Skip Header
Shape your future.
START HERE.

Shape your future.
START HERE.

Yei yɛ 2020census.gov nwoma a yɛabɔ no tɔfa, akyerɛ aseɛ. Kleke ha na ɛnsan mfa wo nkɔ abԑԑfo ntentanfidie no ankasa so wɔ Borɔfo kasa ne Spanish kasa mu.

2020 Nnipakan | United States Nnipakan Asoeԑ

#008556
KYƐ:

Edeɛn Ne Nnipakan no?

Afe 2020 Nnipakan no kan ɔpanyin, abɔfra fofro, ne akwadaa biara a ɔte United States. Saa Nnipakan yi aban asoeɛ U.S. Nnipakan Asoeɛ no mfeɛ du biara mu.

An overhead look at a suburban community.
#9B2743

Sɛdeɛ Wobɛsi Ayiyi 2020 Nnipakan No Ho Nsɛm Ano

Ɛsɛ sɛ efie biara mu nipa baako yiyi nnipakan nsɛm ano wɔ abԑԑfo ntentanfidie so, fon so anaa meeli mu. Kan onipa biara a ɔte saa fie no mu—a abↄfra a wowoo no nkyԑeԑ mmaamuwaa ne mmayewa, ne adanfoɔ anaa abusuani biara a ɔte hɔ na ɔtaa da hɔ ka ho bi.

Sɛ obi a ɔnni beaeԑ pↄtee a wo te Oforisuo 1, 2020 a, kan no ka ho bi.

Wohia Mmoa?

Sɛ wowɔ nsɛmmisa a ɛfa sɛdeɛ wobɛyiyi 2020 Nnipakan no nsɛm ano a, mmoa wɔ hɔ. Di Kasamfoni nhwԑsoↄ a ɛwɔ aseɛ ha yi so na wie 2020 Nnipakan ho nsɛmmisa wɔ abԑԑfo ntentanfidie so anaa hwɛ nhwԑsoↄ nwoma no so na yiyi nsɛmmisa a ɛwɔ krataa so no ano.

W’Akwankyerɛ a ɛfa 2020 Nnipakan Nhwεsoͻ no ho

Kenkan akwankyerɛ a ɛfa sɛdeɛ wobɛsi ayiyi nsɛmmisa a ԑwↄ krataa so no ano nyinaa.

Download PDF
pdf   Twi  

#007E8F

Sɛnti a Ɛhia

Nnipakan no ma nsɛm a ɛhia pa ara a ɛbɛtumi aboa w’abrabɔ wɔ akwan ahodoɔ pii so. Mmarahyɛfoɔ, adwumawuranom, akyerɛkyerɛfoɔ, ne nkaeɛ pii no ara de saa nsɛm a ɛhia di dwuma da biara de ma mmoa, atɔnneɛ, ne wo kuro mmoa.

Component ID: #ti669702966

Afe biara mmoa a ԑfiri aban nkabom hↄ dɔla ɔpepepeepee hyɛ ayaresabea ahodoɔ, dumgya atenaeɛ, sukuu, akwan, ɛna nneɛma nkaeɛ a ɛgyina nnipakan no so nsunsuansoɔ nsɛm so.

Component ID: #ti717699252

Nnipakan so nsunsuansoɔ na ɛkyerɛ nkonwa dodoɔ a mantam biara wɔ wɔ Abadwafoↄ, ɛna ɛno nso na wɔgyina so de kyerɛ mansini biara wɔto aba no hyeɛ ano.

Component ID: #ti716891087

United States Mmarakunini: Article 1, Section 2, nso hyɛ sɛ ɛsɛ sɛ United States yɛ nnipakan a wɔwɔ oman no mu mfeɛ du biara. Adekan a ɛdi kan no kɔɔ so wɔ afe 1790 mu.

#205493

Kokoam ne Bambɔ

Nyiano a wode bɛma no yɛde bɛyɛ adwuma wɔ nkontabuo nko ara mu.

