This is a condensed, translated version of the 2020 Census website in Marathi.

ही 2020census.gov ची एक संक्षिप्त भाषांतरित आवृत्ती आहे. इंग्रजी आक्षण स्पॅक्षनशच्या पूणासाइटवि जाण्यासाठी इथे क्लिक किा.

Skip Header

2020 सेंसस | युनाइटेड स्टेट्स जनगणना कार्यालय

Component ID: #ti1563541988

Shape your future.

START HERE.

#9B2743
शेअर करा:

2020 जनगणनेला प्रतिसाद कसे द्यावे

2020 जनगणनेसाठी तुमची मार्गदर्शिका

कागदी प्रश्नसंच पूर्ण कसे करावे, या बाबतीत सूचना वाचा.

Download PDF
pdf   मराठी   [1.4 MB]

प्रत्येक घिातील एका व्यक्तीनेजनगणना ऑनलाइन, फोन क्षकं वा मेलद्वािेपूणाकिावी. त्या पत्त्यावि िाहणाऱ्या प्रत्येकाची गणना किावी — ज्यामध्येनवजात, लहान मुलेआक्षण अशा कोणत्याही क्षमत्ांचा क्षकं वा कु टुंक्षियांचा समावेश असेल, आक्षण जेक्षतथेअक्षिक वेळे पासून िाहत असतील.

जि एक्षप्रल 1, 2020 िोजी अशी कोणी व्यक्ती क्षतथेिाहत असेल ज्याची िाहण्याची जागा कायमस्वरूपाची नाही ति त्या व्यक्तीची देखील गणना के ली पाक्षहजे. 

जनगणना ऑनलाइन घ्यावी

आता प्रश्नावली ऑनलाइन देखील उपलब्ध आहेत. तुम्हाला मदत हवी असल्यास, खालील मार्गदर्शिका वापरावी.

तुम्हाला सहायतेची गरज आहे का?

2020 जनगणनेत मदतीसाठी, किंवा फोनद्वारे प्रतिसाद देण्यासाठी, 844-330-2020 यावर संपर्क साधावा. कॉल्सना इंग्रजी, स्पॅनिश, चिनी, व्हिएतनामी, कोरियन, अरबी, तागालोग पोलिश, फ्रेंच, हैतियन क्रेओल पोर्तुगीज आणि जपानी भाषांमध्ये उत्तर दिली जातील.

#008556

जनगणना काय असते?

2020 ची जनगणना ही अमेरिके त िाहणाऱ्या प्रत्येक वयस्क, मूल आक्षण क्षशशूची गणना किते. ही गणना यू.एस. जनगणना कायाालयाद्वािेदि दहा वषाांनी के ली जाते, जीी एक सिकािी संस्था आहे.

An overhead look at a suburban community.
#007E8F

हे का महत्वाचेआहे

जनगणनेतून तुमच्या जीवनाच्या क्षवक्षभन्न पैलूंना प्रभाक्षवत किणािी महत्वाची माक्षहती क्षमळते. सभासद, व्यवसायाींचेमालक, क्षशिक आक्षण इति अनेक लोक िोज या माक्षहतीचा वापि करून तुमच्या समाजामध्येसेवा, उत्पादने आक्षण साहाय्य पुिवतात.

Component ID: #ti1324297430

दिवषी जनगणनेच्या माक्षहतीच्या आिािे रुग्णालये, अक्षिशमन क्षवभाग, शाळा, िस्ते आक्षण इति संसािनांसाठी अब्जाविी डॉलि शासकीय खचाके ला जातो.

Component ID: #ti1276301144

जनगणनेमिील माक्षहतीवरून कॉॉँग्रेस (अमेरिकी संसद) मध्येप्रत्येक िाज्याच्या जागा क्षकती आहेत हेसमजते, तसेच मतदाि संघांच्या सीमा क्षनिाारित किण्यासाठी या माक्षहतीचा उपयोग होतो.

