Skip Header
Bigyang hugis ang inyong kinabukasan.
MAGSIMULA DITO.

Bigyang hugis ang inyong kinabukasan.
MAGSIMULA DITO.

Ito ay pinaikli at isinaling bersyon ng 2020census.gov. Mag-click dito para bumalik sa buong site sa Ingles at Espanyol.

2020 Senso | Kawanihan ng Senso ng Estados Unidos

#008556
IBAHAGI:

Ano Ang Senso?

Binibilang ng 2020 Senso ang bawat adult, sanggol, at batang nakatira sa Estados Unidos. Isinasagawa ang pagbibilang na ito kada sampung taon ng Kawanihan ng Senso ng U.S., isang ahensiya ng gobyerno.

An overhead look at a suburban community.
#9B2743

Paano Sumagot sa 2020 Senso

Dapat may isang tao mula sa bawat tirahan na kukumpleto sa senso online, sa telepono o sa koreo. Bilangin ang bawat isang nakatira sa address—kabilang ang mga bagong silang, mga bata, at sinumang kaibigan o kapamilyang nakatira at natutulog doon sa halos lahat ng oras.

Kapag ang isang taong walang permanenteng lugar na tinitirhan ay nakatira dito sa Abril 1, 2020, bilangin ang taong iyon.

 

Kailangan N'yo Ba ng Tulong?

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa kung paano sumagot sa 2020 Senso, may magagamit na tulong. Gamitin ang patnubay na video sa ibaba para kumpletuhin ang 2020 Senso online o gamitin ang naka-print na patnubay para kumpletuhin ang papel na palatanungan.

 

Ang Inyong Patnubay sa 2020 Senso

Basahin ang mga tagubilin tungkol sa kung paano kukumpletuhin ang papel na palatanungan.

Download PDF

#007E8F

Bakit Mahalaga Ito

Nagbibigay ang senso ng kritikal na data na maaaring humubog sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Ginagamit araw-araw ng mga mambabatas, may-ari ng negosyo, guro, at marami pang iba ang data upang magbigay ng mga serbisyo, produkto, at suporta sa iyong komunidad.

Component ID: #ti49605497

Nagbibigay ang senso ng kritikal na data na maaaring humubog sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Ginagamit araw-araw ng mga mambabatas, may-ari ng negosyo, guro, at marami pang iba ang data upang magbigay ng mga serbisyo, produkto, at suporta sa iyong komunidad

Component ID: #ti1609211

Tinutukoy ng mga resulta ng senso ang bilang ng mga puwestong mayroon ang bawat estado (state) sa Kongreso, at ginagamit ang mga ito upang iguhit ang mga hangganan para sa mga distrito ng pagboto.

Component ID: #ti2417376

Ang senso ay iniaatas din ng Konstitusyon ng Estados Unidos: Ipinag-uutos ng Artikulo 1, Seksyon 2, na magsagawa ang Estados Unidos ng pagbibilang ng populasyon nitong isang beses bawat 10 taon. Nangyari ang unang pagbibilang noong 1790.

#205493

Pagkapribado at Seguridad

Ang mga sagot na ibinibigay mo ay gagamitin lang upang gumawa ng estadistika.

Woman smiling and using her phone while holding her baby.

Ang Kawanihan ng Senso ay inaatasan ng batas na protektahan ang iyong mga sagot at panatilihing lubos na kompidensiyal ang mga ito. Sa katunayan, sumusumpa ang bawat empleyado na poprotektahan ang iyong personal na impormasyon nang habambuhay.

Sa ilalim ng Titulo 13 ng Kodigo ng U.S., hindi makapaglalabas ang Kawanihan ng Senso ng anumang makikilalang impormasyon tungkol sa iyo, sa iyong tirahan, o sa iyong negosyo, maging sa mga ahensiyang tagapagpatupad ng batas. Tinitiyak ng batas na protektado ang iyong pribadong data at hindi magagamit ang iyong mga sagot laban sa iyo ng anumang ahensiya ng gobyerno o korte.

 
#008556

Mga Tagapanayam sa Inyong Kapitbahayan

Sa susunod na taon, maaari ninyong mapansin ang mga tagapanayam sa inyong kapitbahayan.

Close-up of a census taker's hand holding a mobile phone.
Component ID: #ti1995974981

Ito ay normal na bahagi ng 2020 Senso. Maaari mong makita ang mga manggagawa ng senso sa iyong lugar para sa ilang magkakaibang dahilan:

  • Sinusuri nila ang mga address bilang paghahanda para sa senso.
  • Bumibisita sila sa mga tirahan para sa senso o iba pang survey ng Kawanihan ng Senso.
  • Nagdadala sila ng impormasyon ukol sa senso.
  • May tsinetsek silang trabahong may kaugnayan sa senso.

Sa Mayo 2020, magsisimulang bumisita ang mga tagapanayam sa mga tirahan na hindi pa nakakasagot sa 2020 Senso para tiyaking lahat ay mabibilang.

#9B2743

Paano Kayo Makakatulong

Kailangan ang suporta ng lahat sa pagkuha ng kumpleto at tumpak na bilang sa 2020, at maraming paraan upang makatulong ang mga indibidwal, negosyo, organisasyon sa komunidad, at iba pa.

Component ID: #ti842155858
Component ID: #ti1867885974

Ipaalam sa Iba

Matutulungan mo kami sa pamamagitan ng pagbabahagi ng balita at impormasyon tungkol sa Kawanihan ng Senso sa iyong mga kaibigan, kapamilya, at mga followersa Facebook, Twitter, at Instagram.

Component ID: #ti336541449
Component ID: #ti1119885363
Component ID: #ti1192615480

Makipagtulungan Sa Amin

Pinapalaganap ng daan-daang korporasyon, nonprofit, tagagawa ng patakaran, at mga indibidwal ang impormasyon tungkol sa 2020 Senso at kung bakit mahalagang sumali rito.

Component ID: #ti1911653757
Component ID: #ti1627688081
Component ID: #ti1474791157

Magtrabaho Sa Amin

Naghahanap kami ng libu-libong tao sa buong bansa na tutulong sa 2020 Senso. Dagdagan ang kita habang tumutulong sa iyong komunidad.

X
  Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes    Thumbs Down Image No
X
Comments or suggestions?
No, thanks
255 characters remaining
X
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?