntsuam xyuas cov hauj lwm ua cuam tshuam rau kev suav pej xeem.

Nyob rau lub Tsib Hlis xyoo 2020, cov neeg suav pej xeem yuav pib mus ncig saib cov vaj tsev uas tseem tsis tau muab lus teb rau 2020 Kev Suav Pej Xeem txhawm kom ntseeg tau tias txhua leej raug suav lawm.

#9B2743

Koj Yuav Pab Tau Li Cas

Kev yuav suav kom tiav hlo thiab raug meej nyob rau xyoo 2020 no nqua hu txhua leej kom muab kev pab txhawb nqa, thiab muaj ntau txoj hauv kev rau txhua tus neeg, cov kev lag luam, cov koom haum hauv zej zog, thiab lwm feem los mus muab kev pab.

Component ID: #ti1929408516
Component ID: #ti1512317320

Kev Nthuav Qhia Cov Lus

Koj tuaj yeem pab peb tau los ntawm kev nthuav qhia cov xov xwm thiab ntaub ntawv ntawm Koom Haum Suav Pej Xeem rau koj cov phooj ywg, tsev neeg thiab cov neeg raws saib koj hauv Facebook, Twitter thiab Instagram.

Component ID: #ti1796304517
Component ID: #ti32632705
Component ID: #ti951316090

Koom Tes Nrog Peb

Ntau pua lub tuam txhab, cov chaw lis hauj lwm tsis vam paj ntsig, cov kws tsim txoj cai, thiab cov neeg thuaj pais tab tom nthuav qhia cov lus hais txog 2020Kev Suav Pej Xeem thiab vim li cas ho tseem ceeb uas yuav tau muaj kev koom tes.

Component ID: #ti1898389295
Component ID: #ti1580026557
Component ID: #ti782806909

Ua Hauj Lwm Nrog Peb

Peb tab tom nrhiav txais ntau txhiab tus neeg nyob thoob teb chaws txhawm rau 2020 Kev Suav Pej Xeem. Tuaj yeem khwv tau nyiaj ntxiv thiab pab tau koj lub zej zog.

X
  Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes    Thumbs Down Image No
X
Comments or suggestions?
No, thanks
255 characters remaining
X
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?