This is a condensed, translated version of the 2020 Census website in Tigrinya.

እዚ ጽማቚ ትርጒም ናይ 2020census.gov ኢዩ። ናብቲ ብቛንቋታት እንግሊዝኛን ስጳኛን ምሉእ ትሕዝቶ ዝርከቦ ገጽ ንምኻድ ኣብዚ ጠውቑ።

Skip Header

2020 ቆፀራ ህዝቢ | ዩናይትድ ስቴትስ ቆጸራ ህዝቢ ቢሮ

Component ID: #ti1502985887

Shape your future.

START HERE.

#9B2743
ሼር ግበሩዎ፦

ነቲ ናይ 2020 ቆፀራ ህዝቢ መጠይቓዊ ወረቐት ከመይ ገይርና መልሲ ንህብ

ን2020 ቆፀራ ህዝቢ ዝምልከት መምርሒኹም

እቲ መጠይቓዊ ወረቐት መጠይቕ ብኸመይ ከምዝምላእ መምርሒ ኣንብቡ።

Download PDF
pdf   ትግርኛ   [1.6 MB]

ካብ ነፍሲ-ወከፍ መንበሪ ገዛ ሓደ ሰብ ነቲ መጠይቕ ናይ ቆፀራ ህዝቢ ብኦንላይን፡ ብቴለፎን ወይ ድማ ብቡስጣ ይመልኦ። ኣብቲ ገዛ ዝነብሩ ሰባት ብምሉኦም ይቑጸሩ -- ሓደስቲ ውልዶታት፡ ቈልዑ፡ ከምኡ’ውን ኣብኡ ዝነብሩን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብኡ ዝሓድሩን መሓዙት ወይ ናይ ቤተሰብ ኣባላት።

ቀዋሚ መንበሪ ቦታ ዘይብሉ ሰብ ኣብ ሚያዝያ 1, 2020  ኣብቲ ገዛ ንሱ ኣብቲ ቦታ እንተሃልዩ ቁጸር።

መጠይቕ ቆፀራ ህዝቢ ኦንላይን ምልኡ

ኦንላይን ዝምላእ መጠይቕ ተዳልዩ ኣሎ። ሓገዝ እንተ ድኣ ደሊኹም ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ መምርሒ ተጠቐሙ። ሕጂ ምልኡዎ።

ሓገዝ የድልየኩም ድዩ፧

ንቘጸራ ህዝቢ 2020 ዝምልከት ሓገዝ እንተ ድኣ ኣድሊዩኩም፡ ወይ’ውን መጠይቕ ቈጸራ ብቴለፎን ክትመልኡ እንተ ደሊኹም፡ በዚ ዝስዕብ ደውሉ፦ 844-330-2020። መልሲ ቛንቋታት እንግሊዝ፡ ስጳኛ፡ ቻይና፡ ቬትናም፡ ኮርያ፡ ሩስያ፡ ዓረብ፡ ታጋሎግ፡ ፖሊሽ፡ ፈረንሳይ፡ ናይ ሀይቲ ክርዮል፡ ፖርቱጋል፡ ከምኡ’ውን ጃፓን ይውሃብ።

#008556

ቆፀራ ህዝቢ እንታይ ኢዩ፧

ኣብ 2020 ቆፀራ ህዝቢ፡ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብር ባጽሕ፡ ህጻን፡ ከምኡ’ውን ቆልዓ ይቚጸር። ከምዚ ዓይነት ቆፀራ ኣብ ነፍስ ወከፍ ዓሰርተ ዓመት ዩናይትድ ስቴትስ ቆፀራ ህዝቢ ቢሮ ብዝብሃል መንግስታዊ ኤጀንሲ ይካየድ።

An overhead look at a suburban community.
#007E8F

ኣገዳስነት ቆፀራ ህዝቢ

ቆፀራ ህዝቢ፡ ኣብ ብዙሓት ዝተፈላለዩ መዳያት ናይ ሂውትኩም ጽልዋ ክህሉዎ ዝኽእል ኣዝዩ ኣገዳሲ ዳታ ንምእካብ የኽእል። ነደፍቲ ሕጊ፡ ወነንቲ ትካላት ንግዲ፡ መምህራን፡ ከምኡ’ውን ብዙሓት ካልኦት ነዚ ሓበሬታ’ዚ ንከባቢኹም ኣገልግሎታት፡ ፍርያታትን ሓገዝን ንምቕራብ መዓልታዊ ይጥቀሙሉ።

