Skip Header
Shape your future.
START HERE.

Shape your future.
START HERE.

ນີ້ແມ່ນສະບັບແປຫຍໍ້ຂອງ 2020census.gov. ຄລິກບ່ອນນີ້ ເພື່ອກັບຄືນຫາເວັບໄຊເຕັມເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາສະເປນ.

ການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງປີ 2020 | ສຳນັກງານສຳຫຼວດພົນລະເມືອງແຫ່ງສະຫະລັດ

#008556
ແບ່ງປັນ:

ການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງແມ່ນຫຍັງ?

ການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງປີ 2020 ນັບຜູ້ໃຫຍ່, ແອນ້ອຍ ແລະ ເດັກນ້ອຍທຸກໆຄົນທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ການນັບນີ້ແມ່ນໄດ້ເຮັດທຸກໆສິບປີໂດຍສຳນັກງານສຳຫຼວດພົນລະເມືອງແຫ່ງສະຫະລັດ, ທີ່ເປັນໜ່ວຍງານລັດຖະບານ.

An overhead look at a suburban community.
#9B2743

ວິທີຕອບການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງປີ 2020

ຄົນໜຶ່ງຈາກທຸກໆເຮືອນຕ້ອງເຮັດສຳເລັດການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງທາງອອນໄລນ໌, ໂດຍທາງໂທລະສັບ ຫຼື ໂດຍທາງໄປສະນີ. ນັບທຸກໆຄົນຜູ້ທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ທີ່ຢູ່—ລວມທັງເດັກເກີດໃໝ່, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໝູ່ ຫຼື ສະມາຊິກຄອບຄົວຜູ້ທທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ ແລະ ຫຼັບນອນຢູ່ທີ່ນັ້ນເກືອບຕະຫຼອດເວລາ.

ຖ້າມີຄົນທີ່ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ຖາວອນພັກຢູ່ທີ່ນີ້ໃນວັນທີ 1 ເມສາ 2020, ໃຫ້ນັບຄົນຜູ້ນັ້ນນຳ.

ທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍ?

ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບວິທີຕອບການສຳຫຼວດພົນລະ ເມືອງປີ 2020, ມີການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ທ່ານ. ນຳໃຊ້ຄຳແນະນຳທີ່ເປັນວິດີໂອຢູ່ລຸ່ມນີ້ເພື່ອເຮັດສຳເລັດການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງປີ 2020 ທາງອອນໄລນ໌ ຫຼື ນຳໃຊ້ຄຳແນະນຳສະບັບພິມເພື່ອເຮັດສຳເລັດການຕອບເອກະສານແບບສອບຖາມ. 

ຄຳແນະນຳຂອງທ່ານຕໍ່ການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງປີ 2020

ອ່ານຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບວິທີເຮັດສຳເລັດເອກະສານແບບ ສອບຖາມ.

Download PDF

#007E8F

ເປັນຫຍັງມັນຈິ່ງສຳຄັນ

ການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງສະໜອງຂໍ້ມູນສຳຄັນທີ່ປ່ຽນແປງດ້ານຕ່າງໆຫຼາຍດ້ານໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. ຜູ້ສ້າງກົດໝາຍ, ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ, ຄູ ແລະ ຜູ້ອື່ນໆອີກຫຼາຍຄົນນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ທຸກໆວັນເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.

Component ID: #ti1053172786

ທຸກໆປີ, ໄດ້ມີການໃຊ້ຈ່າຍເງິນຫຼາຍຕື້ໂດລາຢູ່ໃນກອງທຶນຂອງລັດຖະບານກາງສຳລັບ ໂຮງໝໍ, ພະແນກດັບເພີງ, ໂຮງຮຽນ, ເສັ້ນທາງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆອີກຕາມຂໍ້ມູນການສຳຫຼວດພົນລະ ເມືອງ.

Component ID: #ti1101169072

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງກຳນົດຈຳນວນ ຂອງບ່ອນນັ່ງໃນແຕ່ລະລັດມີຢູ່ໃນລັດຖະສະພາ ແລະ ໄດ້ນຳໃຊ້ພວກມັນເຂົ້າໃນການແຕ້ມເຂດກຳນົດສຳລັບເຂດການລົງຄະແນນສຽງ.

