This is a condensed, translated version of the 2020 Census website in Malayalam.

ഇത് 2020census.gov-യുസെ ഒരുെം ഗ്രഹീതമോയ, പരിഭോഷസെെുത്തിയ പതിെോണ്. ഇംഗ്ലീഷിലും സ്പോനിഷിലുമുള്ള പൂർണ്ണണെറ്റിസ്റ്റലക്ക് തിരിസെ സ്റ്റപോെുന്നതിന് ഇവിസെ ക്ലിക്ക്സെ യ്

Skip Header

2020 സെന്‍െസ് | യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് സെന്‍െസ് ബ്യൂസ്റ്റ ോ

Component ID: #ti129390528

Shape your future.

START HERE.

  

പങ്കിടുക:
#008556

സെൻസസ് ബ്യൂറോ 2020 സെൻസസിനായി പ്രതികരണങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നില്ല. എണ്ണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ വിവരങ്ങളും കൂടാതെ രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്ക് ഫലങ്ങൾ പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും ഈ പേജിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പ്രതികരിച്ചതിന് നന്ദി!

എന്താണ് സെൻസസ്?

യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ താമസിക്കുന്ന ഓരോ മുതിർന്ന വ്യക്തിയുടെയും ശിശുവിന്റെയും കുട്ടിയുടെയും എണ്ണമാണ് 2020 സെൻസസ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ എണ്ണമെടുക്കൽ നടത്തുന്നത് ഒരു സർക്കാർ ഏജൻസിയായ യു.എസ്. സെന്‍സസ് ബ്യൂറോ ആണ്.

An overhead look at a suburban community.
#007E8F

എന്തു സകാടാണ് ഇത് പ്രധാനസെട്ടതാകുന്നത്

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്‍റെ പല വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളെയും രൂപപ്പെടുത്താനാവുന്ന നിർണ്ണായകമായ ഡാറ്റ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ സെൻസസിനാകും. നിയമ നിർമ്മാതാക്കളും ബിസിനസ്സ് ഉടമകളും അധ്യാപകരും മറ്റാളുകളും, നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും, പിന്തുണയും നൽകുന്നതിനായി ഈ ഡാറ്റ ഓരോ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Component ID: #ti1888085894

ഓരോ വര്‍ഷവും ബില്ല്യൺ കണക്കിന് ഡോളറാണ് ആശുപത്രികൾ, അഗ്നിശമന വകുപ്പുകൾ‍, സ്കൂളുകൾ, റോഡുകൾ, മറ്റ് വിഭവസാമഗ്രികൾ എന്നിവയ്ക്കായി സെന്‍സസ് ഡാറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെലവാക്കപ്പെടുന്നത്.

Component ID: #ti1936082180

സെൻസസിന്‍റെ ഫലങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസ്സിൽ ഓരോ സ്‌റ്റേറ്റിനുമുള്ള സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്, വോട്ടിംഗ് ഡിസ്‌ട്രിക്‌റ്റുകളുടെ അതിര്‍ത്തികൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും അവ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു.

Component ID: #ti1935274015

യൂണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഭരണഘടന അനുസരിച്ചും സെന്‍സസ് ആവശ്യമാണ്: ഓരോ 10 വർഷത്തിലും യൂണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അതിന്‍റെ ജനസംഖ്യയുടെ എണ്ണമെടുക്കണമെന്ന് അനുഛേദം 1, വകുപ്പ് 2 അനുശാസിക്കുന്നു. 1790-ലാണ് ആദ്യ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.

#205493

സവകാരയതയും സുരക്ഷിതതവവും

നിങ്ങൾ നല്‍കുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ മാത്രമേ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ.

Woman smiling and using her phone while holding her baby.

നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അവ കര്‍ശനമായ രഹസ്യാത്മകതയോടെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും സെന്‍സസ് ബ്യൂറോ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, ഓരോ ജീവനക്കാരനും നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ജീവിതത്തിനായി സംരക്ഷിക്കുമെന്ന്‍ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു.