Component ID: #ti2140679545

ነፍሲ-ወከፍ ዓመት ኣብ ሓበሬታ ናይ ቆፀራ ህዝቢ ምርኩስ ብምግባር ቢልዮናት ዶላራት ፌደራል ፈንድ ንሆስፒታላት፡ ክፍልታት መጥፋእቲ ሓዊ፡ ኣብያተ ትምህርቲ፡ ጽርግያታትን ካልኦትን ይውዕል።

Component ID: #ti2092683259

ውጽኢታት ናይ ቆፀራ ህዝቢ ነፍሲ-ወከፍ ግዝኣት (state) ኣብ ቤት ምኽሪ ክንደይ ወናብር ከምዝህልዋ ይውስኑ፥ ከምኡ’ውን ዶባት ናይ ድምፂ ዝህባ ዲስትሪክትታት ንምሕንጻጽ ይጠቕሙ።

Component ID: #ti2093491424

ቆፀራ ህዝቢ ምክያድ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሕገ መንግስቲ’ውን ይጠልቦ ኢዩ፦ ዓንቀጽ 1፡ ክፍሊ 2፡ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ዓሰርተ ዓመታት ሓንሳብ ቈጸራ ህዝባ ከተካይድ ይእዝዝ። ናይ መጀመርታ ቆፀራ ህዝቢ ዝተኻየደሉ ኣብ 1790 ኢዩ ነይሩ።

#205493

ግላዊነትን ደሕንነትን

እትህቡዎ ሓበሬታ ስታትስቲክስ ንምውጻእ ጥራሕ ኢዩ ከገልግል።

Woman smiling and using her phone while holding her baby.

ናይ ቆፀራ ህዝቢ ቢሮ፡ ንእትህቡዎ መልሲታት ክሕልዎምን ኣጥቢቑ ብምስጢር ክሕዞምን ብሕጊ ይግደድ ኢዩ። ብርግጽ እኳ ድኣ፡ ነፍሲ-ወከፍ ሰራሕተኛ ንግላዊ ሓበሬታኹም ብሂወት ክሳብ ዘሎ ክሕልዎም ቃል-ማሕላ ይፍጽም ኢዩ።

ብመሰረት ኣርእስቲ 13 ሕጊ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፡ ናይ ቆፀራ ህዝቢ ቢሮ፡ ንዓኹም ንመንበሪኹም፡ ወይ ንግዳዊ ዋኒንኩም ዝምልከት ተለሊኹም ከፍልጠኩም ዝኽእል ሓበሬታ ንኻልእ ክህብ ኣይክእልን ኢዩ። ዋላ’ውን ንትካላት ምቊጽጻር ትግባረ ሕጊ። እቲ ሕጊ፡ እትህቡዎ ሓበሬታ ሕሉው ክኸውን፡ ከምኡ’ውን ዝኾነ ይኹን ናይ መንግስቲ ኤጀንሲ ወይ ቤት ፍርዲ ኣንጻርኩም ከይጥቀመሉ ውሕስነት ይህብ። 

#008556

ቆፀራ ህዝቢ ዘካይዱ ሰባት ኣብ ጎረቤትኩም

ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት፡ ኣብ እትነብሩሉ ጎረቤት ቆፀራ ህዝቢ ዘካይዱ ሰባት ክትርእዩ ኢኹም።

Close-up of a census taker's hand holding a mobile phone.
Component ID: #ti1070212933

እዚ ንቡር ኣካል ናይ 2020 ቆፀራ ህዝቢ ኢዩ።

ኣብ ከባቢኹም ሰራሕተኛታት ቆፀራ ህዝቢ ዝርኣዩሎም ምኽንያታት ነዞም ዝስዕቡ የጠቓልል፦

  • ከም ኣካል ምድላው ንቆፀራ ህዝቢ፡ ኣድራሻታት ከረጋግጹ
  • ንቆፀራ ህዝቢ ወይ ካልእ ዳህሳስ ናይ ቆፀራ ህዝቢ ቢሮ ብዝምልከት ናብ ኣባይቲ ምብጻሕ ንምክያድ
  • ንቆፀራ ህዝቢ ዝምልከት ሓበሬታ ከብጽሑ።
  • ንቆፀራ ህዝቢ ዝምልከት ስራሕ ክከታተሉ

ነፍሲ-ወከፍ ሰብ ምእንቲ ክቑጸር፡ ኣብ 2020 ቈጸርቲ-ህዝቢ ነተን ን2020 ቆፀራ ህዝቢ መልሲ ዘይሃባ ኣባይቲ ምብጻሕ ከካይዱ ኢዮም።

#9B2743