Component ID: #ti1100360907

ນອກນັ້ນການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງຍັງຖືກຮຽກຮ້ອງໂດຍ ລັດຖະທຳມະນູນສະຫະລັດ: ມາດຕາທີ 1, ຂໍ້ທີ 2, ໃຫ້ອຳນາດແກ່ສະຫະລັດດຳເນີນການນັບປະຊາກອນຂອງ ຕົນເອງໃນທຸກໆ 10ປີໃຫ້ມີຄັ້ງໜຶ່ງ ການນັບຄັ້ງທຳອິດເກີດຂຶ້ນໃນປີ 1790.

#205493

ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

ຄຳຕອບທີ່ທ່ານໃຫ້ຖືກນຳໄປໃຊ້ເພື່ອສ້າງສະຖິຕິເທົ່ານັ້ນ.

Woman smiling and using her phone while holding her baby.

ສຳນັກງານສຳຫຼວດພົນລະເມືອງຖືກກຳນົດໂດຍກົດໝາຍ ໃຫ້ປົກປ້ອງຄຳຕອບຂອງທ່ານ ແລະ ເກັບຮັກສາພວກມັນໄວ້ເປັນຄວາມລັບສຸດຍອດ. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ພະນັກງານທຸກໆຄົນສາບານທີ່ຈະປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກ ຄົນຂອງທ່ານໄປຕະຫຼອດຊີວິດ.

ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 13 ຂອງປະມວນກົດໝາຍສະຫະລັດ, ສຳນັກງານສຳຫຼວດພົນລະເມືອງບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນໃດໆກ່ຽວກັບທ່ານ, ເຮືອນຂອງທ່ານ ຫຼື ທຸລະກິດຂອງທານ, ແມ້ແຕ່ໜ່ວຍງານບັງຄົບໃຊ້ກົດໝາຍກໍ່ຕາມ. ກົດໝາຍຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານໄດ້ຮັບ ການປົກປ້ອງ ແລະ ດັ່ງນັ້ນຄຳຕອບຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຖືກນຳໄປໃຊ້ເພື່ອມາ ຕ້ານກັບທ່ານໂດຍໜ່ວຍງານລັດຖະບານ ຫຼື ສານໃດໜຶ່ງ.

#008556

ຜູ້ເຮັດການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງຢູ່ໃນຄຸ້ມບ້ານໃກ້ ຄຽງຂອງທ່ານ

ຕະຫຼອດປີໜ້າ, ທ່ານອາດຈະສັງເກດເຫັນຜູ້ເຮັດການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງຢູ່ໃນຄຸ້ມບ້ານໃກ້ຄຽງຂອງທ່ານ.

Close-up of a census taker's hand holding a mobile phone.
Component ID: #ti825877488

ນີ້ແມ່ນສ່ວນປົກກະຕິຂອງການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງປີ 2020. ທ່ານອາດຈະເຫັນພະນັກງານການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງຢູ່ ໃນພື້ນທີ່ຂອງທ່ານດ້ວຍບາງເຫດຜົນຄື:

  • ພວກເຂົາກຳລັງກວດເບິ່ງທີ່ຢູ່ໃນການກະກຽມສຳລັບການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ.
  • ພວກເຂົາກຳລັງມາຢາມເຮືອນເພື່ອເຮັດການສຳ ຫຼວດພົນລະເມືອງ ຫຼື ການສຳຫຼວດຂອື່ນອງສຳນັກງານສຳຫຼວດພົນລະ ເມືອງ.
  • ພວກເຂົາກຳລັງມາສົ່ງຂໍ້ມູນການສຳຫຼວດພົນລະ ເມືອງໃຫ້.
  • ພວກເຂົາກຳລັງກວດເບິ່ງວຽກ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ.

ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2020, ຜູ້ເຮັດການສຳຫຼວດປະຊາກອນຈະເລີ່ມໄປຢາມເຮືອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຕອບຮັບການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງປີ 2020 ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກໆຄົນຖືກນັບ.

#9B2743

ທ່ານສາມາດຊ່ວຍໄດ້ແນວໃດ

ການໄດ້ຮັບການນັບຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງໃນປີ 2020 ຈຳເປັນຕ້ອງມີການສະໜັບສະໜູນຂອງທຸກໆຄົນ ແລະ ມີຫຼາຍວິທີສຳລັບບຸກຄົນ, ທຸລະກິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊັນ ແລະ ອື່ນໆເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ.

X
  Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes    Thumbs Down Image No
X
Comments or suggestions?
No, thanks
255 characters remaining
X
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?