യു.എസ്. ചട്ടത്തിന്റെ ശീർഷകം 13-ന് കീഴില്‍, നിങ്ങളെക്കുറിച്ചോ, നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള തിരിച്ചറിപ്പെടാനാവുന്ന ഒരു വിവരവും, നിയമപരിപാലന ഏജൻസികളോട് പോലും വെളിപ്പെടുത്താൻ സെന്‍സസ് ബ്യൂറോയ്ക്കാവില്ല. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സര്‍ക്കാർ ഏജന്‍സിയ്ക്കോ കോടതിയ്ക്കോ ആവില്ല എന്നും ഈ നിയമം ഉറപ്പാക്കുന്നു.

#008556

നിങ്ങളുടെ അയൽപക്കത്തെ സെൻസസ് കണക്കെടുപ്പുകാർ

അടുത്ത വർഷത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ അയൽപ്പക്കത്ത് സെൻസസ് കണക്കെടുപ്പുകാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടേക്കും.

Close-up of a census taker's hand holding a mobile phone.
Component ID: #ti1515262692

ഇത് 2020 സെന്‍സസിന്‍റെ ഒരു സ്വാഭാവിക ഭാഗമാണ്. ഇനിപ്പറയുന്ന ചില വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങളാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് സെന്‍സസ് പ്രവര്‍ത്തകരെ നിങ്ങൾ കണ്ടേക്കും:

  • അവർ സെൻസസിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിലാസങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണ്.
  • അവർ സെൻസസിനു വേണ്ടിയോ മറ്റൊരു സെന്‍സസ് ബ്യൂറോ സർവേയ്ക്കായോ ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയാണ്.
  • അവർ സെന്‍സസ് വിവരങ്ങൾക്ക് അന്തിമ രൂപം നൽകുകയാണ്.
  • അവർ സെൻസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലി പരിശോധിക്കുകയാണ്.

2020 മേയിൽ, എല്ലാവരുടെയും എണ്ണം എടുക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി, 2020 സെൻസസിനോട് പ്രതികരിക്കാത്ത ഭവനങ്ങൾ സെന്‍സസ് കണക്കെടുപ്പുകാർ സന്ദർശിച്ച് തുടങ്ങുന്നതാണ്.

#9B2743

നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സഹായിക്കാനാവും

2020ൽ സമ്പൂർണ്ണവും കൃത്യവുമായ എണ്ണം ലഭിക്കുന്നതിന് ഓരോരുത്തരുടെയും പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്, കൂടാതെ വ്യക്തികൾക്കും ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും, കമ്മ്യൂണിറ്റി സംഘടനകൾക്കും മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും സെൻസസിനെ സഹായിക്കുന്നതിന് പല വഴികളുമുണ്ട്.

Component ID: #ti822908081
Component ID: #ti92768171

പ്രചാരണം നൽകുക

സെന്‍സസ് ബ്യൂറോ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളും മറ്റും, ഫെയ്സ്ബുക്കിലും ട്വിറ്ററിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുമുള്ള നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പിന്തുടരുന്നവർക്കുംപങ്കിട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനാവും.

Component ID: #ti498232184
Component ID: #ti1139133140
Component ID: #ti1510929113

ഞങ്ങളുമൊത്ത് പങ്കാളികളാകൂ

നൂറുകണക്കിന് കോർപ്പറേഷനുകളും, ലാഭേച്ഛ കൂടാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളും നയ രൂപീകരണകർത്താക്കളും വ്യക്തികളും, 2020 സെൻസസിനെ സംബന്ധിച്ചും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളതാവുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചും പ്രചാരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.

Component ID: #ti1193109924
Component ID: #ti1608440304
Component ID: #ti197003126

സാധനസാമഗ്രികൾ പങ്കിടുക

സെൻസസിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെ പങ്ക് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി, 2020 സെന്‍സസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്രോതസ്സുകൾസെന്‍സസ് ബ്യൂറോ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്.