Component ID: #ti1277109309

अमेरिकी िाज्यघटनेनुसाि ही जनगणना िंिनकािक आहे: अनुच्छे द 1, कलम 2 नुसाि, अमेरिकेत दि 10 वषाांनी क्षतच्या लोकसंख्येची गणना किणेिंिनकािक आहे. पक्षहली जनगणना 1790 साली झाली होती.

#205493

गोपनीयता व सुरक्षितता

तुम्ही दिलेली उत्तरे केवळ आकडे मिळवण्यासाठी वापरली जातात.

Woman smiling and using her phone while holding her baby.

जनगणना कायाालयानेतुमची उत्तिेसुिक्षित व काटकोिपणेगोपनीय ठे वणेकायद्याने िंिनकािक आहे. खिेति, प्रत्येक कमाचािी तुमची खाजगी माक्षहती आयुष्यभि सुिक्षित ठे वण्याची शपथ घेतो. 

यू.एस.कोडच्या शीर्षक 13 अन्वये =, जनगणना कार्यालय तुम्ही, तुमचे घर किंवा व्यवसायाबद्दल कोणतीही ओळख पटवणारी माहिती कायदे अंमलबजावणी अभिकरणांनाही देऊ शकत नाही. कायदा हमी देतो की तुमची खाजगी माहिती सुरक्षित राहील आणि तुम्ही दिलेली उत्तरे तुमच्याविरुद्ध कोणतेही शासकीय अभिकरण किंवा न्यायालयाद्वारे वापरले शकणार नाहीत.

#008556

तुमच्या पररसरातील जनगणनाकते

पुढील वषाभि, तुमच्या परिसिातील जनगणनाकतेयेत असल् याचेतुम्हाला आढळू शकते.

Close-up of a census taker's hand holding a mobile phone.
Component ID: #ti197582840

हा 2020 जनगणनेचा एक भाग आहे. तुमच्या परिसिात जनगणना कमाचािी खालील कािणांस्तव आले लेक्षदसूशकतात:

  • जनगणनेची तयारी म्हणून पत्ते तपासणें.
  • जनगणना किंवा एखाद्या वेगळ्या जनगणना कार्यालय सर्वेक्षणासाठी घरांना भेट देणें.
  • जनगणना माहिती पोहचवणे.
  • जनगणनेसंबंधी काम तपासणें.

मे 2020, मध्ये, जनगणना करणारे अशा घरांना भेट देणें सुरू करतील, ज्यांनी 2020 जनगणनेला प्रतिसाद दिलेला नाही, जेणेकरून प्रत्येकाची निश्चितच गणना केली जाईल.

#9B2743

तुम्ही कसे मदत करू शकता

2020 मध्ये अचूक व योग्य माहिती मिळण्यासाठी प्रत्येकाची मदत हवी, आणि व्यक्ती, व्यवसाय, सामुदायिक संघटना व इतर अनेक प्रकारे मदत देखील करू शकतात.

Component ID: #ti1859812053
Component ID: #ti561147129

प्रचार

तुम्ही जनगणना कार्यालय बातमी व माहिती फेसबुक, ट्वीटर आणि इंस्टाग्रामवर प्रसिद्ध करू शकता .

Component ID: #ti523126316
Component ID: #ti102229168
Component ID: #ti487081141

आमचे भागीदार व्हा

हजारो सहकारी कंपन्या, बिगर लाभार्थी संस्था, धोरणकर्ते व व्यक्ती 2020 जनगणना आणि त्यात सहभागाच्या महत्त्वाबद्दल प्रचार करत आहेत.

Component ID: #ti1846197888
Component ID: #ti1649623020
Component ID: #ti1871519186

सामग्री सामायिक करा

जनगणना कार्यालय समुदायांना समाविष्ट करण्यात मदत करण्यासाठी 2020 जनगणनेबद्दल शैक्षणिक संसाधने पुरवत आहे.