This is a condensed, translated version of the 2020 Census website in Marathi.

ही 2020census.gov ची एक संक्षिप्त भाषांतरित आवृत्ती आहे. इंग्रजी आक्षण स्पॅक्षनशच्या पूणासाइटवि जाण्यासाठी इथे क्लिक किा.

Skip Header

2020 सेंसस | युनाइटेड स्टेट्स जनगणना कार्यालय

Component ID: #ti1626243406

Shape your future.

START HERE.

  

शेअर करा:
#008556

जनगणना कार्यालय 2020 च्या जनगणनेसाठी यापुढे प्रतिसाद जमा करत नाही. या पृष्ठामध्ये मोजणी आणि देशभरातील समुदायांसाठी याचे परिणाम महत्त्वाचे का आहेत याबद्दल सामान्य माहिती आहे. तुमच्या प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद!

जनगणना काय असते?

2020 ची जनगणना ही अमेरिके त िाहणाऱ्या प्रत्येक वयस्क, मूल आक्षण क्षशशूची गणना किते. ही गणना यू.एस. जनगणना कायाालयाद्वािेदि दहा वषाांनी के ली जाते, जीी एक सिकािी संस्था आहे.

An overhead look at a suburban community.
#007E8F

हे का महत्वाचेआहे

जनगणनेतून तुमच्या जीवनाच्या क्षवक्षभन्न पैलूंना प्रभाक्षवत किणािी महत्वाची माक्षहती क्षमळते. सभासद, व्यवसायाींचेमालक, क्षशिक आक्षण इति अनेक लोक िोज या माक्षहतीचा वापि करून तुमच्या समाजामध्येसेवा, उत्पादने आक्षण साहाय्य पुिवतात.

Component ID: #ti1290199864

दिवषी जनगणनेच्या माक्षहतीच्या आिािे रुग्णालये, अक्षिशमन क्षवभाग, शाळा, िस्ते आक्षण इति संसािनांसाठी अब्जाविी डॉलि शासकीय खचाके ला जातो.

Component ID: #ti1338196150

जनगणनेमिील माक्षहतीवरून कॉॉँग्रेस (अमेरिकी संसद) मध्येप्रत्येक िाज्याच्या जागा क्षकती आहेत हेसमजते, तसेच मतदाि संघांच्या सीमा क्षनिाारित किण्यासाठी या माक्षहतीचा उपयोग होतो.

Component ID: #ti1337387985

अमेरिकी िाज्यघटनेनुसाि ही जनगणना िंिनकािक आहे: अनुच्छे द 1, कलम 2 नुसाि, अमेरिकेत दि 10 वषाांनी क्षतच्या लोकसंख्येची गणना किणेिंिनकािक आहे. पक्षहली जनगणना 1790 साली झाली होती.

#205493

गोपनीयता व सुरक्षितता

तुम्ही दिलेली उत्तरे केवळ आकडे मिळवण्यासाठी वापरली जातात.

Woman smiling and using her phone while holding her baby.

जनगणना कायाालयानेतुमची उत्तिेसुिक्षित व काटकोिपणेगोपनीय ठे वणेकायद्याने िंिनकािक आहे. खिेति, प्रत्येक कमाचािी तुमची खाजगी माक्षहती आयुष्यभि सुिक्षित ठे वण्याची शपथ घेतो. 

यू.एस.कोडच्या शीर्षक 13 अन्वये =, जनगणना कार्यालय तुम्ही, तुमचे घर किंवा व्यवसायाबद्दल कोणतीही ओळख पटवणारी माहिती कायदे अंमलबजावणी अभिकरणांनाही देऊ शकत नाही. कायदा हमी देतो की तुमची खाजगी माहिती सुरक्षित राहील आणि तुम्ही दिलेली उत्तरे तुमच्याविरुद्ध कोणतेही शासकीय अभिकरण किंवा न्यायालयाद्वारे वापरले शकणार नाहीत.

#008556

तुमच्या पररसरातील जनगणनाकते

पुढील वषाभि, तुमच्या परिसिातील जनगणनाकतेयेत असल् याचेतुम्हाला आढळू शकते.

Close-up of a census taker's hand holding a mobile phone.
Component ID: #ti1856353110

हा 2020 जनगणनेचा एक भाग आहे. तुमच्या परिसिात जनगणना कमाचािी खालील कािणांस्तव आले लेक्षदसूशकतात:

  • जनगणनेची तयारी म्हणून पत्ते तपासणें.
  • जनगणना किंवा एखाद्या वेगळ्या जनगणना कार्यालय सर्वेक्षणासाठी घरांना भेट देणें.
  • जनगणना माहिती पोहचवणे.
  • जनगणनेसंबंधी काम तपासणें.

मे 2020, मध्ये, जनगणना करणारे अशा घरांना भेट देणें सुरू करतील, ज्यांनी 2020 जनगणनेला प्रतिसाद दिलेला नाही, जेणेकरून प्रत्येकाची निश्चितच गणना केली जाईल.

#9B2743

तुम्ही कसे मदत करू शकता

2020 मध्ये अचूक व योग्य माहिती मिळण्यासाठी प्रत्येकाची मदत हवी, आणि व्यक्ती, व्यवसाय, सामुदायिक संघटना व इतर अनेक प्रकारे मदत देखील करू शकतात.

Component ID: #ti755885661
Component ID: #ti1811451769

प्रचार

तुम्ही जनगणना कार्यालय बातमी व माहिती फेसबुक, ट्वीटर आणि इंस्टाग्रामवर प्रसिद्ध करू शकता .

Component ID: #ti1279671494
Component ID: #ti1577040414
Component ID: #ti275597799

आमचे भागीदार व्हा

हजारो सहकारी कंपन्या, बिगर लाभार्थी संस्था, धोरणकर्ते व व्यक्ती 2020 जनगणना आणि त्यात सहभागाच्या महत्त्वाबद्दल प्रचार करत आहेत.

Component ID: #ti2093526094
Component ID: #ti29646562
Component ID: #ti162431804

सामग्री सामायिक करा

जनगणना कार्यालय समुदायांना समाविष्ट करण्यात मदत करण्यासाठी 2020 जनगणनेबद्दल शैक्षणिक संसाधने पुरवत आहे.