Woman smiling and using her phone while holding her baby.

Mmara hyɛ Nnipakan Asoeɛ sɛ wɔmmɔ wo nyiano ho ban na wɔnkora wo nsɛm no kokoam. Nokwasɛm ne sɛ, adwumayɛni biara adi se aka ntam sɛ wɔbɛbɔ wo ho nsɛm ho ban afebɔɔ.

Ɛwɔ U.S. Mmara Ti 13 mmara no mu no, Nnipakan Asoeɛ ntumi mfa nsɛm a ɛfa wo ho, wo fie ho, anaa w’adwuma ho mma mpo mmara adwumakuo biara. Mmara no hwɛ sɛ kokoam nsɛm a ɛfa wo ho no yɛabɔ ho ban ɛna wo nyiano no nso aban asoeɛ anaa asennibea biara ntumi nnyina so mmɔ wo kwaadu.

#008556

Nnipakan foɔ a Wɔwɔ wo Mpɔtam

Wɔ afe a yɛrebɛwura mu no, wobɛhunu nnipakan foɔ wɔ wo mpɔtam.

Close-up of a census taker's hand holding a mobile phone.
Component ID: #ti614373524

Yei yɛ daadaa nhyehyɛeɛ a ɛfa 2020 Nnipakan no ho. Wobɛhunu nnipakan adwumayɛfoɔ wɔ wɔ beaeɛ a woteɛ no wɔ botaeɛ binom nti:

  • rehwɛ akyiri akwan de resiesie wɔn ho atwɛn nnipakan no.
  • Wɔn resra afiefie mu ama nnipakan no anaa Nnipakan Asoeɛ dwumadie foforɔ bi nti.
  • Wɔn rekyekyɛ nsɛm a ɛfa nnipakan no ho.
  • Wɔn rehwɛ dwumadie a ɛfa nnipakan no ho.

Wɔ Kɔtɔnimma 2020 mu no, nnipakanfoɔ no bɛhyɛ aseɛ asra afiefie a wɔnyii nsɛm a ɛfa 2020 Nnipakan no ho ano ahwɛ sɛ yɛakan obiara.

#9B2743

Sɛdeɛ Wobɛtumi Aboa

Sɛ yɛbɛtumi akan nnipa wɔ 2020 ama no adi mu awie pɛyɛ a, ɛbɛhia obiara mmoa, na akwan ahodoɔ pii wɔ hɔ a ankorɛankorɛ, nnwumakuo, nnwumakuo a ɛnhyɛ aban ase, ne nkaeɛ bɛtumi aboa.

Component ID: #ti1157252705
Component ID: #ti537405435

Bɔ Asɛm no Dawuro

Wobɛtumi aboa wɔ berɛ a worebɔ Nnipakan Asoeɛ nkaebɔ ne nsɛm dawuro akyerɛ wo nnamfonom, w’abusua, ne wɔn a wɔdi w’akyi wɔ Facebook, Twitter, ne Instagram so no.

Component ID: #ti64999480
Component ID: #ti804788516
Component ID: #ti1420288297

Ɛne Yɛn Nka Mmomu

Nnwumakuo akɛseɛ, wɔn a wɔnhyɛ aban ase, mmarahyɛfoɔ, ne ankorɛankorɛ ɔha ɔha rebɔ 2020 Nnipakan no dawuro ne sɛnti a ehia sɛ wode wo ho hyɛ mu.

Component ID: #ti1839243252
Component ID: #ti1942784928
Component ID: #ti1288098874

Ɛne Yɛn Nyɛ Adwuma

Yɛrefa nnipa mpempem oman mu no nyinaa mu ama wɔaboa wɔ 2020 Nnipakan no mu. Nya sika foforɔ ka w’akatua ho wɔ berɛ korɔ no ara mu no woreboa wɔ kuro no.

X
  Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes    Thumbs Down Image No
X
Comments or suggestions?
No, thanks
255 characters remaining
X
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?