This is a condensed, translated version of the 2020 Census website in Tagalog.

Ito ay pinaikli at isinaling bersyon ng 2020census.gov. Mag-click dito para bumalik sa buong site sa Ingles at Espanyol.

Skip Header

2020 Senso | Kawanihan ng Senso ng Estados Unidos

Component ID: #ti473279427

Bigyang hugis ang inyong kinabukasan.

MAGSIMULA DITO.

#9B2743
IBAHAGI:

Paano Sumagot sa 2020 Senso

Dapat may isang tao mula sa bawat tirahan na kukumpleto sa senso online, sa telepono o sa koreo. Bilangin ang bawat isang nakatira sa address—kabilang ang mga bagong silang, mga bata, at sinumang kaibigan o kapamilyang nakatira at natutulog doon sa halos lahat ng oras.

Kapag ang isang taong walang permanenteng lugar na tinitirhan ay nakatira dito sa Abril 1, 2020, bilangin ang taong iyon.

Sagutan ang Senso Online

Para i-access ang palatanungan ng 2020 Senso sa Tagalog, mag-click sa "Sumagot ngayon" button sa page na ito o pumunta sa my2020census.gov. Doon, mag-click sa icon ng globo at piliin ang pangalan ng wika, o piliin ang pangalan ng wika sa ibabang bahagi ng anumang screen.

Sa smartphone, kapag nasa my2020census.gov ka na, pindutin ang tatlong pahigang linya sa kanang itaas na sulok ng window, pindutin ang "English" (Ingles),  at piliin ang pangalan ng wika.

Magagamit na ngayon ang online na palatanungan.

Kailangan N'yo Ba ng Tulong?

Para sa tulong sa 2020 Senso, o upang sumagot sa pamamagitan ng telepono, tumawag sa 844-478-2020. Sinasagot ang mga tawag sa wikang Ingles, Espanyol, Tsino, Vietnamese, Koreano, Ruso, Arabe, Tagalog, Polish, Pranses, Haitian Creole, Portuguese, at Hapon.

 

Ang Inyong Patnubay sa 2020 Senso

Basahin ang mga tagubilin tungkol sa kung paano kukumpletuhin ang papel na palatanungan.

Download PDF
pdf   Tagalog   [1.4 MB]

#008556

Ano Ang Senso?

Binibilang ng 2020 Senso ang bawat adult, sanggol, at batang nakatira sa Estados Unidos. Isinasagawa ang pagbibilang na ito kada sampung taon ng Kawanihan ng Senso ng U.S., isang ahensiya ng gobyerno.

An overhead look at a suburban community.
#007E8F

Bakit Mahalaga Ito

Nagbibigay ang senso ng kritikal na data na maaaring humubog sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Ginagamit araw-araw ng mga mambabatas, may-ari ng negosyo, guro, at marami pang iba ang data upang magbigay ng mga serbisyo, produkto, at suporta sa iyong komunidad.

Component ID: #ti86275159

Nagbibigay ang senso ng kritikal na data na maaaring humubog sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Ginagamit araw-araw ng mga mambabatas, may-ari ng negosyo, guro, at marami pang iba ang data upang magbigay ng mga serbisyo, produkto, at suporta sa iyong komunidad

Component ID: #ti38278873

Tinutukoy ng mga resulta ng senso ang bilang ng mga puwestong mayroon ang bawat estado (state) sa Kongreso, at ginagamit ang mga ito upang iguhit ang mga hangganan para sa mga distrito ng pagboto.

Component ID: #ti39087038

Ang senso ay iniaatas din ng Konstitusyon ng Estados Unidos: Ipinag-uutos ng Artikulo 1, Seksyon 2, na magsagawa ang Estados Unidos ng pagbibilang ng populasyon nitong isang beses bawat 10 taon. Nangyari ang unang pagbibilang noong 1790.

#205493

Pagkapribado at Seguridad

Ang mga sagot na ibinibigay mo ay gagamitin lang upang gumawa ng estadistika.

Woman smiling and using her phone while holding her baby.

Ang Kawanihan ng Senso ay inaatasan ng batas na protektahan ang iyong mga sagot at panatilihing lubos na kompidensiyal ang mga ito. Sa katunayan, sumusumpa ang bawat empleyado na poprotektahan ang iyong personal na impormasyon nang habambuhay.

Sa ilalim ng Titulo 13 ng Kodigo ng U.S., hindi makapaglalabas ang Kawanihan ng Senso ng anumang makikilalang impormasyon tungkol sa iyo, sa iyong tirahan, o sa iyong negosyo, maging sa mga ahensiyang tagapagpatupad ng batas. Tinitiyak ng batas na protektado ang iyong pribadong data at hindi magagamit ang iyong mga sagot laban sa iyo ng anumang ahensiya ng gobyerno o korte.

 
#008556

Mga Tagapanayam sa Inyong Kapitbahayan

Sa susunod na taon, maaari ninyong mapansin ang mga tagapanayam sa inyong kapitbahayan.

Close-up of a census taker's hand holding a mobile phone.
Component ID: #ti446333145

Ito ay normal na bahagi ng 2020 Senso. Maaari mong makita ang mga manggagawa ng senso sa iyong lugar para sa ilang magkakaibang dahilan:

  • Sinusuri nila ang mga address bilang paghahanda para sa senso.
  • Bumibisita sila sa mga tirahan para sa senso o iba pang survey ng Kawanihan ng Senso.
  • Nagdadala sila ng impormasyon ukol sa senso.
  • May tsinetsek silang trabahong may kaugnayan sa senso.

Sa Mayo 2020, magsisimulang bumisita ang mga tagapanayam sa mga tirahan na hindi pa nakakasagot sa 2020 Senso para tiyaking lahat ay mabibilang.

#9B2743

Paano Kayo Makakatulong

Kailangan ang suporta ng lahat sa pagkuha ng kumpleto at tumpak na bilang sa 2020, at maraming paraan upang makatulong ang mga indibidwal, negosyo, organisasyon sa komunidad, at iba pa.

Component ID: #ti461086132
Component ID: #ti1562803512

Ipaalam sa Iba

Matutulungan mo kami sa pamamagitan ng pagbabahagi ng balita at impormasyon tungkol sa Kawanihan ng Senso sa iyong mga kaibigan, kapamilya, at mga followersa Facebook, Twitter, at Instagram.

Component ID: #ti800143061
Component ID: #ti1500955089
Component ID: #ti891321386

Makipagtulungan Sa Amin

Pinapalaganap ng daan-daang korporasyon, nonprofit, tagagawa ng patakaran, at mga indibidwal ang impormasyon tungkol sa 2020 Senso at kung bakit mahalagang sumali rito.

Component ID: #ti104817887
Component ID: #ti1246618355
Component ID: #ti1652324563

Ibahagi ang Mga Babasahin

Nagbibigay ang Kawanihan ng Senso ng mga sangguniang pang-edukasyon tungkol sa 2020 Senso upang makatulong sa pagsali ng mga komunidad.